มติชนเกาะข่าวแฉต้นสังกัด 'ข่าวอิศรา' กวาดงบ สสส.-ชวรงค์ปัดตอบ ไม่ให้ราคาเว็บเปิดโปง

<--break- />
20 มี.ค. 2557 จากกรณีเว็บไซต์พระนครสาส์น (คลิกอ่าน) เปิดเผยข้อมูลว่า มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยต้นสังกัด ต้นสังกัดของ ‘สถาบันอิศรา’ และ ‘สำนักข่าวอิศรา’ ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 8 ปีซ้อน โดยมียอดรวมไม่ต่ำกว่า 96 ล้าน
 
มติชนออนไลน์ นำเสนอข่าวต่อเนื่องโดยเผยแพร่คำปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ของนายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี กรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กรณีที่เว็บไซด์พระนครสาส์นได้นำเสนอ ในข่าวที่มีพาดหัวข่าวว่า “ชวรงค์” ปัดตอบ ปม “พระนครสาส์น” แฉ “มูลนิธิพัฒนาสื่อฯ” กวาดงบสสส.”
 
เนื้อหาระบุว่า ผู้สื่ข่าวมติชนออนไลน์ได้ติดตามสัมภาษณ์ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
 
จากการโทรศัพท์สอบถามไปยังนายชวรงค์ เพื่อขอนัดสัมภาษณ์พิเศษให้ชี้แจงถึงข้อมูลจากเว็บไซต์พระนครสาส์นว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ปรากฏว่า นายชวรงค์ กล่าวว่า ตนไม่ขอชี้แจงข้อมูลจากเว็บไซต์พระนครสาส์น เพราะไม่ทราบที่มาที่ไปของเว็บไซต์ดังกล่าว พร้อมตั้งคำถามกลับมายังผู้สื่อข่าวด้วยว่า มติชนจะทำข่าวจากเว็บไซต์เช่นนี้หรือ
 
เมื่อถามว่า ข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นเรื่องจริงหรือไม่ นายชวรงค์ ตอบว่า ยังไม่ได้ดู และทราบเรื่องจากการที่มีคนมาเล่าให้ฟังเท่านั้น เมื่อผู้สื่อข่าวเสนอว่าจะส่งข้อมูลที่พาดพิงชื่อนายชวรงค์ ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์พระนครสาส์นไปให้ดู นายชวรงค์ กล่าวปฏิเสธทันที
 
อย่างไรก็ตาม นายชวรงค์ กล่าวว่า พร้อมชี้แจง หากมีการยื่นตรวจสอบ แต่จะไม่ชี้แจงผ่านข้อมูลที่ปรากฏจากเว็บไซต์พระนครสาส์น ซึ่งเป็นเว็บไซต์ใต้ดินไม่ทราบที่มาที่ไป
 
 
เปิดข้อมูลจาก เว็บไซต์พระนครสาส์น
 
"สสส." หรือ "สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ" นับเป็นอีกหนึ่งกองทุนใหญ่ สำหรับ "นักล่าฝัน" ที่จะนำโครงการเสนอ "ขอทุน" ไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ
 
ด้วย พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 กำหนดให้ สสส.มีรายได้จาก "ภาษีสรรพสามิต ยาสูบและสุรา" ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ทำให้แต่ละปีมีงบประมาณกว่า 3,000-4,000 ล้านบาทขึ้นไป
 
แม้ "สสส." ทำหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน ประสานความร่วมมือเพื่อ ให้คนไทยริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่จำกัดกรอบวิธีการ
 
แต่ด้วยงบประมาณ "หลายพันล้านบาท" ทำให้แต่ละปีมี "บุคคล-กลุ่มคน-นิติบุคคล" ไปจนถึงองค์กรต่างๆ เสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.จำนวนมาก
 
น่าสนใจว่า "มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย" ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ "สถาบันอิศรา" และ "สำนักข่าวอิศรา" สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดัง ได้ทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องกันทุกปี นอกจากนี้ยังมีบางโครงการที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการไปจนถึงปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
 
1.สัญญาเลขที่ 51000250 ชื่อ "โครงการปฏิรูประบบสื่อสารเพื่อสุขภาวะ" งบประมาณ 14,452,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 16 ก.พ.2551 -15 ส.ค.2552
 
2.สัญญาเลขที่ 52000823 ชื่อ "โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารสุขภาวะ" งบประมาณ 5,590,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย.2552 – 28 ก.พ.2554
 
3.สัญญาเลขที่ 52000849 ชื่อ "โครงการระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนงานปฏิรูประบบสื่อสารเพื่อสุขภาวะที่ดี" งบประมาณ 455,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย.2552 – 31 ธ.ค.2552
 
4.สัญญาเลขที่ 53000103 ชื่อ "โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย" งบประมาณ 1,994,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลา 25 พ.ย.2552 – 30 พ.ย.2553
 
5.สัญญาเลขที่ 53000157 ชื่อ "โครงการแผนงานส่งเสริมระบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ" งบประมาณ 19,670,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.2553 – 30 มิ.ย.2554
 
6.สัญญาเลขที่ 54000068 ชื่อ "โครงการระดมความเห็นบทบาทสื่อมวลชนต่อการปฏิรูปประเทศไทย" งบประมาณ 1,990,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 5 พ.ย.2553 – 31 ม.ค.2554
 
7.สัญญาเลขที่ 54000095 ชื่อ "โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทยเพื่อขยายการรับรู้และการมีส่วนร่วม" งบประมาณ 2,714,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 19 พ.ย.2553 – 30 พ.ย.2554
 
8.สัญญาเลขที่ 54000278 ชื่อ "โครงการการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสื่อสารประเด็นร่วมสร้างประเทศไทย" งบประมาณ 195,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 มี.ค.2554 – 30 พ.ค.2554
 
9.สัญญาเลขที่ 54000279 ชื่อ "โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารสุขภาวะ" งบประมาณ 6,649,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 มี.ค.2554 – 31 ส.ค.2555
 
10.สัญญาเลขที่ 54000911 ชื่อ "โครงการส่งเสริมระบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ" งบประมาณ 18,000,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย.2554 – 30 มิ.ย.2556
 
11.สัญญาเลขที่ 55000186 ชื่อ "โครงการศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ" งบประมาณ 1,700,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 1 ก.พ.2555 – 31 ม.ค.2556
 
12.สัญญาเลขที่ 55000948 ชื่อ "โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารสุขภาวะ" งบประมาณ 4,888,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 15 ก.ย.2555-14 ก.ย.2556
 
13.สัญญาเลขที่ 56000569 ชื่อ "โครงการส่งเสริมระบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ" งบประมาณ 12,973,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 1 มิ.ย.2556 – 31 พ.ค.2557
 
14.สัญญาเลขที่ 56001809 ชื่อ "โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารสุขภาวะ" งบประมาณ 5,200,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 1พ.ย.2556-30 เม.ย.2558
 
เฉพาะแค่  14 โครงการตลอดระยะเวลาดังกล่าว เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 96,470,000 บาท
 
 
สำหรับ “สถาบันอิศรา” นั้นชี้แจงสถานะเอาไว้ในเว็บไซต์ www.isranews.org ว่า ปี พ.ศ. 2547 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน ฯ เพื่อดำเนินการกิจกรรมฝึก อบรมและส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
 
ปี พ.ศ. 2548 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดตั้ง "ศูนย์ข่าวอิศรา" ซึ่งเป็นการรวมตัว ของนักข่าวส่วนกลางจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำเสนอข่าวสารใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่สถานการณ์ความไม่สงบมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก
 
ปีพ.ศ.2550มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนฯ ได้จัดตั้งสถาบันอิศราเพื่อกำกับดูแลและจัดการงานการอบรมพัฒนาทักษะรวมทั้งงานผลิตข่าวสารต่อมาสถาบันอิศราได้พัฒนาขยายงานด้านการสื่อสารโดยเพิ่มการผลิตข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คือข่าวเพื่อชุมชน และ ข่าวนโยบายสาธารณะ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็นสำนักข่าวอิศราเมื่อปี 2554 โดยรวมศูนย์ข่าวอิศราเข้าไว้ด้วยกัน และมีศูนย์ข่าวสืบสวนเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังอีกด้วย
 
น่าสังเกตว่าในเว็บไซด์ดังกล่าวได้ระบุอย่างชัดเจนถึงที่มาทิศทางและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนฯสถาบันอิศราและสำนักข่าวอิศราในการมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะวิชาชีพการนำเสนอข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข่าวเพื่อชุมชนและข่าวนโยบายสาธารณะรวมทั้งให้ความสำคัญกับข่าวสืบสวนสอบสวน
 
 
เมื่อตรวจสอบในส่วนของ "กองทุนสสส." ซึ่งบัญญัติเอาไว้ใน "พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ.2544" มาตรา5 ระบุว่า ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า "กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ"
 
ให้กองทุนเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
 
(2) สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ และสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
 
(3) สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม หรือดำเนินการให้มีการ ประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
(6) สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อเพื่อให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และลดบริโภคสุรา ยาสูบหรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ
 
 
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์