แถลงการณ์นิติราษฎร์ ประณามการใช้ความรุนแรงต่อ อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

 

แถลงการณ์
เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงข่มขู่คุกคาม
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

จากกรณีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปใช้อาวุธยิงเข้าไปในบ้านและทำลายรถยนต์ของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอแสดงความเห็นและจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้เสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่เป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ ไม่ปรากฏว่าในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ดร.สมศักดิ์ได้ข่มขู่ บังคับข่มขืนใจ ให้บุคคลอื่นต้องเห็นด้วยกับความคิดเห็นของตนแต่อย่างใด บุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ ดร.สมศักดิ์ ย่อมสามารถแสดงความไม่เห็นด้วย และสามารถนำเอาข้อมูล ข้อเท็จจริงเข้าหักล้าง โต้แย้ง ประเด็นที่ ดร.สมศักดิ์นำเสนอได้อย่างเต็มที่ตามวิสัยของอารยชน ซึ่งหากผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะได้ดำเนินการดังที่ได้กล่าวมา การดำเนินการเช่นนี้ย่อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่วงวิชาการและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันกษัตริย์อีกด้วย การใช้กำลังข่มขู่คุกคามมุ่งหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ดร.สมศักดิ์ อันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ทั้งๆที่ ดร.สมศักดิ์ ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองหรือได้ประโยชน์ใดๆจากความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อน ไร้อารยะ ของผู้กระทำการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าว ถ้าหากมี

2. พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก กล่าวเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า การโพสต์ข้อความบางข้อความของ ดร.สมศักดิ์ อาจมีเนื้อหาไม่ค่อยเหมาะสมต่อสังคมไทย โดยเฉพาะบางข้อความอาจมีโอกาสเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กองทัพบกเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันและดำรงพระเกียรติยศ ดังนั้นการกระทำใดเป็นการใส่ความอันเป็นเท็จ ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือเชื่อมั่นต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทางกองทัพบกจำเป็นต้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาดำเนินการควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคมเพื่อกดดัน และปฏิเสธพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และกองทัพบกเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง อย่าให้ผู้ใดมาจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ได้

คณะนิติราษฎร์เห็นว่า กองทัพบกในฐานะที่เป็นหน่วยงานของราชการหน่วยงานหนึ่งจำเป็นต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย และผูกพันที่จะต้องเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กองทัพบกไม่มีอำนาจใดๆในการใช้มาตรการทางสังคมกดดัน หรือเรียกร้องให้บุคคลใดใช้มาตรการทางสังคมเพื่อกดดันการกระทำที่กองทัพบกเห็นว่าไม่ถูกต้อง โดยที่มิได้คำนึงถึงคุณค่าของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้โดยมิพักต้องคำนึงว่าการเรียกร้องดังกล่าวอาจส่งผลเกินกว่าสิ่งที่กองทัพบกมุ่งประสงค์ นั่นคือ การก่อให้เกิดสภาวะของความเกลียดชัง อันจะมีผลในการจูงใจบุคคลที่ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกระทำการนอกกฎหมายคุกคามสิทธิในชีวิต ร่างกาย ตลอดจนเสรีภาพของผู้อื่น โดยอ้างการปกป้องคุ้มครองสถาบันกษัตริย์ เป็นข้อแก้ตัวให้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและผิดกฎหมายนั้น

3. หากการแสดงความคิดเห็นของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กองทัพบกก็สามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการได้ ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่กองทัพบกจะต้องเรียกร้องให้บุคคลอื่นใช้มาตรการทางสังคมเพื่อกดดันและปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจกองทัพบกทั้งนี้ หากกองทัพบกตัดสินใจใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้าดำเนินการทั้งๆที่การกระทำนั้นไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กองทัพบกจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่า การใช้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวในที่สุดแล้วจะเป็นผลดีต่อสถาบันกษัตริย์หรือจะบรรลุผลเป็นการปกป้องสถาบันกษัตริย์ตามที่กองทัพบกมุ่งหมายหรือไม่

การที่มีกลุ่มบุคคลบุกเข้าไปใช้อาวุธยิงบ้านและทำลายรถยนต์ของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในเวลากลางวัน ในขณะที่ ดร.สมศักดิ์ อยู่ในบ้าน ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ ไม่แยแสไยดีต่อกฎหมายบ้านเมือง และเห็นได้ชัดว่าเป็นผลมาจากการที่ ดร.สมศักดิ์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ภายในกรอบของกฎหมาย การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการข่มขู่ คุกคามการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสรีภาพในทางวิชาการ คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอประณามการกระทำที่อุกอาจ ป่าเถื่อนดังกล่าว และขอเรียกร้องให้กองทัพบกแถลงท่าทีต่อเรื่องที่เกิดขึ้น กับทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการคลี่คลายอาชญากรรมครั้งนี้โดยเร็ว เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ปกครองโดยกฎหมายอยู่

 

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557.

 

ที่มา : เว็บไซต์คณะนิติราษฎร์

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์