ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญ-ขรก.-ลูกจ้าง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ ลงนามวันที่ 22 พ.ค. 2557 โดยจรูญ อินทจาร กำหนดค่าตอบแทน-เงินประจำตำแหน่งที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญ-เลขานุการ เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการศาลและลูกจ้างศาล จนถึงค่าตอบแทน รปภ. และพนักงานขับรถยนต์

8 มิ.ย. 2557 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2557 เผยแพร่ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ 8 ฉบับ ลงนามโดยนายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 22 พ.ค. 2557 ประกอบด้วย

(1) "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2)" (อ่านเพิ่มเติม) ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือโดยองค์กรกลางบริหารานบุคคลในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) หรือโดยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเป็นการเพิ่มเติมข้อความวรรคสองขอข้อ 9 แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2557 โดยระบุว่า "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการที่ปรึกษา ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้"

(2) "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557" (อ่านเพิ่มเติม) โดยให้ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญมีที่ปรึกษา 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 54,910 บาท เงินประจำตำแหน่ง 20,360 บาท และให้ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่ปรึกษาคนละไม่เกิน 1 อัตรา มีค่าตอบแทนรายเดือน 54,910 บาท เงินประจำตำแหน่ง 20,360 บาท

(3) "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557" (อ่านเพิ่มเติม) โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ ไม่เกิน 3 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 37,000 บาท และผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คนละไม่เกิน 3 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 37,000 บาท

(4) "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557" (อ่านเพิ่มเติม) โดยให้มีเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 48,140 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,390 บาท และให้มีเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คนละไม่เกิน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 48,140 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,390 บาท

(5) "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557" (อ่านเพิ่มเติม) โดยให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญท้ายระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2554 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญท้ายระเบียบฉบับนี้ โดยกำหนดบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แก่

1. เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 33,000 บาท
2. ที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 25,000 บาท
3. รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 25,000 บาท
4. ระดับ 10 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 20,000 บาท
5. ระดับ 9 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 18,000 บาท
6. ระดับ 8 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 16,000 บาท
7. ระดับ 7 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 14,000 บาท
8. ระดับ 6 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 12,000 บาท
9. ระดับ 5 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 10,000 บาท
10. ระดับ 4 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 8,000 บาท
11. ระดับ 3 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 6,000 บาท
12. ระดับ 2 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 4,000 บาท
13. ระดับ 1 อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเดือน 4,000 บาท

(6) "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557" (อ่านเพิ่มเติม) กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษและการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ได้รับอัตรา ดังนี้

1. ลูกจ้างชั่วคราว ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 4,500 บาท
2. ลูกจ้างประจำที่พ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 5,500 บาท
3. ลูกจ้างประจำที่รับราชการเกิน 5 ปี ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 6,500 บาท
4. ลูกจ้างประจำที่รับราชการเกิน 10 ปี ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 7,500 บาท

(7) "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557" (อ่านเพิ่มเติม) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 29,000 บาท เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนละไม่เกิน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 29,000 บาท ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 21,300 บาท ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนละไม่เกิน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 21,300 บาท

(8) "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557" (อ่านเพิ่มเติม) กำหนดให้มีพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 15,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 4,000 บาท พนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนละไม่เกิน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 15,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 4,000 บาท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท