ผ่านแล้ว พ.ร.บ. สวนป่า สนช. หวังส่งเสริมให้ภาคประชาชนรักษ์ป่ามากขึ้น

สนช. ผ่านกฏหมาย พ.ร.บ. สวนป่า แล้ว ตัดต้นยางพาราออกจากบัญชีแนบท้าย เพื่อสอดคล้องวิถีชีวิตเกษตรกร และหวังให้เกิดการรักษ์ป่าอย่างแท้จริง

 

5 ก.พ. 2558  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สวนป่า (ฉบับที่..) พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดยพลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผลว่า ร่าง พ.ร.บ.สวนป่าดังกล่าวเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ปี 2535 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการที่กฎหมายจำกัดประเภทของที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนสวนป่าไว้กรณีการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ที่เป็นหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และไม่ได้กำหนดให้ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทำสวนป่า สามารถนำมาขึ้นทะเบียนสวนป่าได้ ตลอดจนหลักเกณฑ์การแปรรูปไม้ การออกใบรับรองไม้ หรือการเคลื่อนที่ของป่า รวมถึงสถานะของสัตว์ป่าหรือของป่าในสวนป่าที่ยังไม่มีความชัดเจน พร้อมปรับปรุงมาตรการกำหนดบทลงโทษ การดูแลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นควรต้องมีปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปลูกสร้างสวนป่าควบคู่ไปกับการบริหาร จัดการพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนสวนป่าจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ภายหลังพิจารณาได้มีการแก้ไขในบางมาตรา ตลอดจนได้มีการทบทวนถอนรายชื่อไม้ที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.จำนวน 8 รายการจากที่ครม.เสนอเข้ามาจำนวน 66 รายการ อาทิ ยางพารา มะฮอกกานี โกงกาง ยูคาลิปตัส กระถิน สนประดิพัทธิ์ เสม็ด เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรและเพื่อความเหมาะสม

ขณะที่ สมาชิก สนช. อาทิ วัลลภ ตังคณานุรักษ์ และพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตการปรับถ้อยคำเกี่ยวกับการออกหลักฐานการอนุญาต ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลัง กมธ.ได้มีการตัดข้อความหลักฐานในการโอน และการตกทอดทางมรดกออกไป นอกจากนี้ยังเห็นว่า กมธ.ไม่ควรตัดข้อความเกี่ยวกับใบสำคัญรับรองการจัดการไม้อย่างยั่งยืนออกจาก กรณีที่มีการส่งออกไม้ที่ได้จากการทำสวนป่า รวมถึงไม่เห็นด้วยกับการปรับข้อความเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ที่อยู่ในป่า ด้วย เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยสวนป่าปี 2535 ได้ระบุหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้สมบูรณ์และชัดเจนอยู่แล้ว ทั้งนี้ภายหลัง กมธ.รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกแล้ว ได้เห็นควรกลับไปใช้ข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าปี 2535 ที่ได้บัญญัติไว้ ตามที่สมาชิกได้ให้ข้อสังเกต

ทั้งนี้ภายหลังการพิจารณาที่ประชุม สนช.ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่..) พ.ศ... วาระ 3 ด้วยคะแนน 185 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 5 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 192 คน ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นกฎหมาย

เรียบเรียงจาก : เว็บข่าวรัฐสภา , มติชนออนไลน์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท