นศ.-ปชช. ศิลปากร “กินบัวลอย คอยเลือกตั้ง ฟังเสียงคน บ่นศาลรัฐธรรมนูญ”

นักศึกษากลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย (สศป.)และประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพครั้งที่  3  “กินบัวลอย คอยเลือกตั้ง ฟังเสียงคน บ่นศาลรัฐธรรมนูญ”

30 ม.ค.2557 กลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย (สศป.) และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 ม.ค. นี้ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีกิจกรรมกินขนมหวานบัวลอยฝีมือนักศึกษา กิจกรรมซ้อมเลือกตั้ง จากนั้นมีการอ่านแถลงการณ์ร่วมขององค์กรนักศึกษาจากสองวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์-วังท่าพระ คือกลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย

แถลงการณ์มีใจความว่าการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 เป็นการเลือกตั้งที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นทางออกเดียวของวิกฤตการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่ต้องได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กกต. ซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนต้องไม่ถูกขัดขวางจากกลุ่มผู้ชุมนุมใดๆที่อ้างว่าชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพ แต่ทั้งนี้ผู้ถูกขัดขวางการเลือกตั้งต้องไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่มาขัดขวางการเลือกตั้ง เพื่อไม่ทำให้เป็นการยั่วยุ เพิ่มความเกลียดชังต่อกัน

เวลา 19.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันจุดเทียนสันติภาพที่สะพานสระแก้ว และผู้มาร่วมกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงประเด็นร้อนของสถานการณ์บ้านเมือง ก่อนจะแยกย้ายกลับบ้าน

 

แถลงการณ์ร่วมของกลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย (ศสป.)
และกลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย (
SCFD)

เรื่อง   สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่  2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557

อ่านที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ถึง         ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ประชาชน และสื่อมวลชนทุกท่าน

จากเหตุการณ์ความวุ่นวายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีประชาชนรวมตัวกันในนาม กปปส. ได้ปิดล้อมหน่วยเลือกตั้ง และขัดขวางไม่ให้ประชาชนผู้ประสงค์เลือกตั้ง เข้าไปใช้สิทธิ์ของตน ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศยกเลิกการลงคะแนนเสียงในบางหน่วยเลือกตั้ง และมีเหตุการณ์รุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต  อีกทั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ก็อาจกำหนดวันเลือกตั้งฯ ให้ต่างจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยให้กำหนดวันเลือกตั้งฯ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ กลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย มีความเห็นว่า

การรวมกลุ่มชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่การรวมกลุ่มเพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นใช้สิทธิเลือกตั้ง ถือเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพอันพึงมีของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่สังคมเสรีประชาธิปไตยยึดถือกันเป็นสากล

การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่ และไม่มีเหตุอันสมควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากเป็นคำวินิจฉัยที่ขาดความชัดเจน ปราศจากข้ออ้างอิงทางกฎหมาย  รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญได้รับพิจารณาคำร้องเลื่อนการเลือกตั้งจาก กกต.โดยมิชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  กลุ่มของของเรา เห็นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นทางออกเดียวจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไม่มีวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ที่จะนำมาซึ่งคณะผู้บริหารประเทศที่มีความชอบธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งรัฐบาลมาบริหารประเทศ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่ต้องได้รับการเคารพและปกป้องจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กกต. ต้องทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อการนี้ กกต. ต้องจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หาก กกต. และหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่พยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนจนเป็นเหตุให้ประชาชนเสียสิทธิ ย่อมถือว่าหน่วยงานเหล่านั้นไม่เคารพสิทธิอันเท่าเทียมกันของประชาชน 

ในวาระนี้ กลุ่มของเรา ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองของตน หากถูกขัดขวางก็ควรร้องทุกข์แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กกต. แต่ไม่พึงใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม กปปส. หรือกลุ่มอื่นใดที่เข้าขัดขวางการเลือกตั้ง ทั้งโดยการกระทำและคำพูด  เพื่อมิให้เป็นการยั่วยุ  สร้างความเกลียดชัง อันจะนำไปสู่ความความรุนแรงและความสูญเสียมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย (SCFD)

29 ม.ค.2557

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์