อดีตองค์การนศ.หลายมหา’ลัย ร่อน จม.ถึง องค์การฯ ปจบ. โปรดปกป้องนศ.จากเผด็จการทหาร

อดีตสมาชิกองค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา จากหลากหลายมหาวิทยาลัย ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ สโมสร/สภา/องค์การ นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำลังถูกลิดรอนจากรัฐบาลเผด็จการทหาร

25 พ.ย.2557 อดีตสมาชิกองค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา จากหลากหลายมหาวิทยาลัย รวมลงชื่อจดหมายเปิดผนึกถึง สโมสร/สภา/องค์การ นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ “ได้โปรดปกป้องนักศึกษาของพวกท่าน” โดยเรียกร้องให้องค์กรนักศึกษาทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำลังถูกลิดรอนจากรัฐบาลเผด็จการทหาร และแสดงบทบาทท่าทีในการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในการแสดงออกทางการเมืองมิให้ถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐที่พยายามปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา เพราะการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของนักศึกษาเป็นหน้าที่หลักของกลุ่มองค์กรข้างต้น ที่ได้รับความไว้วางใจผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของพวกเขา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

จดหมายเปิดผนึกถึง สโมสร/สภา/องค์การ นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ: ได้โปรดปกป้องนักศึกษาของพวกท่าน

 

จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าทำการควบคุมอำนาจการปกครอง และใช้ระบบเผด็จการทหารในการบริหารประเทศ ผ่านมาร่วม 6 เดือน และเป็นที่ปรากฏโดยทั่วไปว่ามีการการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่ออย่างกว้างขวาง ไม่เว้นแม้แต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่มีการเรียกตัว จับกุม ข่มขู่ กดดัน อาจารย์และนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพียงเพราะพวกเขาแสดงออกในทางที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงออกได้ตามระบอบประชาธิปไตย ดังเช่นที่บางกลุ่มองค์กรก็เคยออกมาต่อต้านและแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก่อนๆหน้า

ทั้งนี้องค์การนักศึกษา หรือสโมสรนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในการเป็นสื่อกลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นกระบอกเสียง และองค์กรสำคัญในการปกป้องสิทธิของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ทั้งยังเป็นองค์กรของเหล่าปัญญาชนในการชี้นำสังคมรวมถึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย แต่ในปัจจุบันองค์กรเหล่านี้กลับไม่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิของนักศึกษาแต่อย่างใด และยังคงมีการคุกคามนักศึกษาทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อดีตสมาชิกองค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา จากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อข้างต้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงจุดยืนประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ประชาชนและนิสิตนักศึกษาทุกคนพึงมี จึงขอเรียกร้อง ไปยังสโมสร/สภา/องค์การ นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ดังนี้

1.   ขอเรียกร้องให้ สโมสร/สภา/องค์การ นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสหพันธ์ สมาพันธ์ เครือข่ายองค์การ/สโมสรนิสิตนักศึกษาทั้งหลายไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างใด โปรดจงตระหนักถึงความสำคัญในการเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำลังถูกลิดรอนจากรัฐบาลเผด็จการทหาร ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ชิงอำนาจรัฐมาด้วยความไม่ชอบธรรม การปล่อยให้บรรยากาศอันไม่เป็นประชาธิปไตยนี้เกิดขึ้นต่อไป มีแต่จะทำให้มหาวิทยาลัยที่ควรเป็นสถาบันอุดมศึกษาถูกลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการลงไป เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีการห้ามจัดงานเสวนาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายๆงาน

2.   ขอเรียกร้องให้ สโมสร/สภา/องค์การ นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสหพันธ์ สมาพันธ์ เครือข่ายองค์การ/สโมสรนิสิตนักศึกษาทั้งหลายไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างใด แสดงบทบาทท่าทีในการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในการแสดงออกทางการเมืองมิให้ถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐที่พยายามปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา เพราะการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของนิสิตนักศึกษาเป็นหน้าที่หลักของกลุ่มองค์กรข้างต้น ที่ได้รับความไว้วางใจผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของพวกเขา

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มองค์กรนักศึกษาทั้งหลายจะเห็นประโยชน์และนำข้อเรียกร้องของเราไปพิจารณา

 

ด้วยจิตคารวะ

รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554)

ยรรยง ผิวผ่อง อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551)

ศานนท์ หวังสร้างบุญ อดีตนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

เจนวิทย์ เชื้อสาวถี อดีตประธานกรรมาธิการฝ่ายการเมือง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)

ปรัชญา นงนุช อดีตประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555)

วณัฐ โคสาสุ อดีตประธานฝ่ายการเมืองและการมีส่วนร่วม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)

ณัชฎา คงศรี อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)

ปกรณ์ อารีกุล อดีตกรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (2552)

อนุธีร์ เดชเทวพร อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)

พีระพล เวียงคำ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)

พรชัย ยวนยี อดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (2554)

อุลัยรัตน์ ชูด้วง อดีตรองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ ฝ่ายนักศึกษา (2550)

อิทธิพล หอมเกษร อดีตรองนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (2553)

ธิวัชร์ ดำแก้ว อดีตกรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ (2552)

โชคชัย หลาบหนองแสง อดีตนายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (2547)

มูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ อดีตรองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ (2550)

ธรรมชาติ กรีอักษร อดีตเลขาธิการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ (2554)

ศราวุฒิ  เรือนคง ประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)

พัทธนิตย์ สุวรรณประดับ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554)

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์