สทศ.ยกเลิกสอบยูเน็ตออกไปไม่มีกำหนด

5 พ.ค. 2557 เว็บไซต์มติชนรายงานว่า ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  นายสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ประธานคณะกรรมการการบริหาร สทศ. นายสัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสทศ. และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสทศ. วาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสอบการทดสอบระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือยูเน็ต โดยนายสัมพันธ์ กล่าวว่า  ที่ประชุมมีมติยกเลิกการจัดสอบยูเน็ต ที่เดิมกำหนดจัดสอบปีการศึกษา 2557 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เพราะเดิมการจัดสอบเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ที่จะนำผลสอบไปใช้ในการประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษา แต่เมื่อทั้งสองหน่วยงานไม่ประสงค์จะนำผลสอบไปใช้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสอบอีกต่อไป 
 
สำหรับการประเมินในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ สทศ. ตามกฎหมายนั้น สทศ.จะพัฒนาระบบการประเมินและเตรียมกระบวนการดำเนินการต่อไป แต่ขอยืนยันว่า จะไม่มีการกำหนดให้บัณฑิตทุกคน ต้องเข้าร่วมข้อสอบกลางใดๆ หากแต่จะเป็นการวัดคุณภาพตามความต้องการและความสมัครใจ ในลักษณะเดียวกับการสอบ TOEFL เป็นต้น