ไทยไม่เก็บค่าวีซ่านักท่องเที่ยวจีน-ไต้หวัน 3 เดือน กระตุ้นท่องเที่ยว

ไทยยกเว้นเก็บค่าวีซ่าประเภทท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและไต้หวัน ชั่วคราว 3 เดือน มีผลบังคับใช้ 9 ส.ค. เป็นต้นไป

8 ส.ค.2557 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประภทนักท่องเที่ยวแก่บุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทางจีนและถือหนังสือเดินทางจีนไทเปเป็นการชั่วคราว ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะผู้ใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

เนื้อความระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้บุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทางจีนและถือหนังสือเดินทางจีนไทเปที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะเป็นผู้ใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทางจีนและถือหนังสือเดินทางจีนไทเปซึ่งประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับสามเดือนนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์