สนช.ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ ความผิดสื่อลามกอนาจารเด็ก

สนช. มีมติผ่านวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก 193 ต่อ 1 เสียง เพิ่มโทษผู้ค้าจำคุก 3-10 ปี

14 พ.ค. 2558 เว็บข่าวรัฐสภา รายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดยพลตำรวจเอกชัชวาล สุขสมจิตร์ ประธาน กมธ. ได้กล่าวถึงผลการพิจารณาว่า หลัง กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นรายมาตราแล้วมีการแก้ไขเป็นบางมาตรา อาทิ การเพิ่มบทนิยาม “สื่อลามกอนาจารของเด็ก” ให้หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็ก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร พร้อมเพิ่มโทษความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ผู้ส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดแจ้ง ซึ่งผู้ใดแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือส่งออกสื่อลามกฯ ไปยังนอกราชอาณาจักร ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 ปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องบูรณาการร่วมกันในการกำหนดแนวทางให้พร้อมบังคับใช้กฎหมายได้ทันทีและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านสมาชิก สนช. ได้อภิปรายให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบัญญัติถ้อยคำต่างๆ ในร่าง กฎหมายดังกล่าวให้มีความชัดเจน สื่อความหมายถูกต้อง รวมถึงมีความสอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเห็นว่า กมธ.มีการปรับแก้ไขต่างจากหลักการเดิมที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมในวาระ 1 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและง่ายต่อการนำไปบังคับใช้

ภายหลังการพิจารณาที่ประชุม สนช. ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) วาระ 3 ด้วยคะแนน เสียง 193 ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 196 คน พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นกฎหมายปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มีกลุ่มบุคคลทั้งในและต่างประเทศดำเนินการ ลักษณะขบวนการถ่ายทำสื่อลามกอนาจารเด็ก ส่งต่อไปยังเครือข่ายกันอย่างแพร่หลายทางระบบอินเทอร์เน็ตยากต่อการควบคุม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการกำหนดอัตราโทษการกระทำผิดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์