ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหา ยิ่งลักษณ์ พร้อม 34 รมต. กรณีจ่ายเงินเยียวยาเหยื่อทางการเมือง

อนุกรรมการไต่สวนป.ป.ช. เผยมติแจ้งข้อกล่าวหา ยิ่งลักษณ์-34 ราย กรณีจ่ายเงินเยียวยาเหยื่อทางการเมือง ชี้ไม่มีกฏหมายรับรอง และทำให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของประเทศ

14 พ.ค. 2558 มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ทำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี วิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) และ ปกรณ์ พันธุ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมจำนวน 36 ราย ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริต กรณีการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ.2548-2553 โดยไม่มีอำนาจ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของตนเองว่า

กรณีกล่าวหา ปกรณ์ อนุกรรมการไต่สวนได้พิจารณาแล้วมีมติว่า ปกรณ์มีฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และเป็นประธานคณะทำงานช่วยเหลือเยียวยาด้านเงินตามหลักมนุษยธรรม มีหน้าที่ในดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองตามมติครม.วันที่ 6 มีนาคม 2555 เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่เช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ที่ต้องปฏิบัติตามมติครม. ซึ่งถือเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ต้องปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น โดยมี ธงทอง จันทรางศรุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นประธาน ที่พิจารณากรณีเกิดปัญหาการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาอีกชั้นหนึ่ง

ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นว่าการกระทำของ ปกรณ์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ครม.มีมติ ให้จ่ายเงินเยียวยาเท่านั้น ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอตามข้อกล่าวหา จึงให้ข้อกล่าวหาตกไป

วิชา กล่าวว่า สำหรับกรณีกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรีรวม 34 คน มี 2 ประเด็น คือ การอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นเงินประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวที่ได้นำไปวางต่อศาลเพื่อให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขัง

ทาง ป.ป.ช.เห็นว่า เงินที่จ่ายให้นั้นไม่ได้สูญหายไปไหน เป็นเพียงการวางเงินประกันให้กับศาลเพื่อให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ที่ยัง ไม่ได้ถูกพิพากษาว่ากระทำผิดจริงเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าข้อหานี้ไม่มีมูล เพียงพอที่จะไต่สวนต่อไปจึงให้ข้อกล่าววหาตกไป

ส่วนกรณีกล่าวหาน.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรีรวม 34 คน มีมติอนุมัติและจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยไม่มีอำนาจ และไม่มีกฎหมายรองรับ อนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็น ว่า การที่ครม.มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เห็นชอบให้มีการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ. 2548 - 2553 และให้ใช้งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,000 ล้านบาท มาใช้ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการ เมือง โดยออกหลักเกณฑ์และอัตราการเยียวยาขึ้นใหม่และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี กฎหมายใดมารองรับการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวซึ่งตามมาตรา23แห่งพระราช บัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 กำหนดว่าการจ่ายเงินแผ่นดินหรือเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่น ดินดังกล่าวจะกระทำได้แต่เฉพาะที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือตามอำนาจหน้าที่ที่มี อยู่ตามกฎหมายซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ

วิชา กล่าวว่า การที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรีรวม 34 คน ร่วมกันมีมติให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ทางการเมือง และให้ใช้งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2 พันล้านบาท มาใช้ในการดำเนินการดังกล่าวนั้น โดยออกหลักเกณฑ์และอัตราการเยียวยาขึ้นใหม่ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกฎหมายใดมารองรับการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว ทั้งที่มิใช่เป็นการจ่ายเงินเกี่ยวกับปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเป็นไปเพื่อบริการสาธารณะแห่งรัฐ หรือเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 แต่เป็นการจ่ายในลักษณะเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งจะต้องมีกฎหมายมารองรับเพื่อใช้บังคับกับกรณีนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในอดีตรัฐบาลที่ผ่านมาได้เคยจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายรองรับเพื่อก่อให้เกิดสิทธิในการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง

วิชากล่าวอีกว่ากรณีนี้จึงเป็นการจ่ายเงินแผ่นดินหรือเงินงบประมาณโดยไม่มี กฎหมายให้อำนาจประกอบกับกรอบอัตราการเยียวยาตามมติครม.ดังกล่าวเป็นวงเงินงบ ประมาณจำนวนสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการเยียวยาความเสียหายต่อผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีอื่นๆอาทิการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น อีกทั้งมีการกำหนดการชดเชยเยียวยาความสูญเสียทางด้านจิตใจ เป็นจำนวน 3,000,000 บาท โดยไม่มีขั้นตอนพิสูจน์ความเสียหายหรือความสูญเสียแต่อย่างใด อันก่อให้ผลกระทบต่องบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ เป็นการนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง โดยไม่คำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลัง

ดังนั้น การกระทำของน.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรีผู้ถูกกล่าวหา จึงเป็นการหลีกเลี่ยงละเว้นไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของประเทศที่ต้องจ่ายเงินเพื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นจำนวน 1,921,061,629.46 บาท

“อนุกรรมการไต่สวน จึงมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี รวม  34 ราย เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไป ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งหลังจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทยอยส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาไปยังเจ้าตัว” วิชา กล่าว

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์