กสม. ลงพื้นที่เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการตรวจเลือกทหารกองเกิน

 
สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการตรวจเลือกทหารกองเกินสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ณ ศาลาการเปรียญวัดหลักสี่ ซึ่งเป็นสถานที่ทำการตรวจเลือกฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 4  เมษายน  2557  นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ  ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการตรวจเลือกทหารกองเกินสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ณ ศาลาการเปรียญวัดหลักสี่ ซึ่งเป็นสถานที่ทำการตรวจเลือกฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช กล่าวว่า คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข ได้รับการประสานงานจากเครือข่ายของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้ช่วยดูแลและเฝ้าระวังการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงหรือบุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี 2557 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2557  ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ ในวันนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติในการตรวจเลือกทหารกองเกินมีการเอาใจใส่ดูแล โดยมีการจัดสถานที่เฉพาะสำหรับตรวจร่างกาย และมีการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยความเหมาะสมตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดี  รวมทั้งมีการระบุในใบ สด.43 ว่า “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด” (Gender Identity Disorder) เป็นคนจำพวกที่ 2 ให้กับผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 75 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479 และในช่วง 4 วันของการตรวจเลือกทหารกองเกินที่ผ่านมายังไม่มีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาต่อจากนี้หากผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้รับการกระทำที่คิดว่าไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วน 1377 เพื่อที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป.