ประกาศใช้แล้ว พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ. 2558 โดยลงวันที่ประกาศ  8 มี.ค. ให้มีผลบังคับใช้อีก 180 วันถัดไป ตั้ง องค์กรคุ้มครอง-ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และกำหนดโทษสำหรับการเลือกปฏิบัติ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

โดย พ.ร.บ. กำหนดนิยาม  “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทำหรือไม่กระทำการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจาก ความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด


ทั้งนี้หากมีการเลือกปฏิบัติโดยอ้างเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง หากมีการพิจารณาแล้วถือว่าความผิดทางกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


พระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้บัญญัติให้มีองค์กรที่มีหน้าที่ในด้านการคุ้มครองความเท่าเทียมทางเพศ 3 องค์กรได้แก่  1) คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ สทพ.”  2) คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  และ 3) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อ่านรายละเอียด พ.ร.บ.