เยาวชนไม่เห็นด้วยหากมีการแบน "ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2"

25 ส.ค. 2557 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่รับชมซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 จำนวนทั้งสิ้น 1,358 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2557 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ซึ่งกำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง
 
นายสิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า การสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของเยาวชนต่อซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 ซึ่งได้สะท้อนแง่มุม ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ที่นำเสนอเนื้อหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน และการรักร่วมเพศ แบบชายรักชายหรือแบบหญิงรักหญิงของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องที่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน และการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอำนาจในการตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการ ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ที่ระบุห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง จะมีการตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการ ซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 หรือไม่ โดยผลการสำรวจที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 เป็นการสะท้อนความเป็นจริงของสังคมในยุคปัจจุบัน ร้อยละ 73.6 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.0 และไม่ใช่ ร้อยละ 12.4
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่คิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 จะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชน ร้อยละ 40.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 32.1 และใช่ร้อยละ 27.0
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหากมีการแบนห้ามนำเสนอซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 ร้อยละ 69.7 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.5 และเห็นด้วย ร้อยละ 12.8
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับได้กับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ร้อยละ 53.1 รับไม่ได้ ร้อยละ 25.3และไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.6
 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับได้กับเรื่องการรักร่วมเพศ แบบชายรักชายหรือแบบหญิงรักหญิง ร้อยละ 56.1 รับไม่ได้ ร้อยละ 23.4 และไม่แน่ใจ 20.5
 
โดยรายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 มีดังต่อไปนี้ 
 
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 เป็นรายการที่มีสัญลักษณ์ น18 เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือไม่
ทราบ ร้อยละ 73.4
ไม่ทราบ ร้อยละ 15.8
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.8
 
2. ท่านชื่นชอบตัวละครใดใน ซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 มากที่สุด (เลือกเพียงข้อเดียว) 
ไผ่ ร้อยละ 13.9
สไปรท์ ร้อยละ 13.3
ต้า ร้อยละ 11.1
เต้ย ร้อยละ 8.1
ขวัญ ร้อยละ 7.8
วิน ร้อยละ 6.8
ธีร์ ร้อยละ 6.0
ดาว ร้อยละ 5.8
ภู ร้อยละ 5.7
หมอก ร้อยละ 5.4
ขนมปัง ร้อยละ 4.5
นน ร้อยละ 3.4
ก้อย ร้อยละ 3.3
ป๊อป ร้อยละ 1.6
ซัน ร้อยละ 1.3
เภา ร้อยละ 0.8
เจน ร้อยละ 0.7
ออย ร้อยละ 0.7
 
3. ท่านคิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 เป็นการสะท้อนความเป็นจริงของสังคมในยุคปัจจุบันหรือไม่
ใช่ ร้อยละ 73.6
ไม่ใช่ ร้อยละ 12.4
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.0
 
4. ท่านคิดว่าเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 มีเนื้อหาไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน หรือไม่
ใช่ ร้อยละ 29.7
ไม่ใช่ ร้อยละ 40.2
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.1
 
5. ท่านคิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของ ซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 จะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชนเหมือนกับตัวละครในซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 หรือไม่
ใช่ ร้อยละ 27.0
ไม่ใช่ ร้อยละ 40.9
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 32.1
 
6. ท่านคิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 มีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนหรือไม่
ใช่ ร้อยละ 23.8
ไม่ใช่ ร้อยละ 48.2
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 28.0
 
7. ท่านคิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 มีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดความรุนแรงของเยาวชนในด้านพฤติกรรมหรือไม่
ใช่ ร้อยละ 23.9
ไม่ใช่ ร้อยละ 46.7
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 29.4
 
8. ท่านคิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 มีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนหรือไม่
ใช่ ร้อยละ 30.0
ไม่ใช่ ร้อยละ 44.3
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.7
 
9. ท่านคิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 มีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดการยอมรับการรักร่วมเพศแบบชายรักชายหรือแบบหญิงรักหญิงของเยาวชนหรือไม่ 
ใช่ ร้อยละ 44.9
ไม่ใช่ ร้อยละ 33.0
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.1
 
10. ท่านคิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 มีการให้แง่คิดให้กับเยาวชนในการป้องกันโรคติดต่อของการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
ใช่ ร้อยละ 53.0
ไม่ใช่ ร้อยละ 22.8
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 24.2
 
11. ท่านคิดว่าการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 ทำให้เยาวชนเรียนรู้จากเนื้อหาที่นำเสนอของ ซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 หรือไม่
ใช่ ร้อยละ 50.8
ไม่ใช่ ร้อยละ 26.1
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 23.1
 
12. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการแบนห้ามนำเสนอซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 
เห็นด้วย ร้อยละ 12.8
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 69.7
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.5
 
13. ท่านคิดว่าท่านรับได้กับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานหรือไม่
รับได้ ร้อยละ 53.1
รับไม่ได้ ร้อยละ 25.3
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.6
 
14. ท่านคิดว่าท่านรับได้กับเรื่องการรักร่วมเพศ แบบชายรักชายหรือแบบหญิงรักหญิงหรือไม่
รับได้ ร้อยละ 56.1
รับไม่ได้ ร้อยละ 23.4
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.5
 
15. ท่านคิดว่าสังคมไทยในปัจจุบันสามารถรับได้กับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานหรือไม่
รับได้ ร้อยละ 46.9
รับไม่ได้ ร้อยละ 27.3
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.8 
 
16. ท่านคิดว่าสังคมไทยในปัจจุบันสามารถรับได้กับเรื่องการรักร่วมเพศ แบบชายรักชายหรือแบบหญิงรักหญิงหรือไม่
รับได้ ร้อยละ 50.0
รับไม่ได้ ร้อยละ 24.7
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.3
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์