มติ สปช. ได้ 20 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว

สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติได้ 20 รายชื่อ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แล้ว มานิจ, ถวิลวดี, คำนูณ, เอนก, ทิชา, จรัส, ไพบูลย์, มีชัย เป็นต้น 30 ต.ค.นี้ เลือกจาก สนช. อีก 5 คน

29 ต.ค.2557 ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา1 มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน20คน โดยนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ว่าที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุม จากนั้นประธานการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้สมัครเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งสิ้น 31 คน จากทั้งหมด 32 คนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือขอถอนตัวจากการสมัคร ซึ่งที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมคนละ 2 นาที เมื่อผู้สมัครได้แนะนำตนเองแล้ว สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ทยอยลงคะแนนลงคะแนนเลือกตั้งตามลำดับจนครบ ผลการนับคะแนนผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 20 คนมีดังนี้

1.นายมานิจ สุขสมจิตร ด้านสื่อสารมวลชน

2.นายประชา เตรัตน์ สปช.ภาคกลางและภาคตะวันออก

3. นางถวิลวดี บุรีกุล ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

4. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ด้านสังคม

5. นายเชิดชัย วงศ์เสรี สปช.ภาคใต้

6. พลโท นคร สุขประเสริฐ สปช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ด้านพลังงาน

8. นายจุมพล สุขมั่น สปช.ภาคเหนือ

9. นายวุฒิสาร ตันไชย ด้านการปกครองท้องถิ่น

10. นายคำนูณ สิทธิสมาน ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม

11. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ด้านการเมือง

12. นางทิชา ณ นคร ด้านการศีกษา

13. นางนรีวรรณ จินตกานนท์ ด้านเศรษฐกิจ

14. นายจรัส สุวรรณมาลา ด้านการปกครองท้องถิ่น

15. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ด้านการเมือง

16. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

17. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

18. นายชูชัย ศุภวงศ์ ด้านการเมือง

19. พลโทนาวิน ดำริกาญจน์ ด้าน อื่นๆ

20. นายมีชัย วีระไวทยะ ด้านการศึกษา

ในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เปิดเผยว่า 30 ต.ค.นี้ จะคัดเลือก สนช. 5 คน เข้าไปเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 

สำหรับที่มาของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นั้น ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า

ให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการจำนวน 36 คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ

(2) ผู้ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ จำนวน 20 คน

(3) ผู้ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอฝ่ายละ 5 คน

การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นครั้งแรก

ในกรณีที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ แต่ให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่งตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งให้นำความในมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม

เรียบเรียงจาก สำนักข่าวไทย, มติชนออนไลน์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท