กรรมการสิทธิฯ ประณามความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ จังหวัดชายแดนใต้

14 ก.พ. 2557 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและโหดร้าย จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย  เป็นเด็ก จำนวน 1 ราย ผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย และเป็นพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 รูป ขณะออกบิณฑบาตตามปกติทุกวันในตอนเช้า  นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  จำนวน  6 ราย ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสิ้น ดังปรากฏเป็นข่าวแล้ว นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รู้สึกเศร้าสลดและขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  รวมไปถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าว  ตลอดจนมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนในพื้นที่   จึงขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่โหดร้ายทารุณไร้มนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักมนุษยธรรมซึ่งเป็นหลักสากลที่ทุกฝ่ายต้องยึดถืออีกทั้งห้วงระยะเวลาที่ก่อความไม่สงบ เกิดขึ้นในขณะที่พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรตามหลักทางศาสนา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปกป้องหลักการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันจะละเมิดมิได้  และเพื่อให้เกิดความสงบและเรียบร้อยอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข จึงขอเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติดังนี้

1. รัฐบาล  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ภาค  4 ส่วนหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว  และรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชน เป็นระยะๆ

2. รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้มงวด รัดกุมให้มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก  ผู้สูงอายุ สตรี ผู้เป็นตัวแทนของศาสนาทุกศาสนา และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ต้องได้รับการปกป้อง  และคุ้มครอง  เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข  ด้วยความร่วมมือของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง และการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และทำให้ความสงบสุขในพื้นที่กลับคืนมา

3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหาย  ฟื้นฟูสภาพจิตใจและความบอบช้ำของผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะติดตามสถานการณ์และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งจะดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และนำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ขอวิงวอนอย่ากระทำความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้เป็นตัวแทนของศาสนาทุกศาสนา และขอให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในความแตกต่างของกันและกัน  เพื่อนำความสงบและสันติสุขคืนสู่ประเทศไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
14 กุมภาพันธ์  2557