สมาคม อบจ. วอน คสช. ยกเลิกประกาศชะลอเลือกตั้งท้องถิ่น

มท.1 มอบนโยบายแก่ 3 สมาคมท้องถิ่น ย้ำ เร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงถาวร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมอาชีพประชาชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านสมาคม อบจ. วอน คสช. ยกเลิกประกาศชะลอเลือกตั้งท้องถิ่น

15 ต.ค.2557 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายนภดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยเข้าพบพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังนโยบายพร้อมทั้งหารือข้อราชการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เเน้นย้ำให้ตัวแทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557  และเร่งดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน 10,000 ล้านบาท 

พล.อ.อนุพงษ์ ได้เน้นย้ำการดำเนินการในโครงการ 4 ประเภท คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงถาวร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมอาชีพประชาชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเจริญเติบโต ซึ่งในส่วนของจังหวัดที่ประสบภาวะภัยแล้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดย เฉพาะเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีงานทำ หรือมีรายได้ เพื่อป้องกันการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานเมืองใหญ่

โดยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แห่งละ 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือนำไปจัดสรรให้ตามสัดส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สำหรับภารกิจ ถ่ายโอนปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้จัดทำตามหลักเกณฑ์โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบภายใต้เงื่อนไขประเภทโครงการที่กำหนด สำหรับเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 30,869.69 ล้านบาท

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เป็นงบลงทุน ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาสังคม และด้านการพัฒนาการศึกษา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใสการดำเนินงานให้สอดคล้องกับส่วนภูมิภาค วางแผนพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดูแลได้ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ตรวจสอบโดยเร็ว

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ กับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและวัชพืชในลำน้ำคูคลอง และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ว ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยประสานความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายชัยมงคล กล่าวด้วยว่า สมาคมฯ ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว อยากให้ คสช.รวมทั้งรัฐบาล ยึดหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งหมายรวมถึงการที่รัฐบาลจะไม่ยุบ อบต. หรือ อบจ. ตามที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับด้วย

นอกจากนี้ จะได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นที่มีปัญหา เช่น กฎหมายการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของส่วนท้องถิ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรียบเรียงจาก สำนักข่าวไทย, มติชนออนไลน์

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์