จดหมายเปิดผนึก: กลุ่มสวยกว่าโลกเสนอฝ่าวิกฤตการเมืองไทย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

เรียน ทุกท่านที่เคารพ

 

ท่ามกลางความตีบตันของสถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองของสังคมไทยซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข และเดินทางไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตย พวกเราชาวคณะสวยกว่าโลก จึงขอเรียกร้องต่อท่านและสถาบันของท่าน ดังนี้

1. รัฐบาลรักษาการ
(1) สร้างพื้นที่การเจรจาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองไทยต่อไป แม้ว่า กปปส. จะยังไม่ยอมตอบรับเข้าร่วมเจราจาก็ตาม เพราะเราเชื่อว่า การเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
(2) รัฐบาลรักษาการต้องแสดงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมว่า ต้องการปฏิรูปประเทศไทย โดยต้องยกร่างวาระและกำหนดกรอบการปฏิรูปที่ชัดเจน เพื่อให้รัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนที่ชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลในอนาคต จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้กระบวนการประชาธิปไตย

2. พรรคการเมืองทุกพรรค
เมื่อท่านจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายแล้ว ท่านต้องตระหนักถึงสิ่งที่พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพึงกระทำ คือ ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไป และหากท่านเห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศไทย เราขอให้ท่านนำเสนอกรอบและนโยบายการปฏิรูปในการรณรงค์หาเสียงครั้งนี้ด้วย แต่หากท่านต้องการเข้าปฏิรูปและไม่ต้องการเข้าร่วมการเลือกตั้ง เราเรียกร้องให้ท่านยุติการดำเนินการใด ๆ ในนามพรรคการเมืองที่เป็นการขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น และขอให้ท่านรอคอยเข้าร่วมการปฏิรูปในฐานะประชาชนตามวิถีทางประชาธิปไตยซึ่งจะเกิดหลังจากได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกของประชาชน

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จากการพิจารณาบทบาทและผลการดำเนินงานของท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้พวกเราเชื่อว่า ท่านไม่สามารถมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้เลย ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ ต่อท่าน อย่างไรก็ดี เราเห็นว่าหากท่านจะเลือกการลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะ จะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของสิทธิมนุษยชนไทยมากกว่า จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

4. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราพบว่า ท่านมีบทบาทชัดเจนในการขยายความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง แต่ด้วยเหตุความจำเป็นตามกฏหมายรัฐธรรมนูญไทยที่กำหนดไว้ว่า ให้มีท่านอยู่เคียงคู่สังคมไทย เราจึงร้องขอให้ท่านเฝ้ามองความไปทางการเมืองอย่างเงียบงัน ด้วยความเคารพ หากท่านเห็นว่าการลาออกเป็นทางเลือกที่ดีต่อท่านและต่อสถาบันของท่าน เราของสนับสนุนการตัดสินใจนี้ ด้วยความสัตย์จริง

5. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พวกเราตระหนักดีว่า ท่านมีอำนาจตามกฏหมายที่จักต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย พวกเราจึงไม่มีข้อเรียกร้องต่อท่านมากไปกว่า ร้องขอให้ท่านปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่นั้นอย่างเที่ยงธรรม แต่หากว่า ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมือง พวกเราขอสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของท่าน และขอให้ท่านลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปใช้สิทธิเสรีภาพที่พวกท่านพึงมีอย่างเต็มที่

6.กองทัพไทย
เราตระหนักดีว่า ท่านทราบถึงเจตนารมย์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยว่า ไม่ต้องการให้ท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองและทำรัฐประหารทุกรูปแบบ พวกเราจึงขอเรียกร้องให้ท่านทำหน้าที่ทหารอาชีพ และทำหน้าที่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยด้วยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปด้วย

7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง และบรรยากาศของสังคมที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน และเราหวังว่า ตำรวจจะมีส่วนสนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศไทย โดยเฉพาะปฏิรูปการทำงานของตำรวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งในยามปกติและในยามเกิดวิกฤตทางการเมืองด้วย

8. สื่อมวลชน
ในภาวะความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนี้ การนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านนับว่ามีความสำคัญต่อการลดระดับความขัดแย้งได้ เราจึงเรียกร้องให้สื่อนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน และหากท่านต้องสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวหรือต้องการนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อตอบสนองจุดยืนทางการเมืองของท่านหรือสำนักข่าวของท่าน เราไม่มีความขัดข้องต่อการแสดงออกทางการเมืองนี้ แต่ขอให้ท่านแสดงออกอย่างเปิดเผยว่า ท่านสนับสนุนคู่ขัดแย้งฝ่ายใด เพราะการทำเนียนหรือการแอ๊ปในสถานการณ์เช่นนี้ จะไม่ส่งผลดีต่อท่าน สำนักข่าวของท่าน และสังคมโดยรวมแต่อย่างใดเลย

9.กปปส.
เราเคารพการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของ กปปส.ตลอดมา เพราะตระหนักดีถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตย แต่การชุมนุมดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดสังคมเสี่ยงภัยและจะต้องเป็นไปโดยเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนด้วย และเราเห็นว่า ข้อเรียกร้องและท่าทีสุดซอยของ กปปส.ไม่ส่งผลดีกับใครเลย เราจึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อเสนอที่จะนำไปสู่การเจราจาเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และสุดท้าย หากท่านยังไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งแต่ยังต้องการปฏิรูปประเทศ ท่านก็สามารถดำรงเจตนารมย์นั้นไว้ได้ แต่ต้องเคารพสิทธิทางการเมืองของประชาชนอื่นๆ ที่ต้องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูปประเทศไทยตามวิถีทางแห่งสังคมประชาธิปไตย

10. นปช.
ท่านมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากับทุกคน แต่เราขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศสังคมเสี่ยงภัย เราต้องการให้ท่านสุขภาพจิตดี และฉีกยิ้มกว้างๆ และแทกแชร์ #รอเลือกตั้ง ในทุกกิจกรรมที่ท่านทำด้วย

11. องค์กรพัฒนาเอกชน
แม้ว่าพวกท่านกำลังกลายเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ แต่พวกเราจะยังระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเคยมีตลอดไป หากท่านไม่พยายามหยิบฉวยโอกาสจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อแสวงผลประโยชน์และเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการเมืองของตัวเอง โดยไม่คำนึงครรลองสังคมประชาธิปไตย

12. นักวิชาการ
ด้วยความสัตย์จริง เรายังสงสัยว่า สังคมมีคาดหวังกับท่านจริงหรือ และท่านมีประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันอย่างไร ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอละท่านไว้ก่อน และขออภัยต่อนักวิชาการบางท่านมา ณ ที่นี้กับการละเว้นการวิพากษ์บางองคาพยพของการเมืองไทย โดยพร้อมน้อมรับการถูกตราหน้าว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เพราะเรายังไม่อยากกินโอเลี้ยงและข้าวผัดเป็นกิจวัตรประจำวัน

สุดท้าย ขออำนวยอวยชัยให้ปวงชนชาวไทยรอดพ้นจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อก้าวไปสู่สังคมสีทองผ่องอำไพร่วมกัน ขอความสุขสวัสดีจงมีต่อท่าน

 

ด้วยรักและเคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย

ชาวคณะสวยกว่าโลก

 

 

ที่มา: เฟซบุ๊ก กลุ่มสวยกว่าโลก

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์