13 สนช. นั่งซ้อน บิ๊กทหาร-อดีตข้าราชการ นั่งเต็มคณะกรรมการสรรหา สปช.

13 ส.ค.2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ออก ประกาศ คสช. ฉบับที่ 121/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคณะ ประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านต่างๆ ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

 

ด้านการเมือง

(1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)

(2) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์(อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

(3) นายนรนิติ เศรษฐบุตร(อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(4) นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์(อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

(5) นายสุจิต บุญบงการ(อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง)

(6) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , กรรมการเนติบัณฑิตยสภา)

(7) นายสุรพล นิติไกรพจน์(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

(1) นายวิษณุ เครืองาม(อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

(2) นายติน ปรัชญพฤทธิ์(ศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

(3) นายทศพร ศิริสัมพันธ์(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

(4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา(เลขาธิการกคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

(5) นายมีชัย ฤชุพันธุ์(อดีตประธานวุมิสภา)

(6) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ(อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

(7) นายสีมา สีมานันท์(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

 

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

(1) นายพรเพชร วิชิตชลชัย(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ผู้ตรวจการแผ่นดิน)

(2) นายประสพสุข บุญเดช(อดีตประธานวุฒิสภา , อดีตประธานศาลอุทธรณ์)

(3) นายวิเชียร ชุบไธสง(อุปนายกสภาทนายความ)

(4) พลตรี วิระ โรจนวาศ(ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก)

(5) นายสมชัย วัฒนการุณ(อดีตอัยการ ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด)

(6) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ(รองปลัดกระทรวงยุติธรรม)

(7) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล(รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)

 

ด้านการปกครองท้องถิ่น

(1) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา(อดีตผู้บัญชาการทหารบก)

(2) นายจาดุร อภิชาตบุตร(อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

(3) นายธวัชชัย ฟักอังกูร(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด)

(4) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร(คณะกรรมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(5) นายวสันต์ วรรณวโรทร(อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

(6) นายสมพร ใข้บางยาง(อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(7) นายศิวะ แสงมณี(อดีตอธิบดีกรมการปกครอง)

 

ด้านการศึกษา

(1) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

(2) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

(3) คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา(อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

(4) นายพรชัย มาตังคสมบัติ(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)

(5) นายวรากรณ์ สามโกเศศ(อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

(6) นายสมชอบ ไชยเวช(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

(7) คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ(ประธานกรรมการอุดมศึกษา , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

 

ด้านเศรษฐกิจ

(1) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(2) นายจีรเดช อู่สวัสดิ์(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

(3) นายโชคชัย อักษรนันท์(อดีตประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

(4) นายนพพร เทพสิทธา(ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)

(5) นายปราโมทย์ วิทยาสุข(อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

(6) นายวิศาล บุปผเวส(อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

(7) นายอภิรดี ตันตราภรณ์(อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ณ นครเจนีวา)

 

ด้านพลังงาน

(1) หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล(อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

(2) นายการุณ กิตติสถาพร(อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์)

(3) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช(อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

(4) นายบรรพต หงส์ทอง(อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

(5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(6) นายพละ สุขเวช(อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)

(7) นายวิเศษ จูภิบาล(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)

 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(1) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(2) นางกอบกุล รายะนาคร(อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)

(3) นายเจตน์ ศิรธานนท์(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(4) นางนิศากร โฆษิตรัตน์(อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

(5) นางเรณู เวชรัชต์พิมล(รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

(6) นายวิจารย์ สิมาฉายา(อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

(7) นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์(เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ)

 

ด้านสื่อสารมวลชน

(1) พลเอก นภดล อินทปัญญา(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(2) นางจำนรรจ์ ศิริตัน(นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

(3) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์(เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

(4) นางพิรงรอง รามสูต(อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

(5) นางวรรณี รัตนพล(นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประทศไทย (MAAT)

(6) นายสำเริง คำพะอุ(นักหนังสือพิมพ์อาวุโส)

(7) นายอรุณ งามดี(อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)

 

ด้านสังคม

(1) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

(2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม(อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์)

(3) นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร(อดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชน)

(4) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์(รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

(5) นายมงคล ณ สงขลา(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

(6) นายสมพล เกียรติ(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(7) คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์(นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

ด้านอื่นๆ

(1) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ(อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก)

(2) นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

(3) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง(กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

(4) หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล(รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,ประธานมูลนิธิกรมสมเด็จฯ พระยาดำรงราชานุภาพ)

(5) นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ(กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์)

(6) นายเศรษฐา ศิระฉายา(ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส , คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

(7) นายอณัส อมาตยกุล(กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย)

 

ข้อ 3 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาด้านต่างๆ ตามข้อ 2 รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์