‘ประยุทธ์’ ลงนามประกาศตั้ง ‘ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ’ นั่งประธานบอร์ดไทยพีบีเอส

13 พ.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงวันที่ 2 พ.ค.2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีมติเลือกนายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และบุคคลดังกล่าวได้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เนื่องจากครบกําหนดตามวาระนั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จึงให้รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ เป็นประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
       

เว็บไทยพีบีเอส Thai PBS รายงานก่อนหน้านี้ด้วยว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 7/2558 มีมติเลือก รศ.ดร.ณรงค์ เป็นประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

รศ.ดร.ณรงค์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัวหรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมคนใหม่ แทนศาตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ โดยได้รับการประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แทนตําแหน่งที่ว่างมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยกรรมการสรรหาทั้ง 15 องค์กร ตามพระราชบัญญัติองค์กรการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มาตรา 18 และมาตรา 24 (2) หลังได้แสดงวิสัยทัศน์ตรงกับความรู้ความสามารถ โดยเน้นการบริหารงานตามกระแสสังคมที่สอดคล้องกับการทำงานในยุคทีวีดิจิทัลประกอบกับพิจารณาผลงานและประวัติการทำงานที่ผ่านมา ปัจจุบัน รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ เป็นนักวิชาการและอาจารย์ประจำสอนหลักสูตรพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์