กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดยื่นหนังสือถึงทหาร-ผู้ว่าฯ เลย แจงเหตุไม่ร่วมประชุม

ประชาชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ทำหนังสือถึงทหาร-ผู้ว่าราชการจังวัดเลย แจงกรณีปฏิเสธร่วมประชุมตามเทียบเชิญ ระบุทุกกระบวนการแก้ปัญหาเหมือง ต้องเริ่มจากให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพิจารณาและตัดสินใจผ่านประชาคม ลงมติในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เท่านั้น
 
 
4 ก.ย. 2557 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ทำหนังสือส่งถึง พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ระบุไม่เข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดทำมาตรการและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการที่เป็นรูปธรรมในลักษณะของบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการลดข้อขัดแย้งและป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีผลต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมแนบเอกสารประชาคมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2557
 
จดหมายดังกล่าวให้เหตุผลว่า การแก้ปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำจะต้องยึดหลักสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 6 หมู่บ้าน ดังนั้นทุกกระบวนการในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาฯ จะต้องเริ่มจากการให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกคนได้พิจารณาและได้ตัดสินใจผ่านการทำประชาคมเพื่อลงมติในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เท่านั้น
 
ที่ผ่านมา ทหาร (คสช.) ในพื้นที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย และได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง ผู้ประกอบการเหมืองทองคำ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ 6 หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยพยายามรวบรัดที่จะจัดประชุมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงฯ มาแล้ว 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 17 ส.ค. 2557 และ 25 ส.ค. 2557 แต่ประชุมดังกล่าวไม่สามารถลงนามได้ เนื่องจากร่างบันทึกข้อตกลงฯ ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเนื้อหารายละเอียด และยังไม่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 6 หมู่บ้าน
 
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เสนอด้วยว่า การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงฯ และการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้
 
1.การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงฯ ที่หน่วยงานราชการได้ทำขึ้น จะต้องเป็นไปตามรายละเอียด ขั้นตอน และเงื่อนไข ในเอกสารประชาคมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2557 ที่ได้ลงมติเห็นชอบแล้ว และจะต้องเปิดเผยเนื้อหารายละเอียดร่างบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวให้ประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้านได้พิจารณาอย่างทั่วถึง และเปิดเผยให้เป็นข้อมูลสาธารณะ
 
2.การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จะต้องมีความถูกต้องและชอบธรรม โดยยึดหลักสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ 6 หมู่บ้าน
 
ดังนั้น กระบวนการในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จะต้องมีการจัดประชาคม 6 หมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจากประชาชน 6 หมู่บ้าน เป็นผู้พิจารณาเนื้อหาในร่างบันทึกข้อตกลงฯ ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้นแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 6 หมู่บ้าน
 
เมื่อตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากประชาชน 6 หมู่บ้าน ได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ แล้ว จะต้องมีการจัดประชาคม 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ
 
ในขั้นตอนสุดท้าย จะต้องมีการจัดประชาคม 6 หมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจากประชาชน 6 หมู่บ้าน  เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ แทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 6 หมู่บ้าน
 
อย่างไรก็ตาม หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เนื้อหาในบันทึกข้องตกลงฯ ไม่ตรงตามเอกสารประชาคมฯ ดังที่กล่าวในข้างต้น ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวมิชอบ และไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่สามารถนำมาเป็นแนวปฏิบัติได้ ในกรณีที่หน่วยงานราชการใดนำบันทึกข้อตกลงฯ ที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารประชาคมฯ ไปใช้ในการกระทำการใดๆ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นการใช้อำนาจในทางปกครองที่มิชอบ
 
และ หากผู้ใหญ่บ้าน 6 หมู่บ้าน หรือข้าราชการในท้องถิ่น ซึ่งไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ถือว่าเป็นการใช้อำนาจในทางปกครองที่มิชอบ
 
ทั้งนี้ รายละเอียดของหมาย มีดังนี้
 
 
ที่ อร ๐๑๘๗ /๒๕๕๗                                                                   
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด
๑๔ หมู่ ๓ บ้านนาหนองบง
ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐
 
วันที่  ๔ กันยายน ๒๕๕๗
 
เรื่อง  การประชุม วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
เรียน      พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย      เอกสารประชาคมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ๖ หมู่บ้าน วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๑๒,๑๓
 
ตามที่ท่านได้เชิญกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ๖ หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อจัดทำมาตรการและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการที่เป็นรูปธรรมในลักษณะของบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำบันทึกข้อตกลงนี้มาใช้เป็นแนวทางในการที่จะลดข้อขัดแย้งและป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีผลต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาหลวงนั้น
 
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ๖ หมู่บ้าน ขอชี้แจงว่า การปฏิบัติการของทหาร (คสช.) ในพื้นที่ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ๔ ชุด เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง ผู้ประกอบการเหมืองทองคำ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ๖ หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพยายามรวบรัดที่จะจัดประชุมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ มาแล้วถึงสองครั้ง
 
แต่การจัดประชุมทั้งสองครั้งที่จัดขึ้นก็ไม่สามารถลงนามได้ เนื่องจากร่างบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปิดเผยเนื้อหารายละเอียด และยังไม่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ๖ หมู่บ้าน
 
ดังนั้นแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ยึดหลักสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
 
การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงฯ และการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำทั้ง ๖ หมู่บ้าน และจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้
 
๑. การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงฯ ที่หน่วยงานราชการได้ทำขึ้น จะต้องเป็นไปตามรายละเอียด ขั้นตอน และเงื่อนไข ในเอกสารประชาคมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ๖ หมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชาชนทั้ง ๖ หมู่บ้าน ได้ลงมติเห็นชอบแล้ว (ดังเอกสารที่แนบมานี้) และจะต้องเปิดเผยเนื้อหารายละเอียดร่างบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวให้ประชาชนทั้ง ๖ หมู่บ้านได้พิจารณาอย่างทั่วถึง และเปิดเผยให้เป็นข้อมูลสาธารณะ
 
๒. การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จะต้องมีความถูกต้องและชอบธรรม โดยยึดหลักสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ๖ หมู่บ้าน
 
ดังนั้น กระบวนการในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จะต้องมีการจัดประชาคม ๖ หมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจากประชาชน ๖ หมู่บ้าน  เป็นผู้พิจารณาเนื้อหาในร่างบันทึกข้อตกลงฯ ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้นแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๖ หมู่บ้าน
 
เมื่อตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากประชาชน ๖ หมู่บ้าน ได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ แล้ว จะต้องมีการจัดประชาคม ๖ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทั้ง๖ หมู่บ้าน เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ
 
ในขั้นตอนสุดท้าย จะต้องมีการจัดประชาคม ๖ หมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจากประชาชน ๖ หมู่บ้าน  เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ แทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๖ หมู่บ้าน
 
แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เนื้อหาในบันทึกข้องตกลงฯ ไม่ตรงตามเอกสารประชาคมฯ ดังที่กล่าวในข้างต้น ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวมิชอบ และไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่สามารถนำมาเป็นแนวปฏิบัติได้ ในกรณีที่หน่วยงานราชการใดนำบันทึกข้อตกลงฯ ที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารประชาคมฯ ไปใช้ในการกระทำการใดๆ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นการใช้อำนาจในทางปกครองที่มิชอบ
 
และ หากผู้ใหญ่บ้าน ๖ หมู่บ้าน หรือข้าราชการในท้องถิ่น ซึ่งไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ถือว่าเป็นการใช้อำนาจในทางปกครองที่มิชอบ
 
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้ โดยทางกลุ่มฯ ขอย้ำอีกครั้ง ให้ท่านดำเนินการแก้ปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำตามขั้นตอนในข้างต้นนี้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำจะต้องยึดหลักสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบทั้ง ๖ หมู่บ้าน ดังนั้นทุกกระบวนการในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาฯ จะต้องเริ่มจากการให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกคนได้พิจารณาและได้ตัดสินใจผ่านการทำประชาคมเพื่อลงมติในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เท่านั้น
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์)
เลขานุการกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ๖ หมู่บ้าน
 
 
 
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์