เปิดปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย เทียบปี 54 ใครขึ้นใครลงใครใหม่

23ธ.ค.2556 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์)  พรรคเพื่อไทย จำนวน 125 คน ล่าสุด เปรียบเทียบการเลือกตั้งปี 54 มีการเลื่อนขึ้น-ลงและเข้ามาใหม่จากบัญชีเดิม 74 ราย เช่น  สมชาย วงศ์สวัสดิ์, พงศ์เทพ เทพกาญจนา, โภคิน พลกุล, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์, วันมูหะมัดนอร์ มะทา, นพดล ปัทมะ และ สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นต้น ซึ่งหลายคนเป็นผู้ที่มาจาก กลุ่มมัชฌิมา บ้านเลขที่ 111 และ 109 ที่พ้นจากการถูกตัดสิทธิทางการเมือง

ขณะที่เสื้อแดงหลายคนถูกเบียดลำดับลงไป เช่น ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จากลำดับ 9 ตกไปอยู่ที่ 19 จตุพร พรหมพันธุ์ จากลำดับ 8 ตกไปที่ 20 เป็นต้น ดังนี้ 

บัญชีรายชื่อเลือกตั้งปี 54 บัญชีรายชื่อล่าสุด

1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

4.นายเสนาะ เทียนทอง

5.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

7.ปลอดประสพ สุรัสวดี

8.นายจตุพร พรหมพันธุ์

9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

11.พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก

12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

13.นายบัณฑูรย์ สุภัควณิช

14.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

15.นายสันติ พร้อมพัฒน์

16.พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน

17.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์

18.นายวิรุฬ เตชะไพบูบย์

19.นพ.เหวง โตจิราการ

20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

22.นายวัฒนา เมืองสุข

23.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

24.นายนิติภูมิ นวรัตน์

25.น.ส.ภูวนิดา คุณผลิน

26.นายสุนัย จุลพงศธร

27.นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง

28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร

29.นายอัสนี เชิดชัย

30.นายสุณีย์ เหลืองวิจิตร

31.พ.ต.อณันย์ วัชโรชัย

32.นายวิรัช รัตนเศรษฐ

33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์

35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์

36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์

37.นายสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ

38.น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร

39.นายสมพล เกยุราพันธุ์

40.นายพงศกร อรรณนพพร

41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์

42.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล

43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ

44.น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์

45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล

46.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท

47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ

48.นายพายัพ ปั้นเกตุ

49.นางรังสิมา เจริญศิริ

50.รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์

51.นายกานต์ กัลป์ตินันท์

52.นายธนิก มาศรีพิทักษ์

53.นายพิชิต ชื่นบาน

54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง

55.นายนิยม วรปัญญา

56.น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก

57.นายอรรถกร ศิริลักทธยากร

58.นายเวียง วรเชษฐ์

59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์

60.นายวิเชียร ขาวขำ

61.นายประวัฒน์ อุตโมท

62.นายดนุพร ปุณณกันต์

63.นายยุรนันท์ ภมรมนตรี

64.นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์

65.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

66.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์

67.นายชวลิต วิชยสุทธิ์

68.นายธวัชชัย สุทธิบงกช

69.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

70.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์

71.นางมาลินี อินฉัตร

72.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด

73.นายเอกธนัช อินทร์รอด

74.นายถิรชัย วุฒิธรรม

75.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์

76.นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด

77.นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์

78.นายกมล บันไดเพชร

79.นายฉวีฉวรรณ คลังแสง

80.นายโสภณ เพชรสว่าง

81.นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ

82.นายสถิรพร นาคสุข

83.นายประแสง มงคลศิริ

84.นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์

85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์

86.นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล

87.นายสุรชัย เบ้าจรรยา

88.นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์

89.นายธนาธร โล่ห์สุนทร

90.พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง

91.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เชิดมณี

92.นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ

93.นายประสพ บุษราคัม

94.นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์

95.นายปิยะ อังกินันทน์

96.นางปทิดา ตันติรัตนานนท์

97.นายประเกียรติ นาสิมมา

98.นายยุทธพงศ์ แสงศรี

99.นายวิบูลย์ แช่มชื่น

100.ร.ต.ท.เชาวรินธว์ ลัทธศักย์ศิริ

101.นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์

102.นายสมบัติ เมทะนี

103.นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล

104.นายถนอม สมผล

105.นายธนกฤต ชะเอมน้อย

106.นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์

107.นายสุรพล ดนัยตั้งตระกูล

108.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

109.นายสุเทพ สายทอง

110.พล.ต.ต.เกษม รัตนสุนทร

111.นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์

112.นายบัวสอน ประชามอญ

113.นายวัลลภ สุปริยศิลป์

114.นายเรวัต สิรินุกุล

115.นายพิทยา พุกกะมาน

116.นางพรรณี แสงสันต์

117.นายกล่ำคาน ปาทาน

118.นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์

119.นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์

120.นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ

121.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

122.นายชาญยุทธ เฮงตระกูล

123.พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี

124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์

125.นางนลินี ทวีสิน

1. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  

2. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (ใหม่)

3. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (12)

4. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล (20)

5. นายชัยเกษม นิติสิริ (ใหม่)

6. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง (3)

7.นายเสนาะ เทียนทอง (4)

8. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก (5)

9. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา (ใหม่)

10.นายปลอดประสพ สุรัสวดี (7)

11.นายโภคิน พลกุล (ใหม่)

12.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (ใหม่)

13.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ใหม่)

14.นายนพดล ปัทมะ (ใหม่)

15.นายสันติ พร้อมพัฒน์ (15)

16.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (ใหม่)

17.นายไชยา สะสมทรัพย์ (ใหม่)

18.นายวราเทพ รัตนากร (ใหม่)

19.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ (9)

20.นายจตุพร พรหมพันธุ์ (8)

21.นายภูมิธรรม เวชชยชัย (ใหม่)

22.ชูศักดิ์ ศิรินิล (ใหม่)

23. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย (14)

24.สุรนันท์ เวชชาชีวะ (ใหม่)

25.นายอุดมเดช รัตนเสถียร (ใหม่)

26.นายวิรัตน์ รัตนเศษฐ (ใหม่)

27.นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ (ใหม่)

28.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ (ใหม่)

29.นายคณิน บุญสุวรรณ (ใหม่)

30.นายพนัศ ทัศนียานนท์ (ใหม่)

31.นายสุชน ชาลีเครือ (ใหม่)

32.พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ (ใหม่)

33.นายสุนัย จุลพงศธร (26)

34.นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ (ใหม่)

35. นพ.เหวง โตจิราการ (19)

36.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ (33)

37. นายพิชิต ชื่นบาน (53)

38. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ (41)

39. นายจาตุรนต์ ฉายแสง (ใหม่)

40 นายอดิศร เพียงเกษ (ใหม่)

41 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (ใหม่)

42 นายเกรียง กัลปตินันท์ (ใหม่)

43. นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ (ใหม่)

44. น.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ใหม่)

45. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท (46)

46. นายพงศกร อรรณนพพร (40)

47. นายก่อแก้ว พิกุลทอง (54)

48.นางสุนทรีย์ ชัยวิรัตน์ (ใหม่)

49.นายพายัพ ปั้นเกตุ (48)

50. นส.ขัตติยา สวัสดิผล (42)

51. นางดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร (38)

52. นายเกษม รัตนสุนทร (110)

53.นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท (ใหม่)

54. นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ (ใหม่)

55. รอ.ธรรมมนัส พรหมเผ่า (ใหม่)

56. นายประยุทธ์ ศิริพานิช (ใหม่)

57.นายจรูญพงศ์ พันศรีนคร (ใหม่)

58. นายวัฒนา เมืองสุข (22)

59. นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร (ใหม่)

60. นายอัสนี เชิดชัย (29)

61. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (57)

62. นางรังสิมา เจริญศิริ (49)

63. นายมิติ ติยะไพรัช (ใหม่)

64. นางกรรณิการ์ เจริญพันธุ์ (ใหม่)

65. นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล (ใหม่)

66. นายณัฏฐชัย โควสุรัตน์ (ใหม่)

67.นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน (ใหม่)

68.นายธนิก มาศรีพิทักษ์ (52)

69.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ (ใหม่)

70.นายสนาม เลิศวรรัตน์ (ใหม่)

71.นายกมล บันไดเพชร (78)

72.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ (85)

73.นางสุนีย์ เหลืองวิจิตร (30)       

74.นายสุภร อัตถาวงศ์ (ใหม่)    

75.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง (ใหม่)

76.นายทวีศักดิ์ อรรฆพันธ์ (ใหม่)

77.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ (34)

78.นายประวัฒน์ อุตตโมท (ใหม่)

79. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล (ใหม่)

80.นายสมเกียรติ ศรลัมภ์ (ใหม่)

81.นายสมพล เกยุราพันธุ์ (39)

82.นายกาย วิชัยดิษฐ (ใหม่)

83.นายโสภณ เพชรสว่าง (80)

84.นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ (ใหม่)

85. นายดิสทัต คำประกอบ (ใหม่)

86. นายเวียง วรเชษฐ์ (58)

87.นายดนุพร ปุณณกันต์ (62)

88.นายนิยม วรปัญญา (55)

89.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (ใหม่)

90.นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ (ใหม่)

91. นายธวัชชัย สุทธิบงกช (68)

92. พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง (90)

93.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย (ใหม่)

94.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ (35)

95.นายอดิศักดิ์ โภคกุลลนานนท์ (59)

96. นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ (ใหม่)

97.นายรัชตะ ด่านกุล (ใหม่)

98.นางพ่วงเพชร ชุณละเอียด (ใหม่)

99.น.ส.นลินี ทวีสิน (125)

100. นายธงทอง นิพัทธรุจิ (ใหม่)

101.นายสุรชัย เบ้าจรรยา (87)

102. นางมาลินี อินฉัตร (71)

103.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ (70) 

104.นายอลงกรณ์ ทวีรักษา (ใหม่)

105 นายกานต์ กัลปตินันท์ (ใหม่)

106. นายพินิจ จันทรสมบูรณ์ (ใหม่)

107.นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค (ใหม่)

108 นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ (ใหม่)

109.นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล (45)

110. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด (ใหม่)

111. นายอับดุลเราะห์มาน (ใหม่)

112.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช (10)

113. รท.หญิง สุณิสา เลิศภควัตร (ใหม่)

114.นายศุภมนต์ หงสกุล หุตะสิงห์ (ใหม่)

115. นายวิสา คัญทัพ (ใหม่)

116. นายวิสิทธิ์ ใสกระจ่าง (ใหม่)

117.นายนัจมุดดิน อูมา (ใหม่)

118. พล.ต.อ.วิรุฬ ฟื้นแสน (16)

119. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ (17)

120. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา (108)

21.นายอับดุลฮาฟิด พิเล (ใหม่)

122.นายวิชัย เทียนถาวร (ใหม่)

123.พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย (ใหม่)

124.นายณัฐพงศ์ คีตวรรัตน์ (ใหม่)

125. นายวิบูลย์ แช่มชื่น (99)

ที่มาข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์, มติชนออนไลน์

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์