ป้องกันสร้างโรงงาน! ชาวบ้านรอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นเสนอแก้ ‘ร่างผังเมืองรวมขอนแก่น’

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาวยื่นกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น เสนอแก้ร่างผังเมืองรวมจังหวัดของแก่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ป้องกันโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 
 
5 ส.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว เดินทางไปยังศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมในขั้นตอนที่ 4 กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดให้มีโฆษณา ประชุม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมยื่นหนังสือระบุข้อเสนอต่อเวทีที่ประชุม
 
ทั้งนี้ ร่างผังเมืองที่ออกมากำหนดให้บริเวณห้วยเสือเต้นมีสีฟ้า หมายถึง ที่ดินประเภทโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยให้ใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมงหรือสาธารณูปโภคสาธารณูปการหรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น และบริเวณพื้นที่แนวกันชนรอบแก่งเสือเต้น 50 เมตรถูกกำหนดให้เป็นสีเขียวอ่อน หมายถึง ที่ดินประเภทโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย และการเกษตรกรรมเท่านั้น
 
ส่วนบริเวณพื้นที่ถัดจากแนวกันชนถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว หมายถึง เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ก่อนหน้านี้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินหินขาวได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับชาวบ้านในพื้นที่บริเวณรอบห้วยเสือเต้นแล้วและมีความเห็นว่า การจัดทำร่างผังเมืองดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงจึงต้องการยื่นข้อเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
 
ข้อเสนอของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินหินขาว คือ ให้พื้นที่ห้วยเสือเต้นเป็นสีฟ้ามีกรอบทแยงขาว หมายถึง ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ เนื่องจากพื้นที่ห้วยเสือเต้นถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2552 
 
ส่วนบริเวณพื้นที่ถัดจากแนวกันชนที่ร่างผังเมืองกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินหินขาวมีความเห็นว่า ควรจะเป็นเป็นพื้นที่สีขาวมีกรอบทแยงเขียว คือ ที่ดินประเภทที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพราะชาวบ้านบริเวณรอบห้วยเสือเต้นต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อป้องกันไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทมาตั้งบริเวณ ต.สะอาด และ ต.น้ำพอง
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กลุ่มอนุรักษ์ห้วยเสือเต้นและโคกหินขาวยื่นหนังสือตามข้อเสนอดังกล่าวแล้ว ทางกรมโยธาธิการและการผังได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองให้ตรงตามหลักการของพื้นที่ชุ่มน้ำตามประกาศของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2552 และตามเจตนารมณ์ของกลุ่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
กอค.ที่ ๐๓๐/๒๕๕๗                                            กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว
                                                                      ๑๘๐ หมู่ ๘ บ้านหนองหารจาง ตำบลน้ำพอง
                                                                      อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐
 
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
เรื่อง  เสนอความคิดเห็นร่างผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น
เรียน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาวเป็นการรวมตัวของประชาชน ๑๗ หมู่บ้านรอบบริเวณรอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น  ตำบลน้ำพองและตำบลสะอาด  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  โดยอาศัยสิทธิชุมชนแห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗  และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
 
เนื่องด้วย  พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ถูกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งกำหนดมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ (Ramsar Convention) ที่กำหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาต้องผลักดันให้มีมาตรการอนุรักษ์และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
จากเหตุดังกล่าว  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาวเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ  เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นคงความอุดมสมบรูณ์และความหลากหลายทางชีวภาพและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นอย่างยั่งยืน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว จึงมีข้อเสนอต่อเวทีรับฟังความคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นดังต่อไปนี้
 
  • ให้พื้นที่ห้วยเสือเต้น (หมายเลข ๖.๒) เป็นสีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำ การประมงหรือสาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือสาธารณะประโยชน์
 
  • ให้พื้นที่ในเขตตำบลสะอาดและตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง (ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๔.๒ และ บริเวณหมายเลข ๖.๒) เป็นพื้นที่สีขาวมีกรอบทแยงเขียว  ที่ดินประเภทที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
- โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ข้อที่ ๑๔ “ ให้มีการควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ได้แก่ ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ” โดยหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการ ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังผังเมือง
 
 
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                            
                                                                                ( นายบุญช่วย  โสสีทา )
                                                       ประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว
 
 
 
 
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์