กลุ่มโลกสวยฯ เสนอเลื่อนเลือกตั้ง ทำประชามติเรื่องปฏิรูปพร้อมเลือกตั้ง

15 ม.ค.2557 กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี ซึ่งเป็นการวมตัวของนักพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งนำเสนอโมเดลรูปธรรมล่าสุดให้นายกฯ ลาออก ตั้งรองนายกฯ รักษาการแทน พร้อมตั้งคณะกรรมการปฏิรูปจากทุกภาคส่วน เพื่อรวบรวมข้อเสนอในการปฏิรูปและจัดทำประชามติพร้อมการเลือกตั้ง หลังจากนั้นให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระเฉพาะในการปฏิรูป มีวาระปฏิบัติงาน 2 ปี

ก่อนหน้านี้กลุ่มโลกสวยฯ ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของ กปปส.ที่ให้รัฐบาลรักษาการณ์ลาออก แต่ต้องการให้มีการปฏิรูปตามข้อเรียกร้องของกปปส.และภาคส่วนอื่นๆ ผ่าน “สภาเพื่อการปฏิรูป” ซึ่งรัฐบาลควรออกเป็น พ.ร.ก.จัดตั้งก่อนการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. (อ่านแถลงการณ์ฉบับเก่า)

รายละเอียข้อเสนอล่าสุดมี ดังนี้

 

ข้อเสนอทางออกทางการเมืองกรณีการเลื่อนเลือกตั้งและปฏิรูปการเมือง
โดยยึดหลักประชาธิปไตยและสันติวิธี

กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี เห็นว่าการเดินหน้าเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ โดยปราศจากความเห็นพ้องต้องกันที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านปฏิเสธลงสมัครรับเลือกตั้ง การต่อต้านของ “มวลมหาประชาชน” และที่สำคัญที่สุดปราศจากข้อเสนอแนวทางและเนื้อหาการปฏิรูปการเมืองที่หลายฝ่ายเห็นชอบ จะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศ

การเลือกตั้งซึ่งควรเป็นแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งพื้นฐานจะกลายเป็นชนวนของการสร้างความขัดแย้งเสียเอง การเลือกตั้งที่จะมาถึงเพื่อให้สามารถได้จำนวนผู้แทนราษฎรถึง 95% จะเป็นการเลือกตั้งเลือด และแม้จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้สำเร็จ รัฐบาลดังกล่าวจะขาดการยอมรับจากประชาชนจำนวนมาก ความขัดแย้งทางสังคมครั้งใหญ่รออยู่ข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวท่ามกลางเปลวเพลิง

เราเชื่อว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาวิกฤตครั้งนี้ได้ โดยการยึดหลักประชาธิปไตย สันติวิธี และมีความชอบธรรม ทั้งนี้โดยที่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของ “มวลมหาประชาชน” และประชาชนฝ่ายต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง

ข้อเสนอทางเลือกเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาล กปปส. พรรคฝ่ายค้าน และมวลชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณา มีดังต่อไปนี้

1. นายกรัฐมนตรีรักษาการลาราชการโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มากที่สุดมาทำหน้าที่แทนเพื่อดูแลการเลือกตั้งและเริ่มต้นการปฏิรูปการเมือง

รองนายกฯที่ทำหน้าที่แทนนายกฯรักษาการ มีหน้าที่สำคัญหลักที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 เดือนก่อนการเลือกตั้ง ดังนี้

       1.1 จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองซึ่งมีองค์ประกอบจากประชาชนทุกกลุ่ม

นักวิชาการ กลุ่มธุรกิจ ภาคประชาสังคม และตัวแทนจากฝ่ายการเมือง ในทางปฏิบัติ การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนั้นต้องมีการปรึกษาหารือกับทุกกลุ่มและเป็นที่ยอมรับกันได้มากที่สุด                    

      1.2 คณะกรรมการปฏิรูปฯดำเนินการรวบรวมประเด็นสำคัญและข้อเสนอในการปฏิรูปทางการเมือง และอาจรวมไปถึงข้อเสนอการปฏิรูปสังคมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การขจัดความเหลื่อมล้ำ นโยบายประชานิยมที่ไม่ยั่งยืน ฯลฯ ออกแบบให้ประชาชนได้ลงประชามติทั้งเรื่องลำดับความสำคัญและแนวทางการปฏิรูป โดยดำเนินไปพร้อมกับการเลือกตั้งที่จะมาถึง               

2. พิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปโดยให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็วภายใน 3-5 เดือน

      2.1 เปิดการเจรจากับพรรคฝ่ายค้านและมวลชนทุกฝ่ายเพื่อให้พรรคฝ่ายค้านยอมรับที่จะลงเลือกตั้งและประชาชนที่ชุมนุมอยู่พร้อมที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

      2.2 ประเด็นปัญหาข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น อาจนำเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ หรือการพิจารณาหาทางออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

       2.3  ประสานงานกับพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อทำสัตยาบันให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงให้เป็น “การเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปการเมือง” พรรคการเมืองจะหาเสียงโดยนำเสนอประเด็นสำหรับการปฏิรูปทางการเมืองเป็นหลักเท่านั้น

3. จัดตั้ง “รัฐบาลเพื่อการปฏิรูปการเมือง” ที่มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่หลักในการทำงานกับรัฐสภาเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิรูปการเมืองตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการปฏิรูปทางการเมือง(และสังคม)ซึ่งได้จากการทำประชามติ

 รัฐสภาจะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตราและปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมือง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งผ่านการลงประชามติและการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

รัฐบาลนี้มีภารกิจเพื่อการปฏิรูปการเมืองเป็นหลัก ส่วนหน้าที่อื่นๆเป็นหน้าที่กำกับบริหารงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ภารกิจทั่วๆไป ส่วนนโยบายและโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งต่างๆต้องยุติเอาไว้ก่อน ทั้งนี้โดยมีอายุการบริหารงานไม่เกิน 2 ปี  หลังจากนั้นประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งภายใต้กรอบกติกาตามกระบวนการประชาธิปไตย

               

ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งแบ่งฝ่าย ที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งยืนยันสิทธิในการเลือกตั้ง-ประชาธิปไตย และอีกกลุ่มหนึ่งเรียกร้องสังคมที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้เสียงข้างมากอย่างไม่ชอบธรรมนั้น การยึดหลักสันติวิธี การประนีประนอมของทุกฝ่าย โดยเริ่มต้นการปฏิรูปอย่างจริงจังภายใต้วิถีทางประชาธิปไตยที่ยึดโยงกับประชาชน พร้อมทั้งดำเนินการให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็ว จึงเป็นทางออกสำคัญของประเทศ  

เพราะสังคมอุดมคติของคนทั้งสองฝ่ายและคนไทยทั้งหมด คือสังคมประชาธิปไตยที่ปลอดพ้นไปจากทุจริตคอรัปชั่น การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม บนสิทธิที่เท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

15 มกราคม 2557

http://www.facebook.com/ftawatch

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์