มติ ครม.อนุมัติหลักการ พ.ร.บ.ชุมนุม เน้นโซนนิ่งพื้นที่-จัดประท้วงต้องขออนุญาต

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ส่งกฤษฎีกาพิจารณาก่อนเสนอ สนช. สาระสำคัญกำหนดสถานที่ต้องห้ามจัดชุมนุมรัศมี 150 เมตรรอบสถานที่สำคัญ ควบคุมเวลาชุมนุม การทำเรื่องขออนุญาตจัดชุมนุม และดูแลความสะดวกประชาชนและการจราจร

เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่ชุมนุมต้านรัฐประหารย่านสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 (แฟ้มภาพ/ประชาไท)

18 พ.ย. 2557 - ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ มีการอนุมัติหลักการ "ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ...." ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลระบุรายละเอียดดังนี้

000

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....        ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ เร่งรัดให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติรับ      ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปดำเนินการตามนัยมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (24 มิถุนายน 2557) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (1 ตุลาคม 2557) แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. กำหนดให้ “การชุมนุมสาธารณะ” หมายความว่า การรวมตัวกันของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็น สนับสนุน คัดค้าน หรือเรียกร้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไปและบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่

2. กำหนดสถานที่ต้องห้ามมิให้จัดการชุมนุม เช่น ระยะรัศมี 150 เมตร จากสถานที่สำคัญและสถานที่ราชการ  อาทิ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และศาล เป็นต้น และต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการในสถานที่ เช่น สถานที่ทำการหน่วยงานของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

3. กำหนดให้การปราศรัย หรือการจัดกิจกรรมในการชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 06.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น การเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมในเวลากลางคืน จะกระทำมิได้

4. กำหนดให้ผู้ชุมนุมมีหน้าที่ต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่ชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีตำรวจผู้รับผิดชอบก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

5. กำหนดหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม เช่น ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่อยู่ร่วมการชุมนุมสาธารณะตลอดระยะเวลาการชุมนุม ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นต้น และห้ามมิให้ผู้ชุมนุมกระทำการก่อให้เกิดความไม่สะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ พาอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมบุกรุกหรือทำให้เสียหายหรือทำลายด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นต้น

6. กำหนดการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ เช่น ให้ สตช. และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุมและช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจร

7. กำหนดโทษกรณีต่าง ๆ อาทิ ผู้จัดการชุมนุมสาธารณะมิได้แจ้งการชุมนุม ผู้จัดการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และผู้ชุมนุมซึ่งเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์