ครม.เห็นชอบแก้ กม.-เพิ่มอำนาจสันติบาลขอหมายค้นต่อศาล

มติ ครม. เห็นชอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแก้ไข กม.แบ่งส่วนราชการตำรวจ 2 ฉบับ โดยเพิ่มอำนาจตำรวจสันติบาลให้ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้สามารถขอหมายค้นต่อศาลได้เมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

 

หน้าเว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ที่มาภาพประกอบ: http://www.sbpolice.go.th/)

17 ธ.ค. 2557 - ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอแก้ไขกฎหมาย ได้แก่ ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้  

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอว่า ในปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจสันติบาลซึ่งมีภารกิจในการสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงของประเทศ ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นเหตุให้เมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องทำการค้นโดยเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลไม่สามารถขอออกหมายค้นได้ ทำให้การปฏิบัติงานสืบสวนหาข่าวเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดความคล่องตัว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สมควรเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รวมทั้งหน่วยงานระดับกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวน ให้สามารถปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ที่ สกค. ตรวจพิจารณาแล้วมาดำเนินการ

ทั้งนี้มีการเพิ่ม ข้อความ "ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา" เข้าไปในอำนาจหน้าที่ของตำรวจสันติบาล โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 60 (อ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กำหนดให้การออกหมายค้นต้องมีการประทับตราของศาล

โดยรายละเอียดการเพิ่มเติมในร่างกฎหมายใหม่มีดังนี้

000

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง

1. แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 5 ดังนี้

เดิม

มาตรา 5 ส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ข. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(22) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ฉ) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศตามอำนาจหน้าที่

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ขอแก้ไข

มาตรา 5 ส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ข. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(22) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ฉ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศตามอำนาจหน้าที่

ฯลฯ

2. แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ดังนี้

เดิม

ข้อ 3 ส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

2. กองบัญชาการ

(14) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

8) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอื่นที่ให้มีอำนาจหน้าที่หรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

(ข) กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ต่อไปนี้

1) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศในเขตอำนาจการรับผิดชอบ

(ค) กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไป

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวเฉพาะด้านตลอดจนงานการข่าวอาชญากรรม   ข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล งานการข่าวระหว่างประเทศ  ตลอดจนการประสานงานการข่าวระหว่างประเทศ

(จ) กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผน กำหนดหัวข้อข่าว  รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ประมวลผลและประเมินสถานการณ์ข่าวกรอง  รวมถึงงานการผลิตและกระจายข่าวกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ขอแก้ไข

ข้อ 3 ส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

2. กองบัญชาการ

(14) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

8) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายอื่นที่ให้มีอำนาจหน้าที่หรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงประเทศ

(ข) กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ต่อไปนี้

1) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศในเขตอำนาจการรับผิดชอบ

3) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(ค) กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไป

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวเฉพาะด้านตลอดจนงานการข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล งานการข่าวระหว่างประเทศ  ตลอดจนการประสานงานการข่าวระหว่างประเทศ

2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(จ) กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผน กำหนดหัวข้อข่าว  รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ประมวลผล และประเมินสถานการณ์ข่าวกรอง  รวมถึงงานการผลิตและกระจายข่าวกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์