ผลโพลล์หากมีการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 'สวนดุสิต' ระบุคนไป 45.56% 'กรุงเทพโพลล์' 79.6%

24 ม.ค. 2557 - จากที่รัฐบาลมีการประกาศให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันเลือกตั้ง ในขณะที่หลายฝ่ายยังคงคัดค้านและมีมุมมองที่แตกต่างกัน ทำให้มีความวิตกกังวลว่าจะมีสถานการณ์ที่รุนแรงหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,484 คน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชน กับ การเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.ที่จะถึงนี้

อันดับ 1   การเลือกตั้งเป็นวิธีการตามระบอบประชาธิปไตย  ควรเคารพการตัดสินใจของประชาชน 37.34%

อันดับ 2   ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งควรแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองก่อน 24.02%

อันดับ 3   อยากรู้ว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือไม่ 15.40%

อันดับ 4   กังวลว่าจะมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น มีการเคลื่อนไหว คัดค้านของกลุ่มต่างๆ 14.10%

อันดับ 5   อาจมีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อย ทำให้ต้องเลือกตั้งใหม่  สูญเสียงบประมาณจำนวนมาก 9.14%

2. ประชาชนจะไปเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.นี้หรือไม่?

อันดับ 1   ไปแน่นอน 45.56%

เพราะ เป็นการรักษาสิทธิของตัวเอง กลัวโดนสวมสิทธิ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน อยากเห็นการเมือง
เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ

อันดับ 2   ไม่ไป  19.78%

เพราะ ไม่ว่าง ติดธุระ เบื่อการเมือง มีแต่นักการเมืองหน้าเดิม ไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะแก้ปัญหา
ความวุ่นวายทางการเมืองได้ ความขัดแย้งยังคงมีอยู่ต่อไป ฯลฯ

อันดับ 3   คงจะไป 15.33%

เพราะ สถานที่เลือกตั้งอยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก อยากไปสังเกตการณ์ด้วยตนเอง อยากเห็น
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ฯลฯ

อันดับ 4   ไม่แน่ใจ 14.00%

เพราะ ไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงหรือไม่ คงต้องรอดูสถานการณ์บ้านเมืองต่อไป ฯลฯ

อันดับ 5   คงจะไม่ไป  5.33%

เพราะ ไม่เชื่อมั่นในตัวนักการเมือง ไม่มีพรรคหรือผู้สมัครที่ชื่นชอบ เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยเปล่าประโยชน์ ฯลฯ

3.  การชุมนุมประท้วงมีผลต่อการไปเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่?

อันดับ 1   มีผล 52.80%

เพราะ ข้อมูลข่าวสารจากการชุมนุมอาจมีผลต่อการตัดสินใจ การชุมนุมอาจรุนแรงหรือเกิดเหตุการณ์
วุ่นวายก่อนการเลือกตั้ง กังวลเรื่องความปลอดภัย เดินทางไม่สะดวก รถติด ฯลฯ

อันดับ 2   ไม่มีผล 47.20%

เพราะ ไม่มีความกังวลต่อการชุมนุม เป็นการแสดงออกทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง ต้องการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามกฎหมาย ไม่ควรนำ 2 เรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกัน ฯลฯ

4.  เมื่อมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยที่วุ่นวายอยู่ในขณะนี้จะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1   คงจะเหมือนเดิม 51.79%

เพราะ หากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง

ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การเมืองก็จะเข้าสู่สภาพเดิม มีนักการเมืองหน้าเดิม ยังคงมี
การทุจริตคอรัปชั่นต่อไป ไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ฯลฯ

อันดับ 2   คงจะแย่ลง 30.58%

เพราะ ไม่ว่าฝ่ายใดได้เป็นรัฐบาล อีกฝ่ายย่อมไม่พอใจและเกิดความขัดแย้งซึ่งอาจรุนแรงกว่าเดิม
เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่ง การเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างไปจากทุกครั้ง ฯลฯ

อันดับ 3   คงจะดีขึ้น 17.63%

เพราะ ประเทศชาติสามารถเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้ การเลือกตั้งทำให้ได้รู้ถึงเสียงส่วนใหญ่
ของประชาชน เป็นการใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทุกฝ่ายควรจะยอมรับ ฯลฯ

กรุงเทพโพลล์สำรวจการเลือกตั้งท่ามกลางความขัดแย้ง

ด้านกรุงเทพโพลล์ เผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน " สำรวจความคิดเห็นประชาชน "การเลือกตั้งท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง"  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,018
คนพบว่า ประชาชนร้อยละ 49.3 ยังไม่เห็นการหาเสียงของผู้สมัคร เห็นเพียงป้ายหาเสียง
และร้อยละ 16.1 ยังไม่เห็นการหาเสียงในรูปแบบใดๆ เลย ขณะที่ร้อยละ 29.7 เห็นการหาเสียงของผู้สมัครแต่ไม่คึกคัก และมีเพียงร้อยละ 4.9 เท่านั้นที่เห็นการหาเสียงของผู้สมัครและคึกคักมาก

เมื่อถามว่าสถานการณ์ความรุนแรงและขัดแย้งทางการเมือง มีผลต่อการไปเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.ที่จะถึงนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.6 เห็นว่ามีผลต่อการไปเลือกตั้ง โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 34.3 บอกว่ามีผลทำให้ต้องรอดูสถานการณ์ความรุนแรงอีกทีก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปเลือกตั้งหรือไม่ และร้อยละ 18.3 ทำให้ไม่อยากไปเลือกตั้ง ขณะที่ร้อยละ 47.4 เห็นว่าไม่มีผลต่อการไปเลือกตั้ง โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 23.4 ให้เหตุผลว่าต้องไปเลือกตั้งให้ได้อยู่แล้ว และอีกร้อยละ 24.0 ให้เหตุผลว่าไปเลือกเพราะเป็นหน้าที่  แต่เมื่อถามต่อว่า “หากในวันที่ 2 ก.พ. ที่จะถึงนี้ยังคงมีการเลือกตั้ง ท่านตั้งใจจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่” ร้อยละ 79.6 ตั้งใจจะออกไปใช้สิทธิ์ ขณะที่ร้อยละ 9.9 ตั้งใจจะไม่ออกไปใช้สิทธิ์  และร้อยละ 10.5 ยังไม่แน่ใจ

ส่วนความเห็นต่อการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. ที่จะถึงนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.5 เห็นว่าควรมีการเดินหน้าเลือกตั้งตามเดิม   ขณะที่ร้อยละ 28.1 เห็นว่าควรปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง และร้อยละ 20.4 เห็นว่าควรเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน   

สุดท้ายเมื่อถามว่า “จากข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากกองทัพตัดสินใจทำรัฐประหาร เพื่อยุติความขัดแย้งที่เป็นอยู่” ร้อยละ 56.0 ไม่เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 21.6 เห็นด้วย และร้อยละ 22.4 ไม่แน่ใจ

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ปัจจุบันท่านเห็นการหาเสียงของพรรคต่างๆ หรือไม่อย่างไร”  

 

เห็นการหาเสียงของผู้สมัครและคึกคักมาก     

ร้อยละ

4.9

เห็นการหาเสียงของผู้สมัครแต่ไม่คึกคัก

ร้อยละ

29.7

ยังไม่เห็นการหาเสียงของผู้สมัคร เห็นเพียงป้ายหาเสียง

ร้อยละ

49.3

ยังไม่เห็นการหาเสียงในรูปแบบใดๆ เลย

ร้อยละ

16.1

 

2. สถานการณ์ความรุนแรงและขัดแย้งทางการเมือง มีผลต่อการไปเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.ที่จะถึงนี้หรือไม่

 

มีผลต่อการไปเลือกตั้ง

            โดย      ทำให้ต้องรอดูสถานการณ์ความรุนแรงอีกที

                            ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปเลือกตั้งหรือไม่                       ร้อยละ 34.3

                        ทำให้ไม่อยากไปเลือกตั้ง                                                 ร้อยละ 18.3

ร้อยละ

52.6

ไม่มีผลต่อการไปเลือกตั้ง

            โดย       ให้เหตุผลว่าต้องไปเลือกตั้งให้ได้อยู่แล้ว                   ร้อยละ 23.4       

                             ให้เหตุผลว่าไปเลือกเพราะเป็นหน้าที่                    ร้อยละ 24.0

ร้อยละ

47.4

 

3. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากในวันที่ 2 ก.พ. ที่จะถึงนี้ยังคงมีการเลือกตั้ง ท่านตั้งใจจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่”  

 

จะออกไปใช้สิทธิ์

ร้อยละ

79.6

จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์

ร้อยละ

9.9

ยังไม่แน่ใจ

ร้อยละ

10.5

 

4. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า  “ท่านคิดว่าวันที่ 2 ก.พ. ที่จะถึงนี้ควรมีการเลือกตั้งหรือไม่”

 

ควรมีการเลือกตั้ง                      

ร้อยละ

51.5

ควรปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง

ร้อยละ

28.1

ควรเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน

ร้อยละ

20.4

 

5. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “จากข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากกองทัพตัดสินใจทำรัฐประหาร เพื่อยุติความขัดแย้งที่เป็นอยู่”  

 

เห็นด้วย 

ร้อยละ

21.6

ไม่เห็นด้วย

ร้อยละ

56.0

ไม่แน่ใจ

ร้อยละ

22.4

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท