พล.อ.ประยุทธ์เปิดตลาดนัดกล้วยไม้ข้างทำเนียบ-เปิดทุกวันถึงเดือนมีนาคม

นายกรัฐมนตรีเปิด "ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ" ริมคลองผดุงกรุงเกษม หวังพัฒนาส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกกล้วยไม้ไทย โดยจะเปิดต่อเนื่อง 3 เดือนสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้

(ที่มา: เว็บไซต์รัฐบาลไทย)

20 ม.ค. 2558 - เมื่อเวลา 09.00 น. วานนี้ (19 ม.ค.) เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่า บริเวณถนนด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย นายกสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย ประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด นายกสมาคมภัตตาคารไทย นายกสมาคมโรงแรมไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศและส่งเสริมการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ให้ได้มาตรฐานสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้ากล้วยไม้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น รณรงค์ให้มีการใช้กล้วยไม้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นและจัดตลาดนัดจำหน่ายกล้วยไม้จากเกษตรกรโดยตรง ส่วนระยะกลาง กำหนดให้พัฒนาตลาดกลางกล้วยไม้เพื่อรองรับผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กระจายไปทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค สำหรับระยะยาว เน้นการพัฒนานวัตกรรมและการลดอุปสรรคทางการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่งออกกล้วยไม้ต่อไป

สำหรับระยะเริ่มต้น กิจกรรมรณรงค์การใช้กล้วยไม้ภายในประเทศ กำหนดให้มีการจัดงานแสดงกล้วยไม้ การจัดตลาดนัด และการประกวดการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ที่บริเวณถนนด้านข้างทำเนียบรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษม ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ โดยเริ่มจัดงานสัปดาห์แรกระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 -18.00 น. ต่อเนื่อง 3 เดือน สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2558

กิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากการจำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพส่งออกจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ วิสาหกิจชุมชน และ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด แล้วยังมีนิทรรศการแสดงการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ มาตรฐานกล้วยไม้ส่งออก ตลอดจนแนะนำการดูแลและเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จากมืออาชีพ การพัฒนารูปแบบกล้วยไม้ส่งออกในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ค้าและผู้ผลิตกล้วยไม้โดยตรงอีกด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้เขตร้อนที่สำคัญของโลก ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ทำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 3,000 ล้านบาท จากเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเพียง 3,000 ราย และพื้นที่การผลิตราว 22,000 ไร่ ซึ่งถือว่ากล้วยไม้เป็นดอกไม้ไทยที่ได้สร้างมูลค่าเป็นจำนวนมาก กล้วยไม้เป็นต้นไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้อง เพื่อแข่งขันกับประเทศผู้ปลูกกล้วยไม้และไม้ดอกชนิดอื่นๆ ดังนั้น ปริมาณความต้องการชนิด พันธุ์ และสีของกล้วยไม้ในแต่ละปี ในแต่ละกลุ่มประเทศผู้ซื้อจึงแตกต่างกันไป เกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้จำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพของกล้วยไม้ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อควบคู่กับการเพิ่มการซื้อ-ขาย กล้วยไม้ในประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยจำเป็นต้องเดินหน้าไปอีก 5 ปีข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน” เพื่อหารายได้เข้าประเทศให้มากที่สุด และดูแลประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งประเทศ รวมถึง ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้บริโภค ให้ได้รับการดูแลในสัดส่วนที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้ในครั้งนี้คือ เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และเปิดช่องทางการเรียนรู้กล้วยไม้ให้กับประชาชนผู้สนใจ โดยดำเนินการตามโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพ ซึ่งจะสามารถขยายตลาดกล้วยไม้ในประเทศให้กว้างขวาง และขยายฐานวงการกล้วยไม้ไทยให้มากขึ้น

พร้อมกล่าวว่า แหล่งผลิตและส่งออกกล้วยไม้ที่สำคัญคือประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ส่งออกกล้วยไม้เป็นอันดับหนึ่งของโลกส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยไม้เขตเมืองหนาว ส่วนประเทศไทยรองลำดับสอง แต่แหล่งผลิตและส่งออกกล้วยไม้ในเขตร้อนอันดับหนึ่ง

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณเกษตรกรผู้ผลิตและภาคเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการกล้วยไม้ของไทยที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ ในส่วนของรัฐบาลพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี มีรายได้และดูแลประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นธรรม ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเปิดช่องทางตลาด รวมทั้ง ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเติบโตได้กว้างขวางอย่างยั่งยืนต่อไป

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์