กรุงเทพโพลล์เผยคนกรุง 50.7% ให้มีนายกฯ คนกลาง แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครดี

กรุงเทพโพลล์ สำรวจเรื่อง ‘คะแนนนิยมเป็นอย่างไร หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ. เป็นโมฆะ’ ชี้ปัญหาการเมืองทำคะแนนนิยม ‘ยิ่งลักษณ์-อภิสิทธิ์’ ลดลง เผยคนหนุน ‘อานันท์’ อันดับ 1 คนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งมากที่สุด
 
27 มี.ค. 2557 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,068 คน ในหัวข้อ “คะแนนนิยมเป็นอย่างไร หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ. เป็นโมฆะ” พบว่า คะแนนนิยมนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ที่ร้อยละ 24.8 ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 1.9  จากเดิมร้อยละ 26.7 เช่นเดียวกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  มีคะแนนนิยมอยู่ที่ ร้อยละ 18.7 โดยลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 16.1 จากเดิมร้อยละ 34.8
 
ด้านคะแนนนิยมพรรคการเมือง พบว่าพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมเท่ากับร้อยละ 27.0 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 1.2 (จากเดิม ร้อยละ 28.2 ) ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนิยมร้อยละ 20.3 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 16.9 (จากเดิมร้อยละ 37.2)
 
ส่วนความเห็นต่อข้อคำถาม “สถานการณ์ ณ วันนี้ ควรมีนายกรัฐมนตรีคนกลาง เพื่อดำเนินการปฏิรูปการเมือง ก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่หรือไม่” ประชาชนร้อยละ 50.7 เห็นว่าควรมี และร้อยละ 29.2 เห็นว่าไม่ควรมี ที่เหลือร้อยละ 20.1 ไม่แน่ใจ
 
สำหรับบุคคลที่น่าเคารพนับถือในสังคมที่อยากให้มาเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งมากที่สุด อันดับ 1 คือ นายอานันท์ ปันยารชุน รองลงมาคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
         
         
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
1. ความเห็นต่อข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง  ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่าง
    น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” 
 
 
สำรวจเมื่อ
 พ.ย. 55
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
 มิ.ย. 56
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ย. 56
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
มี.ค.57
(ร้อยละ)
น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร             
51.2
40.4
26.7
24.8
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
33.1
31.7
34.8
18.7
คนอื่น/ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
15.7
27.9
38.5
56.5
 
 
2. ความเห็นต่อข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง  ท่านจะเลือกพรรคการเมืองใด”
 
จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ
 พ.ย. 55
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
มิ.ย.56
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ย.56
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
มี.ค.57
(ร้อยละ)
พรรคเพื่อไทย
48.8
41.0
28.2
27.0
พรรคประชาธิปัตย์
34.8
32.4
37.2
20.3
พรรคชาติไทยพัฒนา 
0.8
0.8
0.8
2.9
พรรคภูมิใจไทย
1.0
0.6
0.7
0.7
พรรคพลังชล   
0.4
0.6
0.6
0.6
พรรครักประเทศไทย
1.6
0.6
1.2
1.3
พรรคอื่นๆ
0.4
0.6
2.3
2.9
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
12.2
23.4
29.0
44.3
 
 
3. ความเห็นต่อข้อคำถาม “สถานการณ์ ณ วันนี้ ควรมีนายกรัฐมนตรีคนกลาง เพื่อดำเนินการปฏิรูปการเมือง ก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่หรือไม่”     
 
เห็นว่าควร
ร้อยละ 50.7
เห็นว่าไม่ควร
ร้อยละ 29.2
ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 20.1
 
 
4. บุคคลที่น่าเคารพนับถือในสังคมที่อยากให้มาเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งมากที่สุด
    (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
 
นายอานันท์ ปันยารชุน
ร้อยละ 6.4
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ร้อยละ 4.1
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ร้อยละ 1.4
คนอื่นๆ อาทิ นายบรรหาร ศิลปอาชา  พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ
           ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และ นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นต้น
ร้อยละ 5.3
 
 
ไม่รู้จะให้ใครเป็นคนกลางดี
ร้อยละ 40.5
ไม่มีคนที่เหมาะสม
ร้อยละ 28.3
ไม่ออกความเห็น
ร้อยละ 14.0
 
รายละเอียดในการสำรวจ
 
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1.      เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนในตัวรักษาการนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้นำฝ่ายค้าน
2.      เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่างๆ
3.      เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลาง เพื่อปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง
4.      เพื่อต้องการให้ประชาชนเสนอบุคคลที่อยากให้มาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,068 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.4 และเพศหญิงร้อยละ 49.6
 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
 ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และข้อคำถามปลายเปิด (Open End) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  :  24 – 26 มีนาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ        :  27 มีนาคม 2557
 
 
ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
 
 
จำนวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
 
 
          ชาย
538
50.4
          หญิง
530
49.6
รวม
1,068
100.0
อายุ
 
 
          18 – 25  ปี
88
8.2
          26 – 35  ปี    
178
16.7
          36 – 45  ปี
287
26.9
          46 – 55  ปี
267
25.0
          56  ปีขึ้นไป
248
23.2
รวม
1,068
100.0
การศึกษา
 
 
          ต่ำกว่าปริญญาตรี
726
67.9
          ปริญญาตรี
271
25.4
          สูงกว่าปริญญาตรี
71
6.7
รวม
1,068
100.0
อาชีพ
 
 
          ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
118
11.0
          พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
173
16.2
          ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
245
22.9
           รับจ้างทั่วไป
189
17.7
          พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
147
13.8
          นักศึกษา
32
3.0
          เกษตรกร
140
13.1
          อื่นๆ อาทิ  อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
24
2.3
รวม
1,068
100.0
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์