ผู้บริโภคหวั่นคูปองกล่องทีวีดิจิตอลดึงราคากล่องสูงเกินจริง-ขู่ฟ้อง ป.ป.ช.

 
19 พ.ค.2557 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน  เปิดเผยว่า คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้ส่งหนังสือถึงข้อมูลและขออนุญาตเข้าชี้แจงข้อมูลราคากล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล (Set Top Box) ตามที่ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.)  ได้ตอบหนังสือเพื่อขออนุเคราะห์ให้ส่งข้อมูลรายละเอียดแหล่งที่มาของราคากล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล ตามที่คณะกรรมการฯได้ยื่นหนังสือถึงกรรมการกองทุน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ศึกษาต้นทุนและมีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติการแจกคูปองส่วนลด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอล  
 
นางสาวสารีกล่าวว่า ขอขอบคุณกองทุน ได้เสนอให้ กสทช. ตั้งคณะกรรมการราคากลางขึ้นมาพิจารณาราคาคูปองในการแลกซื้อ แต่จนปัจจุบันยังไม่เห็นรายงานผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุน ทั้งที่ กสทช. มีอำนาจในการขอโครงสร้างต้นทุนราคาของกล่องรับสัญญาณ และเปิดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น หรือมีกระบวนการที่พิจารณาเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและขอให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย
 
คณะกรรมการฯ จึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาคูปองและข้อเสนอแนะต่อการแจกคูปองกล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล ดังนี้
 
1.กล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล รุ่น DVB T2 รวมเสาอากาศ ตามมาตรฐานที่กสทช.กำหนด ราคาที่มีกำไร ไม่เกิน 512 บาท ดังนั้นมูลค่าคูปองที่กสท. กำหนดราคา 1,000 บาท ทำให้เกิดปัญหาการดึงราคากล่องในตลาดให้สูงขึ้น ราคาที่สูงขึ้นย่อมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตกล่อง จนทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างน้อย 10,000 ล้านบาท โดยมีข้อมูลสนับสนุนดังนี้
 
1.1 หลักฐานข้อมูลการจำหน่ายกล่อง จาก เว็บไซต์ www.alibaba.com  ซึ่งมีการซื้อขายทั่วโลก พบว่า ราคากล่อง รุ่น DVB T2  จะมีราคาตั้งต้นเพียง 10-20 เหรียญสหรัฐ สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 1,000 ชิ้น  และหากมีการติดต่อซื้อขายโดยบริษัทเอกชน จะได้รับราคาพิเศษมากกว่าการจำหน่ายต่อผู้บริโภคทั่วไป  แต่คณะกรรมการฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลราคาที่แท้จริงในส่วนนี้ได้ เนื่องจากอาจทำให้บริษัทซึ่งให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย แต่หากภายหลัง กสทช. ยังยืนยันที่จะมีการแจกคูปองส่วนลด มูลค่า 1,000 บาท คณะกรรมการฯ จะมอบข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 
1.2 เอกสารเผยแพร่เล่มที่ 2 ของ กสทช. : ข้อพิจารณาของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ให้ข้อมูล สนับสนุน ว่า ราคาขายปลีกของกล่องแปลงสัญญาณ รุ่น DVB-T2 ราคาขายปลีกต่ำสุดอยู่ที่ 23 เหรียญสหรัฐ ตรวจสอบข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2555 
 
1.3 ถึงแม้กสท. จะบังคับให้กล่องที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ แต่ กสท. ทราบดีว่า บริษัทผู้ผลิตที่แท้จริงมาจากต่างประเทศ และบริษัทผู้ผลิตในประเทศมีเพียง 3 บริษัทเท่านั้น โดยทั้งสามบริษัทต่างก็นำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบ หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูป หรือนำเข้าสินค้าโดยมีเพียงการติดยี่ห้อของตนเองเพื่อการผลิตและจำหน่ายเท่านั้น
 
2.คณะกรรมการกองทุนฯ ควรเสนอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ซึ่งมีอำนาจในการขอข้อมูลโครงสร้างราคา หรือราคาต้นทุนของกล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้ เพื่อนำมาประกอบการกำหนดราคาคูปองที่เหมาะสม แต่จนถึงปัจจุบันก็ไม่ปรากฎว่า กสท.ได้มีการดำเนินการดังกล่าว กลับนำเพียงข้อมูลราคาขายปลีกมาเฉลี่ย เป็นแนวทางในการกำหนดมูลค่าคูปอง ทำให้เกิดปัญหาในการดึงราคากล่องดิจิตอลในตลาดให้สูงขึ้น เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการกล่องเป็นภาระต่องบประมาณสาธารณะ และเป็นภาระต่อผู้บริโภคที่ต้องจ่ายส่วนเกินเพิ่มเติม 
 
3.ขอให้เปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการจากการแจกคูปอง เป็นการซื้อกล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล แจกแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ กสท. มีอำนาจต่อรองที่จะได้ของมีคุณภาพและราคาเหมาะสม เป็นประโยชน์กับส่วนรวม รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเรื่องความเสียหายต่องบประมาณสาธารณะได้ โดยสามารถป้องกันปัญหาเรื่องการผูกขาดหรือการฮั้วประมูลของผู้ประกอบการกล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้ โดยนำวิธีการประมูลมาใช้ สำหรับช่วงแรกที่จะมีการแจกคูปอง 10 ล้านใบ ก็ปรับรูปแบบเป็นแจกกล่อง 10 ล้านกล่องแทน โดย กสทช.กำหนดมาตรฐานสินค้า การรับประกัน การดูแลลูกค้า คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล และสามารถประมูลในการให้จัดบริการได้ไม่เกิน 500,000 กล่อง ในการประมูลครั้งต่อไปก็กำหนดเงื่อนไขในลักษณะห้ามมิให้บริษัทลูกของบริษัทที่เคยประมูลได้ไปแล้ว เข้าร่วมการประมูล ซึ่งจะป้องกันปัญหาการผูกขาดได้ รวมทั้งสามารถกำหนดเงื่อนไขราคาที่ต่ำลงในการประมูลครั้งต่อไปที่สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอังกฤษที่ในระยะยาวกล่องนี้จะมีราคาถูกลงอย่างรวดเร็ว
 
และ 4.ขอให้ยกเลิกการแจกคูปองเพื่อแลกกล่องดาวเทียม เคเบิ้ล และทีวีดิจิตอล เนื่องจากหากผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี หรือทีวีดาวเทียมยุติการให้บริการ ถึงแม้ผู้บริโภคจะเป็นเจ้าของกล่อง แต่ก็ไม่สามารถใช้งานกล่องในการดูโทรทัศน์ดิจิตอลได้เลย และอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในการหาลูกค้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้โดยตรง ส่วนการแลกซื้อทีวีดิจิตอลก็อาจจะไม่เหมาะสม เพราะทำให้เกิดการบริโภคโดยไม่มีความจำเป็น เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมา
 
นางสาวสารีกล่าวด้วยว่า หวังว่า การส่งข้อมูลในครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนฯ ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณา เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่รัฐ และเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการดำเนินการขัดต่อประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ข้อ 10.2 วรรคสอง 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์