Skip to main content
sharethis

สุเทพนำมวลชน กปปส. เคลื่อนขบวนร่วมกิจกรรมวันกรรมกรสากล ด้านคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) มีมติไม่ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล เหตุหมดความชอบธรรม 

 
1 พ.ค. 2557 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จัดงานวันกรรมกรสากล ชูคำขวัญ “สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก สร้างสังคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน” โดยตั้งเวทีบริเวณถนนอู่ทองใน หน้ารัฐสภา โดยปีนี้ ทั้งสององค์กรมีมติว่าจะไม่ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลรักษาการเพราะขาดความชอบธรรม และไม่มีความจริงใจในการบริหารประเทศ แต่จะนำข้อเสนอและเรื่องที่ต้องติดตามเสนอต่อสาธารณะ พร้อมล่ารายชื่อแรงงานเพื่อเสนอกฎหมายประกันสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง

ข้อเสนอปีนี้ ประกอบด้วย

1. รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการรวมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

2. รัฐต้องยุตินโยบายและกฎหมายที่ละเมิดสิทธิแรงงาน กรณีผู้นําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 13 คน และแรงงานในภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก ซึ่งขัดต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98

3. รัฐต้องสร้างระบบสวัสดิการสังคม มีมาตรการควบคุมราคาสินค้า ค่าบริการสาธารณูปโภคลดค่าครองชีพ สร้างหลักประกันในการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข การบริการสาธารณะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

4. รัฐต้องยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ จัดตั้งกองทุนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการให้บริการประชาชนและยุติการแทรกแซงการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ โดยขาดความเป็นธรรมและขาดธรรมาภิบาล

5. รัฐและรัฐสภาต้องเร่งรัดการปฏิรูประบบประกันสังคม ประกันสุขภาพคนทํางานถ้วนหน้า โครงสร้างการบริหารงานเป็นอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม

6. ขอให้งดนําเข้า และยกเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหิน ไคลโซไทล์ทันทีตามมติ ครม.12 เมษายน 2554


สุเทพ นำ กปปส. ร่วมกิจกรรมวันกรรมกรสากล

วันเดียวกัน สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.และแกนนำ นำผู้ชุมนุมจากเวทีสวนลุมพินี เคลื่อนขบวนด้วยรถบัส และรถยนต์ไปยังหน้ารัฐสภา ถนนอู่ทองใน เพื่อร่วมกิจกรรมวันกรรมกรสากล ที่กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จัดขึ้น
      
นายสุเทพ ขึ้นปราศรัยบนเวทีของ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ว่า วันนี้ไม่ใช่แค่วันกรรมกรสากลเท่านั้น แต่เป็นวันที่ผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพออกมาแสดงพลังความสามัคคี ปัจจุบันประชาชนตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานต้องให้ความสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นเทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆ ทั้งการยกระดับมาตรฐานแรงงานให้มีสิทธิและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทั้งหมดในทุกสาขาอาชีพ เชื่อว่า จากนี้ต่อไปผู้ใช้แรงงานทุกคนจะมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองออกมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระพรชัยมงคลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง ประกาศสัตยาธิษฐานจะร่วมกันต่อสู้เพื่อประเทศชาติ บริเวณด้านหน้าศาลฎีกาโดยหันหน้าให้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้
    
นายสุเทพ กล่าวย้ำว่า ปีนี้ สรส.ไม่ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลรักษาการ เพราะขาดความชอบธรรมและไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาแรงงาน แต่ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษา สรส.จะยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานให้กระบวนการปฏิรูปประเทศของ กปปส. เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลประชาชนต่อไปในการผลักดันให้รัฐบาลชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งทั่วไปหลังการปฏิรูปประเทศเสร็จสิ้น เชื่อว่า จะได้รับการพิจารณาและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้แรงงาน รวมทั้ง จะไดัรับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศในการผลักดันกฎหมายแรงงานต่างๆ ด้วย

จากนั้น แกนนำภาคแรงงานได้จัดกิจกรรมให้นายสุเทพ ในฐานะแกนนำ กปปส. นายสาวิทย์ แก้วหวาน นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ตัวแทนได้เตะปี๊บที่มีรูปหน้าของรัฐมนตรีในรัฐบาล อาทิ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯ และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน และนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.

โดยนายสุเทพได้เตะปี๊บที่เป็นรูปหน้าของ ร.ต.อ.เฉลิม หลังจากนั้นทั้งแกนนำภาคแรงงานและแกนนำ กปปส.ได้ร่วมกับบรรดาผู้ใช้แรงงานของ สรส.และ คสรท. รำวงแรงงาน เป็นวงกลมที่บริเวณด้านหน้าเวทีปราศัยชั่วคราว และได้ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันในที่จัดกิจกรรม จากนั้น แกนนำ กปปส. ได้นำมวลชนเดินทางกลับไปยังเวที กปปส.สวนลุมพินีต่อไป

 

ที่มา: เว็บไซต์ voicelabour.org โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ และ ผู้จัดการASTV

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net