'อานดี้ ฮอลล์' ทำหนังสือชี้แจงการรณรงค์ต่อสมาคมสับปะรด

นักสิทธิแรงงาน 'อานดี้ ฮอลล์' ทำหนังสือชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย เรียกร้องให้สมาคมฯ และบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิแรงงาน
 
 
 
 
 
หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ที่ TPIA 29/2557 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
 
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2557 อานดี้ ฮอลล์ นักสิทธิแรงงาน ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย เรื่อง ขอชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ต่อกรณีที่สมาคมฯ ได้ออกหนังสือสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ที่ TPIA 29/2557 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้
 
 
28 สิงหาคม 2557
 
เรื่อง ขอชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย
เรียน คุณนิรุติ รูปเล็ก
เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย 
 
อ้างถึง หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ที่ TPIA 29/2557 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ส่งให้ข้าพเจ้าผ่านสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) โดยแจ้งว่า การรณรงค์แสดงพลังสนับสนุนระหว่างประเทศในรูปแบบของหนังสือลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมีรายชื่อผู้รับผิดชอบการออกหนังสือ ทั้งที่เป็นบุคคลและองค์กรมากกว่า 100 ราย ซึ่งกล่าวถึงสมาคมฯ ของท่านและนายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ หรือบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัดเกี่ยวกับการดำเนินคดีข้าพเจ้า ทั้งในทางแพ่งและอาญาหลายคดี ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
 
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยอิสระของบุคคลที่ปรากฏชื่อ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลย กล่าวคือ เป็นการรณรงค์ระหว่างประเทศขององค์กรที่ให้การสนับสนุนข้าพเจ้าด้วยหลักการของแต่ละองค์กรที่มีร่วมกัน อันมีความสำคัญต่อประชาคมสิทธิมนุษยชนและแรงงานระหว่างประเทศ และการรณรงค์นี้ไม่ได้เกิดจากการยุยงของข้าพเจ้า เพราะแต่ละองค์มีความสามารถในการตัดสินใจกันเอง ส่วนการที่ระบุถึงผู้มีชื่อในหนังสือดังกล่าวว่า ‘เกี่ยวข้องกับอานดี้ ฮอลล์’ นั้น ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และเป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม 
 
ประกอบกับเรื่องบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัดดำเนินคดีข้าพเจ้า ก็มีผลให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ เอง เพราะแสดงถึงการคุกคามนักกิจกรรมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิแรงงานข้ามชาติโดยทั่วไป และทำให้มีผลไปถึงสมาคมฯ ท่าน กลุ่มอุตสาหกรรมสับปะรดไทย อุตสาหกรรมส่งออกโดยรวมของประเทศไทย รัฐบาลและสังคมไทย เพราะโดยปกติสมาคมฯ ท่านย่อมมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมสับปะรดไทยโดยรวม และไม่ปกป้องหรือส่งเสริมผลประโยชน์เฉพาะสมาชิกบางรายที่กระทำการไม่ถูกต้อง ดังเช่นในกรณีนี้ที่สมาคมฯ ท่านควรไตร่ตรองให้ชัดเจนว่า สมาคมฯ ท่านและเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการกระทำของประธานสมาคมฯ นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ และบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัดในการดำเนินคดีข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพียงบุคคลที่พยายามต่อสู้เพื่อสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จนทำให้ข้อพิพาททางคดียกระดับเป็นประเด็นสาธารณะ และเป็นที่รับรู้กันในระดับระหว่างประเทศทั่วโลกแล้ว ทำให้มิใช่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างนายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ และบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด กับตัวข้าพเจ้า อีกต่อไป 
 
ยิ่งไปกว่านั้น การกล่าวหาข้าพเจ้าโดยการกล่าวถึงบุคลิกส่วนตัวและแรงจูงใจไปในเชิงที่เสียหายในหนังสือของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ย่อมทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะต่อชื่อเสียงและการทำงานทางวิชาชีพระหว่างประเทศ โดยกระทบต่อความน่าเชื่อถือในหมู่เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าและองค์กรต่างประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งในแวดวงธุรกิจในประเทศไทย โดยท่านสามารถพิจารณาประวัติการทำงานของข้าพเจ้าโดยละเอียดได้ในบล็อก www.andyjhall.wordpress.com ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ คือ
 
1. ข้าพเจ้าทำงานมานานเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเมียนมาร์ แม้ข้าพเจ้าจะเรียนจบด้านกฎหมายโดยได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเรียนปริญญาเอกจากประเทศออสเตรเลียและอังกฤษ แต่ข้าพเจ้าก็ยินดีทำงานโดยได้รับค่าตอบแทนจำนวนไม่มาก เพื่อทุ่มเทอุทิศตนในการสร้างโครงการสิทธิแรงงานข้ามชาติ ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในประเทศไทย โดยทำงานด้วยเจตนาที่จะผลักดันให้มีการส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติเพียงประการเดียว เท่านั้น
 
2. ที่ผ่านมา แม้ข้าพเจ้ามักจะมีปัญหาพิพาทกับบุคคล บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติ อยู่บ่อยครั้ง แต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะเป็นเรื่องที่พิพาทกันในประเด็นสาธารณะ ไม่ใช่เป็นเรื่องการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ที่อาจไม่ทำให้เกิดการปรับปรุงสภาพการทำงานของแรงงานข้ามชาติโดยรวม การเปิดปัญหาสู่สาธารณะจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาและการปรับปรุงสภาพการทำงานของแรงงานข้ามชาติให้ดีขึ้น เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานี้ หันมาเอาใจใส่และจริงจังในการแก้ปัญหามากขึ้น
 
3. เป้าหมายหลักในการทำงานของข้าพเจ้าตลอดมา คือ การส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่งข้าพเจ้าถือว่า เป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนทางธุรกิจที่จะส่งผลต่อการมีกำไร และความสำเร็จของเศรษฐกิจในประเทศไทย งานของข้าพเจ้าจึงมุ่งที่จะจรรโลงให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่รุ่งเรืองในประเทศไทยบนฐานของความมั่นคงของมนุษย์ เศรษฐกิจและชาติ ที่มีการเคารพหลักกฎหมายและมีการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน โดยไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติหรือสถานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ ข้าพเจ้าทำงานหนักที่จะให้คำแนะนำแก่รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางภาคอุตสาหกรรม และอาศัยการรณรงค์และการเตรียมการและความมุ่งมั่นในทางวิชาการและงานวิจัยที่จะพัฒนานโยบายแรงงานข้ามชาติที่เป็นจริงและเป็นธรรม ที่ส่งเสริมความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจและมนุษย์อย่างเท่าเทียมในประเทศไทย ตลอดจนธุรกิจและแรงงานข้ามชาติด้วย
 
4. ข้าพเจ้าทำงานอย่างใกล้ชิดและสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆ กับสมาคมอุตสาหกรรมหลายองค์กรในประเทศไทย โดยรวมถึง นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป คนปัจจุบัน คือ คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ด้วย ซึ่งอยู่ในฐานะทั้งนายกสมาคมและผู้ถือหุ้นคนสำคัญใน SAICO ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปสับปะรดชั้นนำของไทย โดยเป็นการทำงานเพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่อุตสาหกรรมสับปะรดของไทยกำลังเผชิญอยู่ และเมื่อเร็วๆ นี้ ข้าพเจ้าได้ร่วมการสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ (พร้อมด้วยฟินน์ว็อทช์) กับ Vita Food และเจ้าของ คือ ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่บริษัทส่งออกสับปะรดแห่งนี้เผชิญอยู่ ด้วยเป็นผลจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นในทางบวกที่ข้าพเจ้าแสดงออก ในการร่วมแลกเปลี่ยนกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ และข้าพเจ้ายังทำงานอย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งไม่เพียงแต่กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย อีกด้วย โดยทั้งสองสมาคมนี้สนับสนุนเงินประกันตัวให้ข้าพเจ้าในคดีที่บริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัดดำเนินคดีต่อตัวข้าพเจ้า และปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานต่างๆ ในประเทศไทยและทำงานช่วยเหลือโรงงานเหล่านี้ในการปรับปรุงสภาพการทำงานของแรงงานข้ามชาติ
 
5. การที่สื่อมวลชนรายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินคดีของบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัดเพิ่มมากขึ้น นั้นเป็นผลมาจากการให้ความสนใจและความกังวลของประชาคมระหว่างประเทศต่อประเด็นของการปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิทธิแรงงานข้ามชาติและการดำเนินคดีอาญาที่น่าจะมีเจตนาเพียงเพื่อที่จะปิดปาก หรือสกัดกั้นผู้ที่พยายามส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานและตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของบรรษัท ซึ่งสื่อมวลชนมีสิทธิและหน้าที่ที่จะรายงานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังกล่าว และข้าพเจ้าก็มักจะตอบสนองในทางบวกต่อการขอสัมภาษณ์จากสื่อ ไม่ว่าพวกเขาจะเห็นอกเห็นใจหรือสนับสนุนงานของข้าพเจ้าหรือไม่ ก็ตาม
 
สำหรับข่าวหรือข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่โดยข้าพเจ้าผ่านเครือข่ายสื่อต่างๆ หรือโดยฟินน์ว็อทช์ในรายงานหลายฉบับหรือโดยพันธมิตรอื่นๆ ในประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสภาพการทำงานของคนงานในโรงงานของบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัดในประเทศไทย หรือในโรงงานอื่นๆ ของสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ล้วนมีที่มาจากการสัมภาษณ์จริงที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการวิจัยกับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในโรงงาน แต่ด้วยเหตุผลของความปลอดภัยและเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสัมภาษณ์เหล่านี้ จึงมีการดำเนินการอย่างเป็นความลับในตอนแรก 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการวิจัยบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเก็บข้อมูลขั้นต้นแล้ว บริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด ยังได้รับโอกาส ทั้งในด้านเวลาและพื้นที่ที่สามารถจะอธิบายและชี้แจงตอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดต่างๆ ในโรงงาน ด้วยการยอมให้ฟินน์ว็อทช์ นักวิจัย หรือสื่อเข้าไปในโรงงานและตรวจสอบสภาพการทำงานหรือสัมภาษณ์คนงานเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านั้น กล่าวโดยทั่วไปแล้ว บริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด (ต่างจากบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ร่วมแลกเปลี่ยนมาในประเทศไทย) ไม่ได้เลือกแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นว่า ตนปฏิบัติตามกฎหมายหรือแสดงหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาแก่ข้าพเจ้าหรือผู้อื่นอย่างเช่นฟินน์ว็อทช์ ซึ่งนี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ ยังสามารถเลือกทำได้อยู่
 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอให้สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยให้ความสนใจกับรายงานการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวกับบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด เพราะข้าพเจ้าเข้าใจว่า มีข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ครบถ้วนอยู่หลายรายการ ภายในโรงงานของบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด ซึ่งสนับสนุนการค้นพบข้อมูลนี้ในรายงานของฟินน์ว็อทช์ และในประเด็นเหล่านี้ยังมีนักข่าวฟินแลนด์และระหว่างประเทศจำนวนมากได้สืบสวนสภาพการทำงานในโรงงานของเนเชอรัลฟรุต และรายงานว่า มีการละเมิดสิทธิต่างๆ เกิดขึ้นในโรงงานฟินน์ว็อทช์ โดยได้เผยแพร่รายงานมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 เกี่ยวกับสภาพการทำงานในโรงงานของเนเชอรัลฟรุต โดยใช้นักวิจัยบุคคลที่สาม ที่พบว่า ยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงานอยู่ต่อไปในโรงงานดังกล่าว
 
ในประเด็นที่กล่าวถึงเจตนาไม่บริสุทธิ์ของข้าพเจ้าในการชักชวนให้บุคคลมาลงชื่อในการรณรงค์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับด้วยการทำหนังสือที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย และบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด นั้น ขอเรียนว่า องค์กรเหล่านั้นเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับนับถือในระดับนานาชาติและมีข้อมูลที่แน่นอน โดยได้มีการไตร่ตรองเนื้อหาในเอกสารการรณรงค์ที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นอิสระอย่างรอบคอบแล้ว และมีการตัดสินใจที่จะใส่ชื่อไว้ในหนังสืออย่างสมัครใจ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และข้าพเจ้าเห็นว่า หนังสือนี้เป็นเพียงแค่การเรียกร้องให้สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยและบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด ให้ความร่วมมือกับผู้ที่พยายามยุติการดำเนินการในทางลบของบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด ที่มีต่อนักปกป้องสิทธิของคนงาน และเห็นว่าการรณรงค์นี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ต้องการให้มีการสร้างการสนทนาแลกเปลี่ยนในเชิงบวกกับบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัดและสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย เพื่อส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติและผู้ที่ทำงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เท่านั้น 
 
ข้าพเจ้าขอส่งหนังสือนี้ให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ด้วยเจตนาบริสุทธิ์และเพื่อให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในการดำเนินการ ต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายอานดี้ ฮอลล์
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์