กรรมการสิทธิฯ แถลงกรณี รพ.ห้าม จนท.ตั้งครรภ์ ชี้ละเมิดสิทธิ

19 พ.ย. 2557 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์กรณีการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอชื่นชมกระทรวงแรงงานในการให้ข้อมูลต่อสาธารณชน
 

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรณีการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอชื่นชมกระทรวงแรงงานในการให้ข้อมูลต่อสาธารณชน

                             
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า หน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้ติดประกาศว่า “ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่ผู้หญิงทุกท่านให้กินยาคุมกำเนิด (ห้ามท้อง) ถ้าท้องให้ลาออกไปเลย”  และผู้บริหารของโรงพยาบาลชี้แจงว่าโรงพยาบาลมิได้ออกประกาศดังกล่าว และได้เชิญแผนกที่เกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจแล้ว  นอกจากนั้นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องนี้  และให้ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความเข้าใจว่าหากโรงพยาบาลเอกชนเลิกจ้างบุคลากรที่ตั้งครรภ์ ถือเป็นกระทำผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ซึ่งลูกจ้างสามารถเข้าร้องเรียนต่อ กสร.ได้  แต่ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ มีระเบียบให้ข้าราชการหรือลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดได้  รายละเอียดปรากฏตามที่เป็นข่าวนั้น
                               
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน  ขอแสดงความชื่นชม และความเห็นดังนี้
                
1. ขอแสดงความชื่นชมต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการให้ความคุ้มครองแรงงาน ที่ได้นำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่มีหลักการว่า ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการจ้างงานที่เป็นธรรมโดยกล่าวถึงว่าการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงขอให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อกรณีตัวอย่างดังกล่าวต่อไป
              
2. ขณะปรากฏเป็นข่าวกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดงความเห็นผ่านสื่อมวลชนตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบว่า รัฐภาคีจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อห้ามไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ์ รวมทั้งต้องให้สิทธิแก่สตรีในการตัดสินใจอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบในจำนวนบุตรและระยะห่างในการมีบุตร จึงขอสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการจ้างงานผู้หญิงอย่างเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)  เพื่อที่จะป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงานหรือความเป็นเพศมารดา  และเพื่อประกันสิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะทำงาน  ทั้งนี้ หากละเลยให้มีการเลิกจ้างดังกล่าว  นอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ  และเป็นการลิดรอนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย  

3. ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการให้ข้อมูล ความรู้และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานที่เป็นธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้กำลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถร้องเรียนไปยังสายด่วน 1377  เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และนำไปสู่การสร้างสังคมให้มีความเสมอภาค เท่าเทียมและเคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป
             
                          
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
19 พฤศจิกายน  2557

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์