คนรักประชาธิปไตยอุบล ประกาศจุดยืน 'สร้างสรรค์ประชาธิปไตย'

คนรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อรักษากติกาและระบอบประชาธิปไตย พร้อมกับจุดเทียนสันติภาพนับเวลาถอยหลังใกล้วันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะมาถึง
 
 
วันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา คนรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อรักษากติกาและระบอบประชาธิปไตย พร้อมกับจุดเทียนสันติภาพนับเวลาถอยหลังใกล้วันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะมาถึง ร่วมกับประชาชนผู้รักสันติภาพและประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 18.00 – 20.00 น. บริเวณลานเทียนพรรษาใหญ่ ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
นายจิรนันท์ ภิญโญ กล่าว่า “การออกมาจัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นการแสดงออกทางสังคม เพื่อยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย เชื่อในกติกาอันจะนำไปสู่ทางออกของประเทศ เพื่อความเป็นสากลของหลักการประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ “เครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใหม่ใส่ใจการเมือง” การรวมตัวของคนรุ่นใหม่จากหลากหลายกลุ่มที่ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี ขณะนี้การเมืองของประเทศไทยกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤติ การออกมาแสดงบทบาททางการเมืองของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสะท้อนมุมมองและความรู้สึกทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ให้สังคมได้รับทราบ การใช้คำว่าเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่นั้นมาจากการให้คำนิยามของคำว่า “พลเมือง” ที่หมายถึงประชากรภายในรัฐที่จะต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมของประชาชน และการออกมาแสดงออกทางการเมืองด้วยความตระหนักรู้ “พลเมืองรุ่นใหม่” ก็หมายถึงประชากรของประเทศ แต่เป็นกลุ่มที่ตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย มีแนวคิดและเหตุผลที่เปิดกว้าง กล้าที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นเหตุเป็นผล เครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่พร้อมที่จะให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเสรีที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกันและกัน”
 
 
นอกจากนั้นเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใหม่ใส่ใจการเมืองได้อ่านแถลงการณ์ต่อสาธารณะ แสดงจุดยืนทางการเมืองที่มุ่งสร้างสรรค์ประชาธิปไตยบนพื้นฐานสันติวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง ส่งเสริม และสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพลเมืองรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน
 
พร้อมทั้งประกาศเชิญชวนประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และสันติภาพเข้าร่วมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม และขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งในการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ต่อไป ทั้งไม่ประสงค์ให้สังคมเกิดความขัดแย้ง ยุติการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยการไม่ไปขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นในการเลือกตั้ง ทั้งเสนอให้รัฐบาลอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดกับเหตุการณ์ประท้วง ให้ใช้วิธีการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่ายตามหลักสากล ไม่เลือกปฏิบัติและพึงระลึกถึงความสูญเสียของทุกฝ่ายอยู่เสมอ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์และสันติ ด้วยวิถีทางและครรลองประชาธิปไตย และเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกหมู่เหล่าออกไปใช้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
แถลงการณ์ “เครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจการเมือง”ฉบับที่ 1
 
เครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจการเมือง เป็นเครือข่ายที่ก่อตั้งขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง ส่งเสริม และสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพลเมืองรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ ไม่ว่าพลเมืองรุ่นใหม่เหล่านั้นจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นไปในลักษณะใดก็ตาม
 
เครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจการเมือง ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา และพลเมืองรุ่นใหม่อันได้แก่ กลุ่ม Student’s Role กลุ่มแว่นขยาย กลุ่มแสงแห่งเสรี กลุ่มจุลินทรีย์ และพลเมืองรุ่นใหม่ผู้ตระหนักรู้ ที่ได้เล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะขอมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์และสันติ โดยจะยึดมั่นในหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน ส่งเสริมหลักการแห่งความเสมอภาค บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพลเมืองทุกคนต้องเท่าเทียมกัน และมุ่งมั่นที่จะขอมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิถีทางและครรลองประชาธิปไตย
 
เนื่องด้วยสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นและอาจนำไปสู่สงครามกลางเมือง อันจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่อาจขยายตัวในวงกว้าง และยากที่จะแก้ไข เครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจการเมือง จึงได้จัดกิจกรรมอาสาสมัครพลเมืองรุ่นใหม่ติดตามและรายงานสถานการณ์การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 ขึ้น โดยได้แนบรายละเอียดกิจกรรมมาพร้อมกับแถลงการณ์ฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
 
ในการนี้ เครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจการเมือง ขอเสนอข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดังนี้
 
  1. เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม และขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งในการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ต่อไป
  2. เรียกร้องให้ยุติการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยการไม่ไปขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
  3. เรียกร้องให้รัฐบาลอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด ใช้วิธีการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่ายตามหลักสากล ไม่เลือกปฏิบัติและพึงระลึกถึงความสูญเสียของทุกฝ่ายอยู่เสมอ
  4. เรียกร้องให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์และสันติ ด้วยวิถีทางและครรลองประชาธิปไตย
  5. เรียกร้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกหมู่เหล่าออกไปใช้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน
 
จึงแถลงให้ทราบโดยทั่วกัน
 
เครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจการเมือง
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์