เครือข่ายเลิกแร่ใยหินหนุน สธ. งดใช้วัสดุที่มีแร่ใยหิน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ทำหนังสือถึงนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนมติสังคมไทยไร้แร่ใยหิน พ.ศ.2554 ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขและขอสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
 
โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย (มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554) และผลการศึกษาดังกล่าว สรุปว่าสมควรให้มีการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์โดยทันที ถือเป็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำหน้าที่ปกป้องดูแลสุขภาพประชาชนโดยแท้จริง
 
เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนมติสังคมไทยไร้แร่ใยหิน พ.ศ.2554 ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขและขอสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ทั้ง 5 ข้อ โดยเฉพาะข้อ 4.1 และ 4.5 ดังนี้
 
4.1 ขอให้ดำเนินการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษายน 2554 เนื่องจากไม่มีระดับความปลอดภัยใดๆ จากการรับสัมผัสแร่ใยหิน ไม่ว่าจะเป็นแร่ใยหินชนิดใดก็ตาม
 
4.5 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแนวทางมาตรการความปลอดภัยในการรื้อถอนซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร การทิ้ง และการจาจัดขยะที่มีแร่ใยหินเพื่อมิให้เกิดการฟุ้งกระจายสาหรับกลุ่มประชาชนโดยทั่วไป
 
นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ขอเสนอให้
 
1. หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขที่จะมีการก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงสถานที่งดใช้วัสดุที่มีแร่ใยหินไคร์โซไทล์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการสนับสนุนมติสังคมไทยไร้แร่ใยหิน
 
2. เร่งรัดการดำเนินงานของ กรม และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โทษภัยของแร่ใยหินให้ประชาชนได้รับทราบ
 
ทั้งนี้เครือข่ายฯ ขอยืนยันที่จะสนับสนุนเจตนารมย์และการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มกาลัง
 
ขอแสดงความนับถือ
เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์