Skip to main content
sharethis

ครม. เห็นชอบแนวทางจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ - ออกแนวทางจดทะเบียนแรงงานเวียดนามที่มีหนังสือเดินทาง - ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ทำงานได้ 2 ประเภทคือ งานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน และให้เจรจาไทย-เวียดนาม ทำข้อตกลงรัฐต่อรัฐ นำเข้าแรงงานกิจการประมง-ก่อสร้าง

10 ก.พ. 2558 - ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 10 ก.พ. 2558 (อ่านมติ ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 แล้ว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  ดังนี้

1. แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง

(Passport)  และเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว  เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง ร้านอาหาร  โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

หน่วยงาน/การดำเนินงาน

1. กระทรวงมหาดไทย

1) ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)   ขยายการดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม โดยให้ มท. เป็นหน่วยงานหลัก และปฏิบัติงานร่วมกับ รง. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.)  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในกรุงเทพมหานครและภาคต่าง ๆ  ได้แก่  ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคาย  ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา  และจังหวัดอื่น ๆ  ตามที่มหาดไทย แรงงาน สาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นว่าเหมาะสม โดยให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามมารายงานตัว จัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงานได้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทุกแห่ง

2) อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทาง   (Passport)  และเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้าย ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว  เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง ร้านอาหาร โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 12 (3) มาตรา 54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ให้ มท. ออกประกาศให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

3) รับรายงานตัวและจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport)  และเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้าย  ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว  เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง  ร้านอาหาร เป็นเวลา 30 วัน  นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลให้ รง. เพื่อผลิตใบอนุญาตทำงาน

2. กระทรวงแรงงาน

1) รับลงทะเบียนนายจ้างที่พาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงาน

2) พิจารณาอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง  ร้านอาหาร  โดยอนุญาตทำงาน 1 ปี  และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตในอัตราที่กฎหมายกำหนด

3) ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ  และขออนุญาตทำงานตามขั้นตอนที่กำหนด

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1) ตรวจสอบสถานะของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ดังนี้

1.1) เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

1.2) ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว  

2) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายภายหลังสิ้นสุดกระบวนการจดทะเบียน รวมทั้งนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผู้นำพา  และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

4. กระทรวงสาธารณสุข

ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) และเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ซึ่งได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

2.ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทำได้ 2 งาน  ได้แก่ งานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน 

3. การนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อทำข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม เพื่อทำงานในกิจการประมง และก่อสร้าง

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม และให้สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันทีนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net