ครม.เห็นชอบแก้ไขกฎหมายค้ำประกัน - ขยายค่าจ้างรัฐวิสาหกิจสูงสุด1.42แสนบาท

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมาที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

เห็นชอบแก้ไขกฎหมายค้ำประกัน

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า หลังจากที่ประชุม ครม. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ…. ว่าด้วยค้ำประกัน และจำนอง โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเห็นชอบ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และให้ความเป็นธรรมผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง ซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรงมากขึ้น ขณะที่เจ้าหนี้จะมีความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากกฎหมายใหม่ลดทอนสิทธิ์เจ้าหนี้ในการบังคับหนี้จากผู้ค้ำประกันและผู้จำนองลงกว่าเดิมมาก โดยให้กฎหมายบังคับใช้หลังจากนั้น 90 วัน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากผู้ค้ำประกันและรับผิดเหมือนลูกหนี้ร่วม รวมถึงหากมีสถาบันการเงินค้ำประกันสินเชื่อ เช่น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสามารถทำข้อตกลงล่วงหน้าให้ผ่อนผันเวลาได้ และกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับประโยชน์จากกรณีเจ้าหนี้ลดภาระหนี้และชำระแล้วในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินกล้าตัดสินใจปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นหลังจากต้องกลับมาแก้ไขกฎหมายรอบที่ 2 ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้

เป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี 59

ครม. มติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. 2559 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รายงานว่า ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nation World Tourism Oranization : UNWTO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และมีบทบาทในการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขององค์การการท่องเที่ยวโลก

ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้รับการเสนอให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกปี พ.ศ. 2550 – 2552 และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2553 -2554 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่เคยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานในเวทีระดับโลก ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกจะเป็นการแสดงถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงความปลอดภัยจากการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ พิจารณาแล้วจึงได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. 2559 ณ ประเทศไทย เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวและอารยธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์อันงดงามของประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Tourist) เข้าสู่ประเทศโดยการประชาสัมพันธ์และร่วมงานดังกล่าว

นำ ‘ข้อตกลงด้านคุณธรรม’ ระหว่างรัฐ-เอกชน กันทุจริตจัดซื้อฯ

ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

โดยโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนของสังคมไทยเพื่อสร้างเครือข่ายที่จะร่วมกันสร้างมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่โปร่งใส ลดการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็นผู้เสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐมีการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศมีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยได้นำแนวคิดข้อตกลงด้านคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาเป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับรัฐว่าจะไม่กระทำการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและร่วมกันทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยข้อตกลงดังกล่าวจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและลงโทษหากเกิดการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและถือว่าการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระสำคัญเร่งด่วน โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง

ขยายเพดานค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสูงสุด 142,830 บ.

ครม. มติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ประกอบด้วย

                        1. กำหนดอัตราค่าจ้างต่ำสุด ขั้นที่ 1 อัตรา 9,040 บาท และอัตราค่าจ้างสูงสุดขั้นที่ 53 อัตรา 142,830 บาท

                        2. ลูกจ้างยังคงได้รับค่าจ้างในอัตราเดิมตามขั้นของบัญชีโครงสร้างใหม่

                        3. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงจะต้องสอดคล้องกับขนาด ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจที่มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการรองรับภาระค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นของรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เสนอ

เห็นชอบร่างลงนามเจตนารมณ์สร้างรถไฟไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมาร์

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างลงนามเจนารมณ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น ระหว่างการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้เห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านเศษฐกิจให้ลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกลไกความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ทั้งด้านสินค้า บริการ และการช่วยเหลือเอสเอ็มอี

ทั้งนี้ ทั้ง 2 ประเทศพร้อมร่วมมือเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนให้ได้ข้อสรุปภายในปี 2558 โดยญี่ปุ่นพร้อมร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อถ่ายทอดให้กับประเทศไทยในองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมถึงการร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะการร่วมมือกับไทยในการก่อสร้างระบบราง เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาค และทั้ง 2 ประเทศยืนยันความร่วมมือ 3 ฝ่าย ไทย ญี่ปุ่น เมียนมาร์ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย ด้วยการเริ่มสร้างถนนสายหลักเชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึกทวาย

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้งนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่อัตราเงินเดือน 340,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

รับทราบปรับลดราคากลาง หลังน้ำมัน-วัสดุก่อสร้างลด

สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ได้รายงานการปรับลดราคากลางให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อกำหนดให้ส่วนราชการปรับลดวงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการต่าง ๆ หลังจากราคาน้ำมันและดัชนีวัสดุก่อสร้างลดลงต่อเนื่อง เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ ทำให้ต้นทุนก่อสร้างลดลง โดยแผนดังกล่าวจะทำให้เงินลงทุนสร้างถนนและก่อสร้างต่าง ๆ ลดลงประมาณร้อยละ 5-10 ส่วนการสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างจะลดลงประมาณไม่เกินร้อยละ 2  ยอมรับแผนดังกล่าวจะส่งผลต่อการใช้งบประมาณปี 2559 เพราะโครงการลงทุนปี 2558  ส่วนใหญ่ลงนามสัญญาเกือบหมดแล้ว

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสหากรรม กล่าวว่า ได้รายงานนายกรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างเหมืองแร่โปแตชอาเซียน หลังจากล่าช้ากว่า 30 ปี โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน กระทรวงการคลังของไทยมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 20 ขณะนี้เตรียมพร้อมโครงการลงทุนคืบหน้าไปมากแล้ว เพราะได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเตรียมพร้อมในเรื่องต่าง ๆ คาดว่าต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท และจะเริ่มลงทุนวางเครื่องมือเครื่องจักรได้ต้นปี 2559 นายกรัฐมนตรีต้องการผลักดันโครงการลงทุนเหมือนแร่โปแตชอาเซียน เพราะจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร  ทำให้ราคาปุ๋ยลดลงประมาณร้อยละ 10 และยังทำให้ไทยมีอำนาจในการต่อรอง เพราะผลิตสัดส่วนการซื้อปุ่ยได้เอง

เรียบเรียงจาก สำนักข่าวไทย และศูนย์สื่อทำเนียบ

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์