‘ประยุทธ์’ ประเดิมคำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ผู้บริหาร-สมาชิก อปท.หมดวาระอยู่ต่อ

พลเอกประยุทธ์ ใช้อำนาจ ม.44 รัฐธรรมนูญชั่วคราว ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่หมดวาระหลัง 1 ม.ค.58 ดำรงตำแหน่งต่อไป ระบุสถานการณ์คลี่คลาย ประชาชนร่วมมือแก้ปัญหาประเทศ

6 ม.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า เป็นการ “อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557”  ที่ให้อำนาจหัวหน้า คสช.สั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใดๆ ได้ ในกรณีที่หัวหน้า คสช. “เห็นเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่างๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร”

ในคำสั่งอ้างถึงประกาศ คสช.ที่ 85/2557 ที่ให้งดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง และกำหนดให้สรรหาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่นไปพลางก่อน และระบุว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าปัจจุบันประชาชนในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาของประเทศ สถานการณ์จึงได้คลี่คลาย “จึงสมควรให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  แต่เดิมมีส่วนรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น อันจะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในสถานการณ์ที่ยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งได้ ทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมอันจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน”

สาระสำคัญโดยสรุปของคำสั่งดังกล่าว กำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และหากมีจำนวนสมาชิกไม่ครบหรือพ้นจากตำแหน่งในภายหลัง ให้สภาท้องถิ่นคงจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่โดยไม่ต้องคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง สำหรับกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้ใช้การสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557

โดยทั้งนี้ ไม่ให้คำสั่งนี้มีผลบังคับกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 และประกาศ คสช.ที่ 86/2557 ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นใน อปท.ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 และประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มารายงานตัวต่อประธานกรรมการสรรหาภายในวันที่ 11 มกราคม 2558 และเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้นับแต่วันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้ง และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคยได้รับการประกาศแต่งตั้งตามประกาศ คสช.พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่

ในคำสั่งกล่าวถึง กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เหลืออยู่เป็นอันสิ้นสุดลง หรือในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ให้มีการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557

โดยคำสั่งกำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์