โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี ‘อุดมเดช’ นั่ง ผบ.ทบ.

9 ก.ย.2557 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 176 ง ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ จำนวน 1,092 ตำแหน่ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ มีตำแหน่งสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พลโท พันลึก สุวรรณทัต หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (น้องชาย พล.อ.พฤณฑ์ สุวรรณทัต อดีต รมช.คมนาคม)

กองบัญชาการกองทัพไทย

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รมว.ยุติธรรม)

พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เสนาธิการทหาร

พลเอก ทวีป เนตรนิยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น รองเสนาธิการทหาร

กองทัพบก

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก (รมช.กลาโหม)

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก (รมว.พาณิชย์)

พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (น้องชายพลเอกประยุทธ์)

พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (รมช.ศึกษาธิการ)

พลโท สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นรองเสนาธิการทหารบก

พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองเสนาธิการทหารบก

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3

พลโท ทลวงรณ วรชาติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

พลตรี วิวรรธน์ สุชาติ เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

พลตรี เทียนชัย รับพร รองปลัดบัญชีทหารบก เป็น ปลัดบัญชีทหารบก

พลตรี สุรเดช เฟื่องเจริญ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารบก(อัตรา พลโท)

พลตรี ปณต แสงเทียน เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น เจ้ากรมข่าวทหารบก (อัตรา พลโท)

พลตรี สสิน ทองภักดี เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก(อัตรา พลโท)

พลตรี สมชาย ยังพิทักษ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (อัตรา พลโท)

พลตรี พลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก (อัตรา พลโท)

พลตรี ธวัช สุกปลั่ง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2

พลตรี ปราการ ชลยุทธ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพภาคที่ 4

พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1

พลตรี อาชาไนย ศรีสุข รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2

พลตรี สุชาติ ผ่องพุฒิ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร

พลตรี บุณยรักษ์ พูนชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

พลตรี กฤษฎา อารีรัชชกุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

พลตรี ชาญชัย ยศสุนทร รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1

พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1

พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

พลตรี ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1

พลตรี บุญธัม สามปรุ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

พลตรี วิบูล ขยันกิจ เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็นผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

พลตรี สุรินทร์ แพโต ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 1

พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 1

พลตรี ธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 3

พันเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

พันเอก กฤต ผิวเงิน เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3

พันเอก นพพร เรือนจันทร์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4

พันเอก คุณวุฒิ หมอแก้ว เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5

พันเอก สุริศร์ สุขชุ่ม เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

พันเอก ธนิสร วงษ์กล้าหาญ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่

พันเอก ธรรมนูญ วิถี เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

พันเอก สรรเสริญ แก้วกำเนิด เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก (อดีต โฆษก ศอฉ.)

พันเอก ศตวรรษ รามดิษฐ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

พันเอก ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

พันเอก บุญชู กลิ่นสาคร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

พันเอก หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองเสนาธิการทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท พลเดช เจริญพูล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

พลเรือตรี ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี พิทักษ์ พิบูลทิพย์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือ

พลเรือตรี ไพฑูรย์ ประสพสิน ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือตรีหญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือเป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศตรี ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ที่มา มติชนออนไลน์
ดู ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์