พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส

14 ก.ค. 2557 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า ด้วยวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังนี้

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีมา เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์