คปก.แนะชะลอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขาดอิสระ-การมีส่วนร่วม ไม่ตอบโจทย์ผู้ประกันตน

เสนอเปลี่ยน สนง.ประกันสังคม เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความเป็นอิสระ เน้นโครงสร้าง คกก.ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ – ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

30 ต.ค. 2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ลงนามในบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ โดยขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... เนื่องจากไม่สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคมทั้งระบบ ทั้งในด้านหลักความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงและทั่วถึง พร้อมทั้งเสนอแนะให้ต้องมีการแก้ไขนิยาม “ลูกจ้าง” และ “นายจ้าง” ให้ครอบคลุมแรงงานที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาจ้าง เช่น การจ้างงานในงานอุตสาหกรรมที่มีผู้รับงานไปทำที่บ้านและการจ้างงานในภาคเกษตร และเห็นควรให้มีการส่งเสริมความเป็นอิสระของสำนักงานประกันสังคม

โดย คปก.เสนอแนะให้สำนักงานประกันสังคมต้องเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยงานในระบบราชการ จึงควรเปลี่ยนสถานภาพของสำนักงานประกันสังคมจากหน่วยงานราชการให้เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว  

พร้อมกันนี้ คปก.ได้เสนอให้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการประกันสังคม โดยประธานกรรมการของคณะกรรมการต้องไม่เป็นราชการและจะต้องได้มาโดยวิธีสรรหา อีกทั้งจะต้องให้มีการคัดเลือกตัวแทนจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและทั่วถึง และต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหญิงและชายด้วย นอกจากนี้ คปก.ยังเสนอให้มีการเพิ่มคณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนประกันสังคมในภาพรวม

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์