มติ ครม.ตั้งหมอพรทิพย์เป็น ผอ.นิติวิทยาศาสตร์ - ผอ.ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจราชการ

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ฝรั่งเศสตั้งกงสุลที่ จ.เชียงราย - แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร. - รับโอนและแต่งตั้งรองเลขา ศอ.บต. - คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส่วน ผอ.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายกรัฐมนตรี ระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (ที่มา: เว็บไซต์รัฐบาลไทย)

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ภาพถ่ายเมื่อปี 2553 (ที่มา: แฟ้มภาพ/เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล/วิกิพีเดีย)

2 ธ.ค. 2557 - เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานวันนี้ (2 ธ.ค.) ว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

000

1. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงราย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอ เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้ง นายกี แอแดลแบร์เฌ (Mr. Guy Heidelberger) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงรายตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นักบริหารสูง) (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายดนุชา สินธวานนท์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. นายลลิต ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตนไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

3. เรื่อง การรับโอนและแต่งตั้งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นักปกครองระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นักปกครองระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นักบริหารระดับต้น) กระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังได้ตกลงยินยอมการโอนด้วยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายไพโรจน์ อาจรักษา ที่ปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตนไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

2. พันโท เอนก ยมจินดา ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน

6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

7. เรื่อง การเสนอแต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

8. เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 8 ราย และกรรมการผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 8 ราย ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ราย ดังนี้

กรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ 1. นางเมทินี พงษ์เวช ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ กรุงเทพมหานคร 2. พันโท สุนทร นพกุลสถิตย์ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคกลาง 3. นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคเหนือ 4. นายสุริพล สุวรรณจันทร์ดี ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. นายอนุสรณ์ โค่ยสัตยา ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคใต้ 6. นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ประเภทเครือข่าย 7. พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ประเภทเครือข่าย 8. พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ประเภทเครือข่าย

กรรมการผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ได้แก่ 1. นายอนุสรณ์ รังสิโยธิน ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน กรุงเทพมหานคร 2. นายสำเภา วีระนนท์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคกลาง 3. นายภูมิพัฒน์ คงวารินทร์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคเหนือ 4. นายจินดา วรประเสริฐ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. นายอุดม แก้วประดิษฐ์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคใต้ 6. นายสามารถ พุทธา ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ประเภทเครือข่าย 7. นายไข่ นวลแก้ว ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ประเภทเครือข่าย 8. นายคำจันทร์ จันทร์จำปา ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ประเภทเครือข่าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

9. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิที่ครบวาระ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ 2 ปีแล้ว จำนวน 12 คน ดังนี้ 1. นายเอกชัย ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2. นายวัลลภ สุระกำพลธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3. นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขานิติศาสตร์ 4. นายพินิจ กำหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5. นายพินัย ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขานิติศาสตร์ 6. นายประดนเดช นีละคุปต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 7. นายบุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิทยาศาสตร์ 8. นายวชิระ จงบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 9. นาวาอากาศเอก ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 10. นายสันติ รัตนสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาวิทยาศาสตร์ 11. นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาอุตสาหกรรม 12. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขานิติศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

10. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ครบวาระ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตรชุดใหม่ จำนวน 12 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ดังนี้ 1. นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2. นายบุญสนอง รัตนสุนทรากุล ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาอุตสาหกรรม 3. นายพงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4. นายสำเริง จักรใจ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5. นายอุดมเกียรติ นนทแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 6. นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาเภสัชศาสตร์ 7. นายธีรยศ เวียงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 8. นายชำนาญ ภัตรพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาเภสัชศาสตร์ 9. นายวิชา ธิติประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาเกษตรศาสตร์ 10. นายนำชัย เอกพัฒนาพานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขานิติศาสตร์ 11. นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาเศรษฐศาสตร์ 12. นายชัชวาล สุมนะเศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์