อธิบดีราชทัณฑ์ แต่งตั้งโยกย้าย ′นักทัณฑวิทยา -ผบ.เรือนจำ′ ทั่วประเทศ 56 ตำแหน่ง

17 ก.ค. 2557 มติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 นายวิทยา สุริยะวงศ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามคำสั่งที่ ยธ.0702.6/22519 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขังและสถานกักขัง เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามในคำสั่งย้ายข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และผู้บัญชาการเรือนจำ ในจังหวัดต่างๆ 13 ตำแหน่ง เป็นข้าราชการระดับ 9
 
ประกอบด้วย
 
1.นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ จากนายแพทย์ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบางราชทัณฑ์
 
2. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผบ.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์
 
3.นายเกษม ธุวพานิชยานันท์ ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เป็นผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์
 
4.พ.ต.ท วรชัย อารักษ์รัฐ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจการกรมราชทัณฑ์
 
5.นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผอ.เรือนจำจังหวัดพิจิตร เป็นผอ.เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
 
6.นายกาญจน์ สุนทรเดชา ผบ.เรือนจำจังหวัดพังงา เป็นผบ.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
 
7.นายเดชา แจ่มจันทร์ ผบ.เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นผบ.เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 
8.นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผบ.เรือนจำจังหวัดชัยนาท เป็นผบ.เรือนจำกลางยะลา
 
9.นายภราดร ขุนทองจันทร์ ผบ.เรือนจำจังหวัดสตูล เป็นผบ.เรือนจำกลางปัตตานี
 
10.นางมะลิวัลย์ พุนขวัญ ผบ.เรือนจำจังหวัดบุรัรัมย์เป็นผบ.เรือนจำจังหวัดตรัง
 
11.น.ส.บุษบา เกตุอุดม ผบ.เรือนจำชัยภูมิ เป็นผบ.เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
 
12. นายทำนุ ประกิจสุวรรณ ผบ.เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เป็นผอ.ทัณสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
 
13.นายพิรัชย์พนธ์ วงศ์เวช ผอ.ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช เป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา
 
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันเดียวกันนายวิทยา ยังได้ลงนาทคำสั่งที่ 840/2557 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย ) ข้าราชการ นักทัณฑวิทยาเป็นผู้อำนวยทัณฑสถาน และการเรือนจำอำเภอ ระดับ 8 อีก 43 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
 
1.นายสมมาตย์ สุราช นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เป็น ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 2.นายสมภพ สังคุตแก้ว ผบ.เรือนจำอำเภอแม่สอด เป็น ผอ.กองบริหารทางการแพทย์ 3.นายอดุลย์ ชูสุวรรณ ผอ.ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอแม่สอด 4.นายจรูญ เหง่าลา นักทัณฑวิทยาเรือนจำกลางบางขวาง เป็น ผอ.ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง 5.นางเพียงใจ แสงวิจิตร ผอ.ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เป็น ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
 
6.นายไพเราะ ขลิบทอง นักฑัณฑวิทยา เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็น ผอ.ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 7.นายพิชิต วรรณจิตต์ ผบ.เรือนจำอำเภอทุ่งสง เป็น ผอ.ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 8.นายมนตรี บุนนาค นักทัณฑวิทยาเรือนจำพิเศษธนบุรี เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอทุ่งสง 9.นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผบ.เรือนจำอำเภอสวรรคโลก เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 10.นายสนทยา พูนขวัญ นักทัณฑวิทยา เรือนจำกลางนครสวรรค์ เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
 
11.น.ส.เพ็ญ จำปาเป้า ผบ.เรือนจำอำเภอฝาง เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดพิจิตร 12.นายสมคิด ปริมิตร นักทัณฑวิทยาเรือนจำจังหวัดลำพูน เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอฝาง 13.นายวิเชียร ทองภูมิ ผบ.เรือนจำอำเภอสีคิ้ว เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 14.นางนุชนาถ ศรีเผด็จ นักทัณฑวิทยาทัณฑสถานหญิงธนบุรี เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 15.นางนิภา งามไตรไร ผบ.เรือนจำอำเภอปากพนัง เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดพังงา
 
16.นางจุไร ทัสสะ ผอ.ที่กักขังสถานกักขังจังหวัดตราด เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอปากพนัง 17.นายสมบูรณ์ นพเก้า นักทัณฑวิทยาเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็น ผอ.ที่กักขังสถานกักขังกลางจังหวัดตราด 18.นางกุสุมาลย์ นาคพรหม ผบ.เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดชัยนาท 19.นายวสันต์ กิตติโชติพันธุ์ ผอ.กักขังนครปฐม เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ 20.นายคมกริช วงษาซ้าย นักทัณฑวิทยาเรือนจำกลางนครปฐม เป็น ผอ.กักขังนครปฐม
 
21.นายเอิน อาจิตร์ ผบ.เรือนจำอำเภอนาทวี เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 22.นายกฤษฎา เดชนะ นักทัณฑวิทยาเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอนาทวี จ.สงขลา 23. นายวัชรวิทย์ วชิรเลอพันธุ์ ผบ.เรือนจำอำเภอเบตง จ.ยะลา เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดสตูล 24.นายทันตเทพ ชุมนุมมณี นักทัณฑวิทยาเรือนจำกลางปัตตานี เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอเบตง
 
25.นายสุเทพ ชิ้นสกุล ผอ.กองคลัง เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 26.น.ส.พรพิมล ทองจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง เป็น ผอ.กองคลัง 27.นางกฤษณา มหิทธิบุรินทร์ ผอ.ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 28.นายสมเกียรติ มณีรัตน์ นักทัณฑวิทยาเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น ผอ.ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น 29.นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผบ.เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 30.นายบุญส่ง กล่อมแสง นักทัณฑวิทยาเรือนจำกลางคลองไผ่ เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
 
31.นายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผอ.สถานที่กักขังกลางจังหวัดลำปาง เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 32.นายสุรพล วงศ์ชัย นักทัณฑวิทยาเรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็น ผอ.สถานที่กักขังกลางจังหวัดลำปาง 33.พ.ต.อ.ศุภกร ศุภศิณเจริญ เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผบ.เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ 34.นายสมภพ รุจจนเวท ผบ.เรือนจำอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการกรม 35.นายชนินทร์ เลี้ยงสุวรรณ นักทัณฑวิทยาเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอเกาะสมุย
 
36.นายสมชาย เปรมใจ ผบ.เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 37.น.ส.ลาวัณย์ อ่อนสำลี ผอ.กองนิติการ เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 38.นายสมศักดิ์ กิจวาสน์ นักทัณฑวิทยาเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เป็น ผอ.กองนิติการ 39.นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง ผบ.เรือนจำอำเภอพล เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอธัญบุรี 40.นายประเสริฐ ใจหอม นักทัณฑวิทยา ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอพล
 
41.นายนัสที ทองปลาด ผบ.เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 42.นายสำรวย จันทะวัง นักทัณฑวิทยา เรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็น ผบ.เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง และ 43.นายราเชน จำปาดิษฐ์ นักทัณฑวิทยา เรือนจำกลางสมุทรปราการ เป็น ผอ.ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
 
นายวิทยา กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เป็นไปตามหลักอาวุโส และเพื่อความเหมาสมของงาน บางคนเป็นผู้บัญชาการเรือนจำแห่งเดียวมานานหลายปีอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ เมื่อหลักเกณฑ์คุณสมบัติครบก็ควรจะโยกย้าย ส่วนตำแหน่ง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ผอ.กองคลัง และเลขานุการกรม ก็มีการปรับย้ายเช่นกันเนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวควรเป็นทีมเดียวกับอธิบดีแต่ละคน 
 
ทั้งนี้ นายวิทยา สุริยะวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตามประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 84 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 ก.ค.57
 
 
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์