มหาดไทยโยกย้ายนายอำเภอครั้งใหญ่ 252 คน

กรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย มีคำสั่งโยกย้ายนายอำเภอจำนวนทั้งหมด 252 ราย พร้อมขยับ 3 รองผู้ว่าฯ เข้ากรุนั่งที่ปรึกษา
 
17 ม.ค. 2558 กรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย ได้มีคำสั่งโยกย้ายนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) หรือนายอำเภอระดับ 9 โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 39/2558 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2558 ย้ายข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป จำนวนทั้งหมด 252 ราย รวมทั้งนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแนบท้ายมหาดไทยที่ 38/2558 ลงวันที่ 16 ม.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ดังนี้
          
1.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ จ.ตาก เป็น ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย       
2.นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี เป็นที่ ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เป็น ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
สำหับคำสั่งโยกย้ายนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) หรือนายอำเภอระดับ 9 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 39/2558 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2558 ย้ายข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป จำนวนทั้งหมด 252 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
          1. นายสมศักดิ์ โพธ์ศรีทอง นายอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
          2. นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
          3. นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
          4. นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
          5. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภอยางขุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
          6. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอยางขุมน้อบ จ.ศรีสะเกษ
          7. นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอกุฉินายรายณ์ จ.ศรีสะเกษ
          8. นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
          9. นายสุระ สุรวัฒนากุล นายอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
          10. นายรังสรรค์ รัตนสิงห์ นายอำเภอนบพิดำ จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
          11. นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอขาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็น นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร
          12. นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
          13. นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น
          14. นายพรเลิศ โชคชัย นายอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
          15. นายชิดชนก ทับแสง นายอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็น นายอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
          16. นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็น นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
          17. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็น นายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว
          18. นายสมยศ ศิลปีโยดม นายอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็น นายอำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
          19. นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็น นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
          20. นายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
          21. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
          22. นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
          23. นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี เป็น นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี
          24. นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็น นายอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
          25. นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอบางขัน จ.นครผศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
          26. นายอดุลย์รัตน์ องอาจยุทธ นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
          27. นายแสงประทีป บุญน้อม นายอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคราม เป็น นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
          28. นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเกษตรวิชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคราม
          29. นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท์ นายอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็น นายอำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
          30. นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เป็น นายอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
          31. นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็น นายอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
          32. นายวิระ ทองพิจิตร นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอสวี จ.ชุมพร
          33. นายธวัชชัย เจริญวัน นายอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เป็น นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี
          34. นายบุญยัง เรือนกูล นายอำเภอเมืงน่าน จ.น่าน เป็น นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี
          35. นายจตุพร ชนะศรี นายอำเภอปัว จ.น่าน เป็น นายอำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย
          36. นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอปาย จ.แม่อ่องสอน เป็น นายอำเภอปัว จ.น่าน
          37. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียยงแก่น จ.เชียงราย เป็นนายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
          38. นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
          39. นายนิวัฒน์ งามธุระ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย
          40. นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
          41. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
          42. นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็น นายอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
          43. นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก เป็น นายอำเภอพบพระ จ.ตาก
          44. นายวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง จ.ตรัง เป็น นายอำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง
          45. นายวรนิตติ์ มุตตาหารัช นายอำเภอบ้านนา จ.นครนายก เป็น นายอำเภอเมืองตราด จ.ตราด
          46. นายธีรภัทร อดิเทพสถิตย์ นายอำเภอปากพลี จ.นครนายก เป็น นายอำเภอบ้านนา จ.นครนายก
          47. นายจิตวัฒน์ วิกสิต นายอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอปากพลี จ.นครนายก
          48. นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอลับแล จ.อุตดิตถ์
          49. นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์
          50. นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย เป็นนายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย
          51. นายชัยณรงค์ บุญวิวัฒนาการ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย
          52. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม เป็น นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
          53. นายวัชรินทร์ รัตบรรณกิจ นายอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม
          54. นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น นายอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
          55. นายวชิระ เกตุพันธ์ นายอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี
          56. นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็น นายอำเภอสามพราน จ.นครปฐม
          57. นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
          58. นายวรณัฏฐ์ หนูรอด นายอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็น นายอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
          59. นายเมธา ทวีกุลกิจชัย นายอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี เป็น นายอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี
          60. นายสัมพันธ์ เนตตกุล นายอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา เป็น นายอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี
          61. นายเจษฎา จิตรัตน์ นายอำเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นนายอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา
          62. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ นายอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
          63. นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส
          64. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นายอำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม
          65. นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็น นายอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
          66. นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เป็น นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
          67. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
          68. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย เป็น นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
          69. นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยว นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
          70. นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา
          71. นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็น นายอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์
          72. นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
          73. นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอคำตากล้า จ.สุรินทร์ เป็น นายอำเภอเนินสูง จ.นครราชสีมา
          74. นายพงษ์ศักด์ คารวานนท์ นายอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
          75. นายสิทธิชัย เผ่าพันธุ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
          76. นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
          77. นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็น ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
          78. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
          79. นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอสามง่าม จ.พิจิตร เป็น นายอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
          80. นายสมบูรณ์ ด่านรัชตกุล นายอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม เป็น นายอำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์
          81. นายทรงกลด อินทะกนก นายอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม เป็น นายอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม
          82. นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอนาหว้า จ.นครพนม เป็น นายอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม
          83. นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี
          84. นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี
          85. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
          86. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส
          87. นายวิบูลย์ จิรภากรณ์ นายอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นายอำเภอเวียงสา จ.น่าน
          88. นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
          89. นายชาติชาย รัตนภานพ นายอำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
          90. นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์
          91. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประคำ จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
          92. นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
          93. นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร นายอำเภอเมืองมหาสารคราม จ.มหาสารคราม เป็น นายอำเภอพล จ.ขอนแก่น
          94. นายนิวัติ น้อยผาง นายอำเภอศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอเมืองมหาสารคราม จ.มหาสารคราม
          95. นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็น นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
          96. นายพิจิตร บุญทัน นายอำเภอเลิกนกทา จ.ยโสธร เป็น นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
          97. นายสุวัฒน์ เข็มเพ็ชร นายอำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็น นายอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร
          98. นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
          99. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นายอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี
          100. นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
          101. นายพิพิธ ภาระบุญ นายอำเภอศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เป็น นายอำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
          102. นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ นายอำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เป็น นายอำเภอศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
          103. พ.จ.อ.ลิขิต ทองนาท นายอำเภอไชโย จงอ่างทอง เป็น นายอำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
          104. นายยศวัจน์ วิภูษาวิทูลย์ นายอำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เป็น นายอำเภอไชโย จ.อ่างทอง
          105. นายทิวา วัฒนะไพบูลย์สุข นายอำเภอประทับช้าง จ.พิจิตร เป็น นายอำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
          106. นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็น นายอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
          107. นายสมชาย ชำนิ นายอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เป็น นายอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
          108. นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เป็นนายอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด
          109. นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น นายอำเภอเมืองปัตตานี จ.ปราจีนบุรี
          110. นายสมนึก พรหมเขียว นายอำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี เป็น นายอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
          111. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จงอ่างทอง เป็น นายอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
          112. นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เป็น นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
          113. นายศิริชัย อัมพวา นายอำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นายอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
          114. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ เป็น นายอำเภอลาดบัวหลวง จ.รพะนครศรีอยุธยา
          115. ว่าที่ ร.ต.สมัย คำชมภู นายอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา เป็น นายอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา
          116. นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก เป็ นายอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา
          117. นายสุนทร มหาวงศนันท์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
          118. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน เป็น นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
          119. นายศิลป์ชัย รามณีย์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็น นายอำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง
          120. นายทศพล จันทรประวัติ นายอำเภอท่าแพ จ.สตูล เป็น นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
          121. นายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอำเภอสิเกา จ.ตรัง เป็น นายอำเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง
          122. นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอสิเกา จ.ตรัง
          123. นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
          124. นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็น นายอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร
          125. นายไพบูลย์ โรจนะวิชานนท์ นายอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เป็น นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
          126. นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอวังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี
          127. นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ จ.เลย เป็น นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
          128. นายสุเมธ ธีรนิติ นายอำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร เป็น นายอำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
          129. นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
          130. นายมานิต อนรรฆมาศ นายอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
          131. นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
          132. นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่
          133. นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต เป็น นายอำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
          134. นายวีระ เกิดศิริมงคล นายอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต
          135. นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอนาดูน จ.มหาสารคราม เป็น นายอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคราม
          136. นายสันธาน สร้อยสำโรง นายอำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร เป็น นายอำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
          137. นายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร เป็น นายอำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร
          138. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
          139. นายปรีชา ชนะกิจกำจร นายอำเภอรามัน จ.ยะลา เป็น นายอำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา
          140. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส นายอำเภอรามัน จ.ยะลา
          141. นายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
          142. นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
          143. นายเกรียงไกร กิริวรรณา ควนเนียง จ.สงขลา เป็น นายอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
          144. นายณรงค์ สุขจันทร์ นายอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอควนเนียง จ.สงขลา
          145. นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
          146. นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอกระบุรี จ.ระนอง
          147. นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง เป็น นายอำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
          148. นายสมชาย พลานุเคราะห์ นายอำเภอปลวกแดง จ.ระยอง เป็น นายอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
          149. นายนภดล จารุพงศ์ นายอำเภอหนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็น นายอำเภอปลวกแดง จ.ระยอง
          150. นายธวัช พรหมอยู่ นายอำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ เป็น นายอำเภอหนองฉาง จ.อุทัยธานี
          151. นายอลงกรณ์ แอคะรัตน นายอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด เป็น นายอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง
          152. นายสมชาย สิงห์กุล นายอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด
          153. นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอนาคู จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง
          154. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ นายอำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็น นายอำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
          155. นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็น นายอำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี
          156. นายธานี มาลีหอม นายอำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็น นายอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
          157. นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นายอำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
          158. ศุภศิษฎ์ หล้ากอง นายอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็น นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
          159. นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง เป็นนายอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
          160. นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี เป็น นายอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี
          161. นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็น นายอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี
          162. นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็น นายอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
          163. นายประทีป การมิตรี นายอำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ เป็น นายอำเภอป่าชาง จ.ลำพูน
          164. นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย จ.เลย เป็น นายอำเภอเมืองเลย จ.เลย
          165. จัตุรศักดิ์ โกมลวิภาต นายอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอนาแห้ว จ.เลย เป็น นายอำเภอด่านซ้าย จ.เลย
          166. นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
          167. นายสมศักดิ์ นิสัยสม นายอำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
          168. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
          169. นายอภิชาต ธนะมัย นายอำเภอปรางค์ภู่ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
          170. นายศักระ กปิลกาญจน์ นายอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา เป็น นายอำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา
          171. นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอควนกาหลง จ.สตูล รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอมะนัง จ.สตูล เป็น นายอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา
          172. ที่ร.ต.ภูษิต ไชยทอง นายอำเภอปานาเระ จ.ปัตตานี เป็น นายอำเภอควนกาหลง จ.สตูล
          173. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอจะนะ จ.สงขลา เป็น นายอำเภอสะเดา จ.สงขลา
          174. นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอป่าบอน จ.พัทลุง เป็น นายอำเภอจะนะ จ.สงขลา
          175. นายสมโภช โชติชูช่วง นายอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี เป็น นายอำเภอเทพา จ.สงขลา
          176. นายพิริยะ ฉันทดิลก นายอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติกร เป็นนายอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี
          177. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นนายอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก
          178. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอกัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
          179. ร.ต.อนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่
          180. นายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
          181. นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
          182. นายรังสฤษดิ์ จิตดี นายอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็น นายอำเภอพระปะแดง จ.สมุทรปราการ
          183. ศุภมิตร เลื่อนสุคันธ์ นายอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง เป็น นายอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
          184. นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง เป็น นายอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง
          185. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง รองอธิการวิทยาลัยปกครอง เป็น นายอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง
          186. นายโชติพัฒน์ สิชฌรังสี นายอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
          187. นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็น นายอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา
          188. นายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอค้อวัง จ.ยโสธร เป็น นายอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
          189. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา เป็น นายอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
          190. นายสุวรรณ ช่วยนุกุล นายอำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง เป็น นายอำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา
          191. นายชัยศรี อรุณเจริญสุข นายอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง เป็น นายอำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง
          192. นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
          193. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ นายอำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม
          194. สุรศักดิ์ ผลยังส่ง นายอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี เป็นนายอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
          195. นายภัลลพ พิลา นายอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็น นายอำเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุรี
          196. นายมนัสพนธ์ ธนาสุภาพันธ์ นายอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี เป็น นายอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
          197. นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี นายอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี เป็น นายอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี
          198. นายสุเทพ วงษ์พานิช นายอำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี
          199. นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
          200. นายสมยศ รักษกุลวิทยา นายอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
          201. นายไชยยศ กองทอง นายอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี เป็น นายอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
          202. นายบัญชา เชาวรินทร์ นายอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี เป็น นายอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี
          203. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี
          204. นายนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง เป็น นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่
          205. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง เป็น นายอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่
          206. นายวิทยา สโรบล นายอำเภอจักราช จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอหนองแค จ.สระบุรี
          207. นายสำราญ นันทนีย์ นายอำเภอแสวงหา จ.อ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นนายอำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
          208. นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ นายอำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย เป็นนายอำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
          209. นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เป็นนายอำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
          210. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นายอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
          211. นายสมศักด์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา เป็น นายอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
          212. นายสนั่น สนธิเมือง นายอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ กรงปินัง จ.ยะละ เป็น นายอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา
          213. วิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอหันคา จ.ชัยนาท เป็น นายอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
          214. นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็น นายอำเภอคันหา จ.ชัยนาท
          215. นายธีรชัย ทศรฐ นายอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เป็น นายอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
          216. ว่าที่ ร.ต.ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์นายอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็น นายอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
          217. สุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร นายอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
          218. นายจิรศักดิ์ ชับฤทธิ์ นายอำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
          219. ประเวศ ไทยประยูร นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
          220. นายถาวร พรหมฉิน นายอำเภอพนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
          221. นายธีระพล ช่วยเรียง นายอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
          222. นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอระโนด จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 เป็น นายอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี
          223. นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอระโนด จ.สงขลา
          224. นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี เป็น นายอำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย
          225. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแก้ว นายอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม เป็น นายอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี
          226. นายนพดล วิริยะยุทธ นายอำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย เป็น นายอำเภอสังคม จ.หนองคาย
          227. นายกรณ์ เจนศุภวงศ์ นายอำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู เป็น นายอำเภอหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
          228. บัญญัติ พงษ์ศรีกูร นายอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
          229. นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ นายอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม เป็น นายอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
          230. นายชาญชัย บุญเสนอ นายอำเภอหนองคาย จ.หนองคาย เป็น นายอำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี
          231. โสภณ ห่วงญาติ นายอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย
          232. นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เป็น นายอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา
          233. พงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอท่าลี่ จ.เลย เป็น นายอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี
          234. ณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอภูกระดึง จ.เลย รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอนาด้วง จ.เลย เป็น นายอำเภอท่าลี่ จ.เลย
          235. นายสมภพ ร่วมญาติ นายอำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เป็น นายอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี
          236. นายสันติ สังขธูป นายอำเภอบ้านตาขุน จ.สุราษฎรานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง เป็น นายอำเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี
          237. นายอรรณพ อุ่นอก นายอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
          238. นายนรินทร์ บำเรอพงษ์ นายอำเภอจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี
          239. เมธัสสิทธิ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอจะหลวย จ.อุบลราชธานี
          240. นายสมชัย คล้านทับทิม นายอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอเดชอุมดม จ.อุบลราชธานี
          241. อนิรุทธ์ ด่านศิระวาณิชย์ นายอำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี
          242. นายเธียรชัย พุทธรังษี นายอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
          243. นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
          244. นายสานิตย์ เกริกสกุล นายอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
          245. นายณรงค์ นครจินดา นายอำเภอเมืองนครนายก จ.นครนายก เป็น นายอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
          246. นายคมสัน เจริญอาจ นายอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็น นายอำเภอเมืองนครนายก จ.นครนายก
          247. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่
          248. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
          249. นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอเชียงคาน จ.เลย เป็น นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย
          250. นายบรรพต ยาย่อง นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย เป็น นายอำเภอเชียงคาน จ.เลย
          251. นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เป็น นายอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
          252. นายเทวัญ หุตะเสวี นายอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็น นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น