คสช.ประกาศฉบับที่ 22 แบ่งอำนาจความรับผิดชอบ

เปิด "โครงสร้างอำนาจ" คสช. ตามประกาศฉบับที่ 22 รองหัวหน้า คสช. คุมความมั่นคง-สังคมจิตวิทยา-เศรษฐกิจ-กฎหมาย-กิจการพิเศษ และจัด 5 หน่วยขึ้นตรง พล.อ.ประยุทธ์ กอ.รมน.-สตช.-สมช.-สำนักงานงบประมาณ แม่ทัพภาค 1 คุมกำลังยุทธการบก-เรือ-อากาศ-ตำรวจ

23 พ.ค.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 22/2557  จัดส่วนงานความรับผิดชอบ แบ่งทหารนั่งคุมงาน 8 ส่วน ด้าน กอ.รมน.-สตช.-สมช.-สำนักข่าวกรองแห่งชาติ-สำนักงบประมาณ ขึ้นตรง คสช.

 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 22 / 2557
เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงกำหนดส่วนงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
 
1.การจัดส่วนงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1.1.ระดับนโยบาย : ได้แก่
1.1.1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ,รองหัวหน้าคณะฯ 4 ท่าน และเลขาธิการ 1 ท่าน
1.1.2. คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง
 
1.2. ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ : ได้แก่
1.2.1. ฝ่ายความมั่นคง
1.2.2. ฝ่ายเศรษฐกิจ
1.2.3. ฝ่ายสังคมจิตวิทยา
1.2.4. ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1.2.5. ฝ่ายกิจการพิเศษ
1.2.6. ส่วนงานขึ้นตรง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
1.3. ระดับปฏิบัติ : ได้แก่ ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย
1.3.1. กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ หัวหน้าคณะฯ
1.3.2. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
 
2.อำนาจหน้าที่ ให้แต่ละส่วนงาน มีหน้าที่ดังนี้
2.1.ระดับนโยบาย
2.1.1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีหน้าที่ กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ นำไปดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
2.1.2. คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ให้คำแนะนำต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติร้องขอ หรือที่ริเริ่มขึ้น
 
2.2.ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด
2.3.ระดับปฏิบัติ มีหน้าที่ ปฏิบัติราชการ ตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด
 
3.การแบ่งมอบความรับผิดชอบ
3.1. สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : มีพลเอก อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงาน/ส่วนราชการที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบกเป็นรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3.2. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย: มี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน่วยในบังคับบัญชาประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1-4 (กำลังของกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นควบคุมทางยุทธการ)
 
3.3.ฝ่ายความมั่นคง : มี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และมีพลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงการต่างประเทศ
 
3.4.ฝ่ายสังคมจิตวิทยา : มี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และมี พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม 7 หน่วยงาน คือ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
3.5. ฝ่ายเศรษฐกิจ : มี พลเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงคมนาคม
 
3.6. ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : มี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมี พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก เป็น รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
- กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงานอัยการสูงสุด
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
3.7. ฝ่ายกิจการพิเศษ : มี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็น หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และมี พลโท สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล เป็น รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน่วยงานและส่วนราชการ ในความรับผิดชอบ จำนวน 20 หน่วยงาน ได้แก่
- สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
- กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- สำนักราชเลขาธิการ
- สำนักพระราชวัง
- สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- ราชบัณฑิตยสถาน
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-สำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน
 
3.8. ส่วนงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- สำนักงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์