มีอะไรใหม่ๆ ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

การแข่งขันกีฬาและเกมกีฬาได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นกีฬาในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและนันทนาการของประชาชนคนทั่วไป ไปจนถึงการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาอาชีพที่มีเรื่องของการหวังผลจากการแข่งขัน ส่วนได้ส่วนเสียจากภาคธุรกิจการกีฬาที่ต้องการกำไรหรือผลประโยชน์ที่ได้รับทางธุรกิจและเศรษฐกิจจากการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ และความเพลิดเพลินของผู้ชมกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นเกมกีฬาทั่วไปกับการแข่งขันกีฬาในระดับสมัครเล่นหรือการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยกฎของเกมกีฬาชนิดต่างๆ (Laws of the Game) เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ซึ่งกฎของเกมกีฬาชนิดต่างๆ จะได้รับการยอมรับนับถือและกำกับดูแลจากองค์กรกีฬาทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติกันเป็นลำดับชั้น (Hierarchy)

ตัวอย่างเช่น สโมสรฟุตบอลระดับท้องถิ่นต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือ ฟีฟ่า (Fédération Internationale de Football Association-FIFA) ซึ่งการเคารพ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎของเกมกีฬาเป็นลำดับชั้นเช่นนี้ เท่ากับเป็นการให้องค์กรกีฬาอาชีพต่างพยายามสร้างและแสวงหาหลักเกณฑ์ทางกีฬา กฎของเกมการแข่งขันและหลักธรรมาภิบาลของกีฬาแต่ละชนิดมากำกับดูแลเป็นลำดับชั้นกัน

นอกจากกฎของเกมกีฬาชนิดต่างๆ ภายใต้ธรรมาภิบาลกับการกำกับดูแลกันเป็นลำดับชั้นขององค์กรกีฬาทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศแล้ว การแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติยังต้องมีกฎหมายกีฬา (Sports Law) ที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหรือหลักกฎหมายอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเกมกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆอีก เช่น กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานหรือกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบางประการของนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการโยกย้ายถิ่นฐานหรือโยกย้ายสโมสรกีฬาข้ามประเทศเพื่อการประกอบอาชีพทางการกีฬา เป็นต้น

การให้องค์กรกีฬาทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศกำกับกันเองเป็นลำดับชั้นและการอาศัยหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาหรือบุคลากรทางการกีฬาย่อมเป็นเรื่องดี เพราะจะทำให้การแข่งขันกีฬามีความชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม แต่ทว่าช่องว่างทางกฎหมายบางประการและการที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจองค์กรกีฬาเอกชนในการกำกับการแข่งขันกีฬาอาชีพในระดับต่างๆ ย่อมอาจก่อให้เกิดความไม่ชัดเจน ไม่โปรงใส่และไม่เป็นธรรมในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่นนี้แล้วรัฐอาจออกกฎหมายที่สนับสนุนธรรมาภิบาลทางการกีฬา ที่จะทำให้การแข่งขันกีฬากับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการกีฬาเป็นไปอย่างโปร่งใส่ เป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ที่ประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อไม่นานมานี้ ก็เป็นกฎหมายกีฬาฉบับหนึ่ง ที่รัฐได้ใช้อำนาจรัฐในการออกกฎหมายสำหรับเข้าแทรกแซงหรือกำหนดเกณฑ์ให้องค์กรกีฬาในระดับชั้นต่างๆ ปฏิบัติตาม โดยรัฐได้อาศัยมาตรการทางอาญาและมาตรการทางปกครองมาส่งเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลกีฬาอาชีพ โดยกฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพฉบับนี้ได้วางหลักเกณฑ์ที่สำคัญหลายประการ ตัวอย่างเช่น การล้มการแข่งขันกีฬาอาชีพ (Match-fixing) ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจกีฬาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลของการแข่งขันกีฬาทราบผลของการแข่งขันล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนของการแข่งขันกีฬาก็ตาม ถือเป็นความผิดตามกฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพฉบับนี้ เช่น การล้มบอลหรือการล้มมวย ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหรือกีฬามวยอาชีพในระดับต่างๆ นอกจากนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ยังได้กำหนดมาตรการอื่นๆ ที่มุ่งคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและผู้มีเกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างโปร่งใส่และเป็นธรรม เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงานนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรทางการกีฬาที่เป็นธรรมและการเปิดช่องทางให้นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาสามารถร้องทุกข์สโมสรกีฬาอาชีพหรือองค์กรกีฬา หากนักกีฬาหรือบุคลากรทางการกีฬาได้รับการจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรม

กฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพฉบับนี้ยังได้กำหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ การสงเคราะห์ สวัสดิการ การส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ

การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพในระดับต่างๆ และการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพในระดับต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพและนักกีฬาอาชีพในระดับต่างๆ รวมไปถึงอาจสร้างความเพลิดเพลินและความสนุกสนานให้กับผู้ติดตามการแข่งขันกีฬาอาชีพในระดับต่างๆ

การกำหนดหลักเกณฑ์ที่สร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรทางการกีฬาอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพในระดับต่างๆ ย่อมทำให้การแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศไทยมีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักมาตรฐานธรรมาภิบาลกีฬาสากล

 

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์