สาระ+ภาพ: โครงสร้างอำนาจ "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ"

"โครงสร้างอำนาจ" และการควบคุมส่วนราชการโดย คสช. แบ่งการบริหารออกเป็น ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายกิจการพิเศษ ส่วนงานขึ้นตรง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และให้แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย บังคับบัญชากองทัพภาค 1 ถึง 4 คุมกองทัพบก-กองทัพเรือ-กองทัพอากาศ-และตำรวจ

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

24 พ.ค. 2557 - ภายหลังการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พ.ค. โดย "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ" หรือ คสช. และมีการเผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีตำแหน่งสำคัญประกอบด้วย

1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2557 มีการเผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22 / 2557 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2557 "เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ" ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

โดยการแบ่งส่วนบริหารราชการให้หัวหน้า คสช. รองหัวหน้า คสช. และผู้ช่วย ผบ.ทบ. อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ คสช. กำหนด โดยแบ่งออกมอบความรับผิดชอบออกเป็น 8 ฝ่าย ได้แก่ ส่วนงานขึ้นตรงหัวหน้า คสช. สำนักเลขาธิการ คสช. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายกิจการพิเศษ

หนึ่ง ส่วนงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (4) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (5) สำนักงบประมาณ

สอง สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการ คสช. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงาน/ส่วนราชการที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับที่ 22/2557 และกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของ คสช. และมี พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบกเป็นรองเลขาธิการ คสช.

สาม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มี พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน่วยในบังคับบัญชาประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1-4 ได้แก่กำลังกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นควบคุมทางยุทธการ

สี่ ฝ่ายความมั่นคง มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมากร ผบ.สส. และรองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง มี พล.อ.อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบกเป็นรองหัวหน้าฝ่าย ดูแล 4 กระทรวงได้แก่ (1) กระทรวงกลาโหม (2) กระทรวงมหาดไทย (3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (4) กระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการจัดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นตรงกับฝ่ายความมั่นคง

ห้า ฝ่ายเศรษฐกิจ มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นรองหัวหน้าฝ่าย ดูแล 7 กระทรวง ได้แก่ (1) กระทรวงการคลัง (2) กระทรวงพาณิชย์ (3) กระทรวงอุตสาหกรรม (4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5) กระทรวงพลังงาน (6) กระทรวงแรงงาน (7) กระทรวงคมนาคม

หก ฝ่ายสังคมจิตวิทยา มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. และรองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และมี พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่าย ดูแล 7 กระทรวง ได้แก่ (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) กระทรวงศึกษาธิการ (3) กระทรวงสาธารณสุข (4) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5) กระทรวงวัฒนธรรม (6) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ (7) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เจ็ด ฝ่ายกฎหมายและความยุติธรรม มี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมี พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่าย ดูแล 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กระทรวงยุติธรรม (2) สำนักงานอัยการสูงสุด (3) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แปด ฝ่ายกิจการพิเศษ มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และมี พล.ท.สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล เป็นรองหัวหน้าฝ่าย ดูแล 20 หน่วยงานได้แก่ (1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) (2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) (3) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (4) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (5) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (6) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (7) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (8) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) (9) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (10) สำนักนายกรัฐมนตรี

(11) สำนักราชเลขาธิการ (12) สำนักพระราชวัง (13) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (14) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (15) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (16) ราชบัณฑิตยสถาน (17) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (18) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (19) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (20) สำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์