สปป.แถลง กฎอัยการศึกแก้ความขัดแย้งการเมืองไม่ได้

20 พ.ค.2557 สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) ออกแถลงการณ์แสดงความเห็นต่อการประกาศใช้กฎอัยการศึกของกองทัพบกเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศกฎอัยการศึกในรุ่งเช้าของวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ สปป. ขอแถลงว่า 
 
1. สปป.ไม่เห็นด้วยกับการประกาศใช้กฎหมายที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยและมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับทหาร อีกทั้งยังเป็นการประกาศใช้ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งไม่มีความจำเป็นแต่ประการใด เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังอยู่ในภาวะปกติ ประการสำคัญ สปป.เห็นว่ากฎอัยการศึกไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่ยืนยันในหลักสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน 
 
2. ผู้บัญชาการทหารบกพึงตระหนักว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกนี้ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การกระทำใดๆ ของกองทัพจะต้องส่งเสริมต่อระบอบการปกครองของประเทศ ฉะนั้น กองทัพจึงมีหน้าที่เพียงรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ โดยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาการณ์และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปโดยเร็ว
 
3. สปป.เห็นว่า กฎอัยการศึกมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอันเป็นปกติของประชาชน มีผลจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงดังที่ได้เกิดขึ้นแล้วจากความไม่มั่นใจของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ผู้บัญชาการทหารบกจะต้องจำกัดขอบเขตและเวลาของการใช้อำนาจกฎอัยการศึกอย่างชัดเจนว่าเพื่อรักษาความสงบแก่ประชาชน
 
4. ขณะนี้รัฐบาลรักษาการยังมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น รัฐบาลรักษาการจะต้องติดตามการบังคับใช้กฎอัยการศึกอย่างเคร่งครัด หากมีการบังคับใช้ที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสันติ ตลอดจนสิทธิด้านอื่นๆ ของประชาชน รัฐบาลรักษาการมีอำนาจที่จะดำเนินการสนองพระบรมราชโองการต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยกเลิกกฎอัยการศึกโดยเร็ว
 
สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย
20 พฤษภาคม 2557

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์