เครือข่ายผู้หญิงฯ ประณาม-โวยหยุดปราศรัยเหยียดเพศ

16 ม.ค.2557 เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทยและภาคี เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำการชุมนุมทางการเมืองทุกกลุ่ม สื่อทุกสาขา โดยสำเนาถึงกรรมการสิทธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประณามและเรียกร้องให้ยุติการใช้ถ้อยคำที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เหยียดหยามทางเพศ ในการแสดงความเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ สืบเนื่องมาจาการณีการปราศรัยของนักวิชาการชายอย่างน้อย 2 รายบนเวที กปปส. ที่มีการเผยแพร่และวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังรวมถึงการตัดต่อภาพจิตภัสร์ กฤษดากร (กรณีตัดต่อกอดกับเอกนัฏ พร้อมพันธุ์) และการปราศรัยของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด้วย

นอกจากนี้กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลายหลายทางเพศ ยังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 5 ประณามการเหยียดเพศและการใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง โดยระบุถึงการปราศรัยของนายแพทย์คนหนึ่งบนเวที กปปส. ซึ่งเป็นการคุกคามทางเพศ ละเมิดเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอย่างรุนแรง สะท้อนถึงการขาดจิตสำนึกของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ควรยึดมั่นใจจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และเกี่ยวโยงกับชีวิตของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยทางกลุ่มเรียกร้องให้ทุกกลุ่มการเมืองยุติการกระทำอันเป็นการเหยียดเพศ การใช้วาทะเพื่อบ่มเพาะความเกลียดชังระหว่างกัน และให้สื่อมวลชนระมัดระวังและไหวรู้ต่อการสื่อสารในประเด็นเหล่านี้ 
 

รายละเอียดจดหมายเปิดผนึกและแถลงการณ์ของทั้งสองกลุ่ มีดังนี้

จดหมายเปิดผนึกเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย และภาคี
 

“ขอประณามและขอเรียกร้องให้ยุติการใช้ถ้อยคำที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และมีอคติ-เหยียดหยามทางเพศ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ”

 

วันที่ 16 มกราคม 2557

เรียน ผู้นำการชุมนุมทางการเมืองทุกกลุ่ม สื่อมวลชนทุกสาขา และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1. คลิปการปราศรัยของ ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บนเวที กปปส.จากช่องบลูสกายทีวี เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 
https://www.youtube.com/watch?v=Pdw2sfDheaE
2. คลิปการปราศรัยของ ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีที่เวทีกปปส. ราช ดำเนิน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 
http://www.youtube.com/watch?v=ohqf9gfnpBM
3. บทถอดเทปคำปราศรัย (ข้อ 1 และ 2) 
4. ภาพข่าว “กรณีตัดต่อภาพของคุณตั้น” (จิตภัสร์ กฤษดากร)
5. คลิป บนเวทีปราศรัยผ่าความจริงของพรรคประชาธิปั­ตย์ ที่โรงเรียนมัธยมเวฬุวนาราม เขตดอนเมืองhttps://www.youtube.com/watch?v=Dh3cOcLmrck

สำเนาถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์, องค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ, เครือข่ายองค์กรสตรี 

 

เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย สนับสนุนการที่พลเมืองได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย ผ่านการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการแสดงพลังอย่างสันติ เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมที่เป็นธรรม สงบ และมีสันติภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนความเสมอภาคหญิงชายและกลุ่มหลากหลายทางเพศในทุกมิติโดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ 

เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย รู้สึกยินดีที่ได้เห็นพลเมืองไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น และได้ใช้สิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมมาตรา 63 ที่ให้สิทธิประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมทางการเมืองได้หลายช่องทาง และมีการใช้สิทธิเสรีภาพหลายรูปแบบ ทั้งการผ่านสื่อมวลชนหรือช่องทางการสื่อสารอื่นอย่างกว้างขวางอันเป็นเสรีภาพที่พึงมีตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการแสดงสิทธิทางการเมืองในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล คัดค้านการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ปล่อยให้เกิดการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง และเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง โดยปรากฏเป็นการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่ตลอดมา ซึ่งได้รับความสนใจและจับตามองจากนานาอารยประเทศอย่างใกล้ชิดด้วย

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่การปราศรัยทางการเมือง รวมถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะของผู้นำหรือผู้ต้องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ มักปรากฎข้อความที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีอคติและแสดงการเหยียดหยามในทางเพศทั้งหญิงชายและกลุ่มหลากหลายทางเพศ ซึ่งขัดทั้งต่อหลักศีลธรรมอันดี และขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 3 และมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการส่งเสริมเสมอภาคหญิงชายและความเสมอภาคทางเพศทุกกลุ่ม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ตามตัวอย่างในสิ่งที่ส่งมาด้วย จะเห็นได้ว่ามีผู้นำหรือผู้เข้าร่วมการชุมนุมได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่มีการถ่ายทอดสู่สาธารณะทางสื่อต่าง ๆ มีพฤติกรรมทางวาจาที่ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพ แสดงความเกลียดชังต่อตัวบุคคลโดยหยิบยกประเด็นเรื่องเพศภาวะ (ความเป็นผู้หญิง) ด้วยถ้อยคำที่มิได้เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของสังคมตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือเพื่อการปฏิรูปการเมืองการปกครองให้มีธรรมาภิบาลตามเจตนาของผู้นำการชุมนุมที่ได้ประกาศ ยึดมั่น และดำเนินการเรียกร้องแต่อย่างใด แต่กลับเป็นการกล่าววาจาผรุสวาทเป็นการส่วนตัวต่อบุคคลนั้นๆ โดยมุ่งหมายให้เกิดความเกลียดชัง เหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเพศ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป้าหมายเป็นบุคคลสาธารณะทางการเมือง เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ผิดพลาดให้กับอนุชนรุ่นหลัง ยังเป็นการตอกย้ำอย่างเป็นระบบให้เกิดวัฒนธรรมที่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงทางการเมือง กีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงให้ยากต่อการเข้าร่วมทางการเมืองในระยะยาวอีกด้วย 

เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายของนักพัฒนาภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึงต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการกระทำความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ จึงขอประณามการใช้ถ้อยคำที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีอคติและเหยียดเพศ เลือกปฏิบัติต่อสตรี รวมถึงพฤติกรรมสร้างความเกลียดชัง การทำลายล้างความน่าเชื่อถือบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ และการเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่มีบทบาททางการเมือง ที่ปรากฏผ่านการปราศรัยในที่ชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงความเห็นผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนงรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 
 

เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย จึงขอเรียกร้องให้ผู้นำการชุมนุมทางการเมืองทุกกลุ่ม ผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชนทุกสาขา โปรดตรวจสอบและแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะโดยเร็ว รวมถึงป้องกันหรือไม่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีอคติหรือแสดงออกซึ่งการเหยียดหยามทางเพศเช่นนี้อีก พร้อมกันนี้ ขอเรียกร้องให้ผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะต้องละเว้นหรือสนับสนุนการใช้ถ้อยคำดังกล่าว 

 

ด้วยความเชื่อมั่นในจิตวิญญาณประชาธิปไตย
เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทยที่ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึก

1. เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย
2. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. สมาคมสมาคมเพศวิถีศึกษา
4. ศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ
5. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
6. สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง (waylampang)
7. คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ
9. ผศ. ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ 
10. บุปผาวรรณ อังคุระษี 
11. ศิริพร ปัญญาเสน
12. สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง
13. ภรภัทร พิมพา
14. ศรีจุฬา หยงสตาร์
15. สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
16. กาญจนา แถลงกิจ 
17. ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล
18. ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
19. ราณี หัสสรังสี 
20. สรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์
21. ดร. ดรุณี ตันติวิรานนท์
22. เรืองรวี พิชัยกุล
23. ยุพา ภูสาหัส
24. สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
25. ทิชา ณ นคร 
26. ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล

---------------------------------

สิ่งที่ส่งมาด้วย
3) บทถอดเทปคำปราศรัย (ข้อ 1 และ 2)
 

บทถอดเทปคำปราศรัย คลิปการปราศรัยของ ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บนเวที กปปส.จากช่องบลูสกายทีวี เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557
https://www.youtube.com/watch?v=Pdw2sfDheaE
"ผมอยากจะขอร้องคุณยิ่งลักษณ์มี 4 ประเด็นเท่านั้นเอง
1. ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ทำได้โดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนไทยทั้งประเทศอาจจะทำเหรียญยิ่งลักษณ์แก้ผ้าให้ก็ได้
2. ถ้า ยิ่งลักษณ์มีท้อง โปรดฟังให้ดีนะครับ ผมจะส่งเกวียนมารับที่กรุงเทพ ไปคลอดที่หาดใหญ่ครับ แถมจะทำรีแพร์ชนิดสามีคนต่อไปต้องยกนิ้วให้"พูดแล้วคุณอัญชลียังเสียวเลยนะ ครับ"
3.ยังไม่สายเกินไปที่คุณยิ่งลักษณ์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะยังไม่แก่เกินไปที่จะเป็นนางแบบปฏิทิน เพราะว่าประจำเดือนยังไม่หมดนะครับ
4. ถ้าไม่มีใครต้องการยิ่งลักษณ์จริงๆนะครับ ผมยินดีเป็นข้ารับใช้ ซื้อและเปลี่ยนโกเต๊กให้ตลอดไป"
 

บทถอดเทปคำปราศรัย คลิปการปราศรัยของ ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีที่เวที กปปส. ราชดำเนิน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 http://www.youtube.com/watch?v=ohqf9gfnpBM
"วันนี้เห็นบอกว่าท่าน ดร.เสรีกับพี่ปองไปที่บ้านนายก ผมบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ถ้าไปไล่นะ พี่ปองกับ อ.เสรีไปได้ แต่ถ้าไปล่อนะ...ผม...ผม ก็ส่งคนไปไล่มันก็ไม่อยู่บ้านสิ ถ้าส่งคนไปล่ออย่างผมนี่มันถึงจะออกมานะครับ รอบหน้าจัดเฉพาะหนุ่มๆ หน้าตาดีๆ ส่งไปล่อให้ดีๆแล้วเดี๋ยวได้ตัวครับ เชื่อสิครับ มั่นใจครับ แล้วมั่นใจว่าผมน่าจะติด 1 ใน 50 เข้าไปบ้างนะผมว่า ขอไปล่อเพื่อชาติหน่อยเถอะ จะได้รู้ว่าเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่"

4. ภาพข่าว “กรณีตัดต่อภาพของคุณตั้น (จิตภัสร์ (ภิรมย์ภักดี) กฤษดากร)
 
ภาพหลุดตั๊น จิตภัสร์ กอดโฆษก กปปส. มือดีหน้าแหก โดนแฉตัดต่อ
ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังมาคุอยู่อย่างทุกวันนี้ มีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จออกมามากมาย ดังนั้น การรับข่าวสารต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบและใช้วิจารณญาณให้มาก มิฉะนั้นอาจถูกหลอกลวงให้เข้าใจผิดและนำไปสู่ความรุนแรงได้ ล่าสุด ในโลกออนไลน์ขณะนี้ มีการแชร์ภาพของตั๊น จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี กำลังกอดกับนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเมื่อมีผู้ไปทำการตรวจสอบ พบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพตัดต่อขึ้น ภาพจริงๆ เป็นภาพที่ตั๊น จิตภัสร์ กอดกับ หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ผู้เป็นมารดา
 
0000000
 

แถลงการณ์ฉบับที่ 5 
กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลายหลายทางเพศ 

เรื่อง ประณามการเหยียดเพศและการใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง
 

ตลอดระยะเวลาที่สังคมไทยเดินไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรง เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองโดยที่ยังไม่สามารถหาวิธีการเพื่อพูดคุยบรรเทาสถาณการณ์ให้เบาบางลง ในการโต้แย้งและแสดงออกทางความคิดบ่อยครั้งนำไปสู่การยุยง การปลุกปั่น บ่มเพาะความเกลียดชัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหยิบยกเอาประเด็นทางเพศ ความเป็นหญิง อัตลักษณ์ทางเพศ และวิถีทางเพศ เพื่อนำมาเป็น เครื่องมือโจมตีผู้เห็นต่างทางการเมือง การลดทอนความน่าเชื่อถือทางการเมือง ซึ่งเกิดจากจากทุกฝ่าย ทุกขั้ว ทุกสีการเมืองและเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งในเวทีปราศรัยและในสื่อสังคมออนไลน์

การปล่อยให้มีการสร้างวาทะแห่งความรุนแรงและความเกลียดชัง เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากการละเมิดดังกล่าวเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น ไม่อาจยอมรับได้ในสังคมอารยะ และขัดต่อความเสมอภาคและเท่าเทียมในหลักการสิทธิมนุษยชน และวัฒนธรรมประชาธิปไตยของไทยที่เราควรยึดถือ

ทางกลุ่มฯ ได้รู้สึกกังวลใจและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวตลอดมา ล่าสุดในวันที่ 13 มกราคม 2557 เกิดกรณี ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ปราศรัยโจมตีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร บนเวที กปปส.

โดยมีข้อความคือ
"ผมอยากจะขอร้องคุณยิ่งลักษณ์มี 4 ประเด็นเท่านั้นเอง
1. ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ทำได้โดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนไทยทั้งประเทศอาจจะทำเหรียญยิ่งลักษณ์แก้ผ้าให้ก็ได้
2. ถ้ายิ่งลักษณ์มีท้อง โปรดฟังให้ดีนะครับ ผมจะส่งเกวียนมารับที่กรุงเทพ ไปคลอดที่หาดใหญ่ครับ แถมจะทำรีแพร์ชนิดสามีคนต่อไปต้องยกนิ้วให้"พูดแล้วคุณอัญชลียังเสียวเลยนะ ครับ"
3. ยังไม่สายเกินไปที่คุณยิ่งลักษณ์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะยังไม่แก่เกินไปที่จะเป็นนางแบบปฏิทิน เพราะว่าประจำเดือนยังไม่หมดนะครับ
4. ถ้าไม่มีใครต้องการยิ่งลักษณ์จริงๆนะครับ ผมยินดีเป็นข้ารับใช้ ซื้อและเปลี่ยนโกเต๊กให้ตลอดไป"

สามารถเข้าถึง คลิปเสียงได้โดย https://www.youtube.com/watch?v=Pdw2sfDheaE]

การปราศรัยนี้เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม คุกคามทางเพศ ละเมิดเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอย่างรุนแรง สะท้อนถึงการขาดจิตสำนึกของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ควรยึดมั่นใจจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และเกี่ยวโยงกับชีวิตของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

พฤติการณ์นี้ เป็นเพียงกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้น ซึ่งทางกลุ่มพบว่ามีกรณีอื่นๆจากทุกขั้วการเมือง ทุกเสื้อสี ใช้ความเกลียดชัง ด้วยเหตุแห่งเพศในการโจมตีและทำลายกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา

กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ รวมถึงกลุ่มองค์กรและประชาชนผู้มีรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ ขอประณามการเหยียดเพศและการใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองทุกรูปแบบ ขอยืนยันว่าเราไม่อาจยอมรับพฤติการณ์เหยียดเพศเหยียดความเป็นมนุษย์เช่นนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของฝ่ายใด และขอเรียกร้องต่อทุกฝ่ายดังต่อไปนี้

1) ขอให้ทุกกลุ่มการเมืองยุติการกระทำอันเป็นการเหยียดเพศ การใช้วาทะเพื่อบ่มเพาะความเกลียดชังระหว่างกัน ด้วยเหตุแห่งเพศ และไม่ใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองโดยอย่างเด็ดขาด
2) ขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังและไหวรู้ต่อการสื่อสารในประเด็นเหล่านี้ เนื่องจากอาจเป็นการผลิตซ้ำอคติทางเพศ ตีตรา และสร้างความเกลียดชังด้วยประเด็นเรื่องเพศ ซึ่งเป็นการผลิตซ้ำความรุนแรงเชิงโครงสร้างในสังคมไทย และนำไปสู่การขยายสู่ความรุนแรงทางการเมืองและความรุนแรงทางตรงได้

กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ รวมถึงกลุ่มองค์กรและประชาชนผู้มีรายชื่อแนบท้าย แถลงการณ์ฉบับนี้เชื่อว่าสันติภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นประชาธิปไตยจะไม่อาจเกิดขึ้นได้หากสังคมไทยยังเต็มไปด้วยการเหยียดเพศและการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นดังที่เป็นอยู่

ลงนามแนบท้ายแถลงการณ์
 

องค์กร
1. กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
2. เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (civic women)
3. กลุ่ม ม.อ.ปัตตานีเสรีประชาธิปไตย

ประชาชน
1. การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ นักเขียน
2. ดาราณี ทองศิริ นักกิจกรรมอิสระ
3. อันธิฌา แสงชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
4. อสมา มังกรชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
5. อัญชลี แก้วแหวน กลุ่มวงน้ำชา นักกิจกรรมอิสระเพื่อสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
6. ชยุตพงศ์ โสภีวรรณ์ กลุ่ม ม.อ.ปัตตานีเสรีประชาธิปไตย
7. ฮาริส รุ่งเรือง กลุ่ม ม.อ.ปัตตานีเสรีประชาธิปไตย
8. ชุมาพร แต่งเกลี้ยง กลุ่มวงน้ำชา และมูลนิธิศักยภาพชุมชน
9. ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ นักกิจกรรมอิสระเพื่อสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์