ใครเป็นใครใน 'กรรมาธิการยกร่าง รธน.' พบหลายคนแนวร่วม 'นกหวีด'

สแกนใครเป็นใครใน กมธ.ยกร่าง รธน. พบหลายคนแนวร่วม กปปส.บวรศักดิ์ นำทีม ชูชัย ไพบูลย์ จรัส สุภัทรา คำนูณ ปรีชา ปกรณ์ บรรเจิด ฯลฯ ขณะที่ "วิษณุ" ยืนยัน มีความรู้ครบทุกด้าน

หลังจากที่เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ได้มีมติเห็นชอบ 20 รายชื่อ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แล้ว ต่อมา วันที่ 30 ต.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้เห็นชอบกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของ สนช. เพิ่มอีก 5 ราย

ล่าสุดวันนี้ ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ทำเนียบรัฐบาลได้เห็นชอบเสนอรายชื่อ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ ครม. และ คสช. จำนวน 11 ราย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงรายชื่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี ว่า รายชื่อทั้งหมด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้คัดเลือกเอง ซึ่งในส่วนของนายปกรณ์ ปรียากร เป็นอดีตสมาชิกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 รวมถึงเป็นที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ขณะที่ น.พ.กระแส ชนะวงศ์ เป็นอดีตนักการเมือง โดยเป็นการดึงนักการเมืองน้ำดีเข้ามาร่วมเพื่อป้องกันการกล่าวหา ว่าผู้ที่เคยร่างรัฐธรรมนูญไม่เคยมาจากการเลือกตั้ง

สำหรับนายเจษฎ์ โทณวณิก เป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ไฟแรง ส่วนนายสุจิต บุญบงการ เคยเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายกฤต ไกรจิตติ เคยเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ และเคยทำงานด้านมุษยชน ซึ่งการร่างรัฐธรรนูญครั้งนี้ ต้องดูเรื่องสิทธิเสรีภาพเข้าร่วมด้วย และยังมีนายวิชัย ทิตตภักดี ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ

ดังนั้นจำนวนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 36 ราย ประกอบด้วย

สัดส่วนของ คสช. 6 ราย ดังนี้

1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ  เป็น ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เคยร่วมชุมนุมกับ กปปส. โดยวันที่ 9 ธ.ค.56 บวรศักดิ์ ในฐานอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวระหว่างร่วมเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับกลุ่มศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระบุว่า ชาวจุฬาฯออกมาครั้งนี้ เพื่อให้คนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนตระหนักในการใช้อำนาจในตำแหน่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

(ที่มา : โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการออนไลน์)

2.นายสุจิต บุญบงการ  อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.นายจรูญ อินทจาร  อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ

4.นายบรรเจิด สิงคะเนติ  คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักวิชาการสยามประชาภิวัฒน์

บรรเจิด สิงคะเนติ  ที่มาภาพ ‘บุญนิยม ทีวี’ สภาปฏิรูป ที่สวนลุมพินี 10 ก ย 56

5.นายประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภา ,อดีตประธานศาลอุทธรณ์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายครอบครัว-ทรัพย์สินทางปัญญา และอาจารย์ด้านนิติศาสตร์

6.นายกฤต ไกรจิตติ  อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และเอกอัคราชทูตไทยในหลายประเทศ

 

สัดส่วนของ ครม. 5 ราย ดังนี้

7.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานอนุกรรมาธิการส่งเสริมข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ

8.นายเจษฏ์ โทณวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

9.นาย ปรียากร ขึ้นเวที กปปส. หลายครั้ง อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2550 อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ปกรณ์ ปรียากร ที่มาภาพ ยูทูป ‘Listeriaumbrella

10.นายกระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(สมัยทักษิณ ชินวัตร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(สมัยชวน หลีกภัย) รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าพรรคพลังใหม่ อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังธรรม อดีตรองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ และเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516

11.นายวิชัย ทิตตะภักดี อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

สัดส่วนของ สนช. 5 ราย ดังนี้

12.นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

13.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ กรรมการกฤษฎีกาและอดีตกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550  อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาการร่างกฎหมายและกระบวนการทางนิติบัญญัติ กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

14.นายปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ปรีชา วัชราภัย  ที่มาภาพ ‘kittiwat69’ เวทีระดมความคิดเพื่อการปฏฺิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 ศูนย์เยาวชน สวนลุมพินี 17 มีนาคม 2557

15.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

16.พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกมธ.เกษตรและสหกรณ์

 

สัดส่วนของ สปช. 20 ราย ดังนี้

17.นายมานิจ สุขสมจิตร สปช.ด้านสื่อสารมวลชน อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2550 อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

18.นายประชา เตรัตน์ สปช.ภาคกลางและภาคตะวันออก อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

19. นางถวิลวดี บุรีกุล สปช.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

20. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา สปช.ด้านสังคม ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชียในประเทศไทย ปี 55 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อดีตกรรมการปฏิรูป

21. นายเชิดชัย วงศ์เสรี สปช.ภาคใต้ อดีตผู้สมัคร ส.ว.ภูเก็ต สมาชิกอบจ.ภูเก็ต

22. พลโท นคร สุขประเสริฐ สปช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด

23. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช สปช.ด้านพลังงาน อดีตส.ว.สรรหา อดีตจเรทหารทั่วไป

24. นายจุมพล สุขมั่น สปช.ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

25. นายวุฒิสาร ตันไชย สปช.ด้านการปกครองท้องถิ่น อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2550 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

26. นายคำนูณ สิทธิสมาน สปช.ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม อดีต ส.ว.กลุ่ม 40 ส.ว.

27. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ สปช.ด้านการเมือง คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นักวิชาการและนักการเมือง อดีตหัวหน้าพรรคมหาชน

28. นางทิชา ณ นคร สปช.ด้านการศีกษา ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก

29. นางนรีวรรณ จินตกานนท์ ด้านเศรษฐกิจ กลุ่ม 40 ส.ว. อดีตสมาชิกวุฒิสภา สรรหา

30. นายจรัส สุวรรณมาลา สปช.ด้านการปกครองท้องถิ่น อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เคยขึ้นเวที กปปส.หลายครั้ง

จรัส สุวรรณมาลา ที่มาภาพยูทูบ ‘Be2Two

31. นายไพบูลย์ นิติตะวัน สปช.ด้านการเมือง อดีต ส.ว.กลุ่ม 40 ส.ว. เคยขึ้นเวที กปปส.หลายครั้ง

ไพบูลย์ นิติตะวัน ที่มาภาพยูทูบ ‘LiveTV0012Th’  

32. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว สปช.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานมูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ / โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เคยร่วมชุมนุม กปปส.

สุภัทรา นาคะผิว ที่มา ภาพ ‘Supatra Nacapew’ โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค.56

33. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สปช.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

34. นายชูชัย ศุภวงศ์ สปช.ด้านการเมือง เคย ขึ้นเวที กปปส. อดีตประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูป  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประธานคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ของ กสม.

ชูชัย ศุภวงศ์ ที่มาภาพ ยูทูบ ‘Bluesky Channel International

35. พลโทนาวิน ดำริกาญจน์ สปช.ด้าน อื่นๆ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

36. นายมีชัย วีระไวทยะ สปช.ด้านการศึกษา อดีตส.ว.กทม.

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์