เปิดคำแถลงนโยบาย นายกฯ ประยุทธ์ “การส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข”

10 ก.ย.2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา ได้เผยแพร่คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะใช้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ตามลิงค์นี้

http://library.senate.go.th/e-library/web/main.jsp?HMS=1410346051421

คำแถลงนโยบายฉบับนี้ ได้ระบุนโยบาย 11 ข้อ แต่สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกระบวนการสันติภาพ ประกฎในข้อที่ 2.2 โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข้อ 2.2.เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม

นอกจากนี้ยังขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

สอดคล้องคำสั่ง คสช.

คำแถลงนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ฉบับที่ 89/2557 ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เมื่อ 21 กรกฎาคม 2557 ในเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศ คสช.ฉบับนี้มี 9 ข้อ โดยข้อที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติสุข คือข้อที่ 3.2.ที่ระบุให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) รับผิดชอบในการประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นการสร้างหลักประกันความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย

โดยในแผนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตในเชิงหลักการของกระบวนการ กลไกในการขับเคลื่อนในระดับต่างๆ การเชื่อมโยงกับบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม และการสนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ทางด้านเครื่องมือ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์